Dödsfall. F. d. häradshövdingen Ernst Magnus Grenander avled 22 jan. 1926. G. var född i Norrköping 20 jan. 1856, avlade studentexamen där 1874 och jur. utr. kand. ex. i Uppsala 1888. G. blev vice häradshövding 1890 och häradshövding i Västerbergslags domsaga 1901. Han erhöll avsked fr. o. m. 21 jan 1926. G. innehade flera kommunala förtroendeuppdrag.
    F. d. häradshövdingen Georg Mauritz Bäärnhielm avled 9 mars 1926. Född 20 juni 1853 i Trankil, Värml. län, avlade B. mogenhetsex. i Vänersborg 1872 och hovrättsex. i Uppsala 1875. Efter tingstjänstgöring utnämndes B. 1880 till vice häradshövding. Han var under nära fem år adjungerad ledamot i Svea hovrätt och blev 1893 häradshövding i Inlands doms. B. var 1901—02 ledamot av riksdagens andra kammare.

 

    Helsingfors universitet. Republikens president utnämnde d. 23 dec. 1925 till professor i processrätt hovrättsrådet dr Bertil Alfred Sjöström och till professor i förvaltningsrätt förre universitetsadjunkten, senatorn dr Onni Eugen Aleksander Talas. De nu besatta professurerna äro sådana dubbelprofessurer, varom nämnts i Sv. J. T. 1925 s. 403.
    Professor Sjöström är född 1879, disputerade 1916, blev docent i processrätt 1917 och ledamot av Wiborgs hovrätt 1918. I Finlands lagberedning satt han 1917—19 o. 1920—22, var adjungerad ledamot i Högsta domstolen 1923 — 24 och har sedan 1924 bestritt den professur, till vars ordinarie innehavare han nu utnämnts. Förutom ett flertal smärre uppsatser och lagberedningsarbeten, har prof. Sjöström publicerat »Om tredskodom enligt finsk och svensk civilprocessrätt» (1916) samt »Om formell processledning vid underrätt i vanliga tviste- och brottmål enligt finsk rätt» (1925).
    Professor Talas är född 1877, disputerade 1905, var adjunkt i förvaltningsrätt vid Helsingsfors universitet 1905 — 23, senator 1917—18 samt chargé d'affaires för Finland i Madrid och Lissabon 1919 — 21. Prof. Talas' publikationer äro finskspråkiga och röra sig på den offentliga rättens gebit. O. Hj. G.

 

    Högsta domstolen. K. M:t har d. 29 jan. 1926 till justitieråd utnämnt revisionssekreteraren Nils Einar Stenbeck.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 29 jan. 1926 till revisionssekreterare utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Erik Martin Kellberg, under förklaring tillika att utnämningen icke verkar rubbning i Kellberg meddelat förordnande såsom statssekreterare i justitiedepartementet.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 19 febr. 1926 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt assessorn och fiskalen i hovrätten John Alsén, under förklaring tillika att utnämningen icke föranleder rubbning i Alsén meddelat förordnande att tills vidare vara expeditionschef i kommunikationsdepartementet.

 

    Lagberedningen. K. M:t har d. 26 febr. 1926 förordnat t. f. byråchefen för lagärenden i finansdepartementet, assessorn i Svea hovrätt Harry Vilhelm Guldberg att fr. o. m. d. 15 mars 1926 vara ledamot i lagberedningen.

 

    Förslag till häradshövdingäinbeten. Svea hovrätt har å förslag till nedannämnda häradshövdingämbeten uppfört:
    d. 26 febr. 1926 i Norra Roslags domsaga vice häradshövdingarna Gustaf Reinhold Åberg, Gustaf Adolf Ottosson och Karl Fabian Appelberg i nu nämnd ordning och

 

NOTISER. 173    s. d. i Västerbottens mellersta domsaga vice häradshövdingarna Ragnar Wilhelm Seldén och Folke Wiberg i nu nämnd ordning;
    d. 19 mars 1926 i Västerbergslags domsaga t. f. revisionssekreteraren E. Björkman samt vice häradshövdingarna C. A. Norelius och G. A. Ottosson i nu nämnd ordning. Övrig sökande är t. f. revisionssekreteraren F. Appelberg.