Häradsrätterna. Svea hovrätt har förordnat biträdande fiskalen vid hovrätten Olof Thulin att tillsvidare under vakansen i Västerbergslags domsaga förvalta häradshövdingämbetet i domsagan.
    Hovrätten över Skåne och Blekinge har förordnat vice häradshövdingen C. Ehrenborg att tillsvidare fr. o. m. d. 26 mars 1926 förvalta häradshövdingämbetet i Rönnebergs, Onsjö och Harjagers härads domsaga, samt e. o. notarien Folke Holmberg att i nämnda domsaga vara biträdande domare under tiden 26 mars—30 juni 1926.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 12 febr. 1926 till borgmästare i Trosa utnämnt jur. kand. Carl Henry Efraim Anckarman.

 

    J. O. och M. O. D. 13 febr. 1926 har till justitieombudsman utsetts revisionssekreteraren Erik Gustaf Geijer och till hans suppleant t. f. revisionssekreteraren Hans Gustaf Forsberg. Samma dag har till militieombudsman utsetts revisionssekreteraren Gunnar Martin Bendz och till hans suppleant hovrättsrådet i Svea hovrätt Nils Einar Lennart Vult von Steyern.

 

    Riksdagens lagutskott. Till ordförande och vice ordförande i första lagutskottet ha utsetts häradshövdingen A. Åkerman och överståthållaren C. Hederstierna. Sekreterare är hovrättsassessorn O. Alsén. I andra lagutskottet är professorn K. G. Westman ordförande, vice häradshövdingen Hj. von Sydow vice ordförande och byråchefen S. Centerwall sekreterare.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    d. 8 jan. 1926 förordnat andre kanslisekreteraren jur. dr Siegfried Matz att fr. o. m. d. 12 jan. 1926 t. v. biträda inom departementet med de lagstiftningsuppdrag, som av departementschefen till honom överlämnas;
    d. 12 mars 1926 på därom gjord framställning entledigat militieombudsmannen Gunnar Bendz från meddelat förordnande att i egenskap av sakkunnig inom justitiedepartementet verkställa utredning rörande lagbestämmelser om upplagsbevis eller lagerbevis.

 

    Socialdepartementet. På grund av K. M:ts bemyndigande d. 12 febr. 1926 har chefen för socialdepartementet samma dag tillkallat revisionssekreteraren Sven Lawski, professorn, med. dr Alfred Petrén samt fil. dr Sigurd Hansson att inom departementet biträda med fortsatt utredning av frågan om revision av gällande bestämmelser ang. sinnessjuka. Såsom de sakkunnigas sekreterare tjänstgör e. o. hovrättsnotarien Eskil Rosengren.

 

    Finansdepartementet. K. M:t har d. 12 mars 1926 förordnat assessorn i Svea hovrätt Fredrik Wilhelm Knutsson-Killander att från och med d. 15 mars 1926 vara vikarie för byråchefen för lagärenden i finansdepartementet C. W. U. Kuylenstierna under den tid denne åtnjuter tjänstledighet för fullgörande av visst uppdrag.

 

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har d. 15 jan. 1926 förordnat assessorn i Svea hovrätt Per Vilhelm Santesson att tillsvidare biträda inom departementet vid behandling av mul- och klövsjukesakkunnigas d. 30 nov. 1925 avgivna betänkande med förslag till åtgärder för bekämpande av mul- och klövsjukan inom landet samt av husdjursförsäkringssakkunnigas d. 15 dec. 1925 avgivna betänkande ang. statens medverkan för försäkringsverksamhet mot smittsamma husdjurssjukdomar.

 

    Medicinalstyrelsens vetenskapliga råd. K. M:t har d. 8 jan. 1926 förordnat t. f. revisionssekreteraren, hovrättsrådet i Svea hovrätt jur. kand. P. H. Forssman att efter hovrättsrådet A. Renström, som avsagt sig uppdraget, t. o. m. d. 31 dec. 1926 vara medlem av det vetenskapliga rådet vid medicinalstyrelsens sida och inom detsamma företräda juridisk teori och praxis.