Tätare tingssammanträden i häradsrätterna. Inom justitiedepartementet förekomma allt som oftast till behandling ärenden angående åtgärder för åvägabringande av snabbare rättsskipning i häradsrätterna. De föreslagna åtgärderna pläga antingen gå ut på sammanslagning av tingslag eller på att, utan tingslagsreglering, i visst tingslag införa ett ökat antal tingssammanträden, särskilt sammanträden med tremansnämnd. Endast i enstaka fall har Kungl. Maj:t med tillämpning av 10 § i K. F. 17 maj 1872 förordnat, att i viss domsaga eller visst tingslag allmänna sammanträden skola hållas till större antal än i samma förordning föreskrivits. I en inom justitiedepartementet utarbetad promemoria av d. 16 april 1926, varöver utlåtanden infordrats från hovrätterna, har gjorts ett försök att, med tillämpning av hittills vunna erfarenheter av olika system för tingssammanträdenas anordnande, uppställa såvitt möjligt enhetliga principer för bestämmande av antalet såväl allmänna tingssammanträden som sammanträden med tremansnämnd i rikets samtliga domsagor.
    Den grundläggande tanken vid utarbetandet av detta schema har enligt promemorian varit, att det måste innebära en fördel såväl för den rättssökande allmänheten som för domsagoarbetet att, där kommunikationer och övriga omständigheter sådant medgiva, undvika anhopning av rättegångsdagar och i stället fördela dessa på motsvarande antal allmänna tingssammanträden, vart och ett om blott en rättegångsdag. I mån som i allt större utsträckning nya städer växa upp och utveckla sig utan att avskiljas från landsbygdens jurisdiktion, och i mån som även eljest samhällen med tätare befolkning och livlig omsättning uppstå inom domsagorna och över huvud dessa tillväxa i folkmängd, framträder ur allmänhetens synpunkt allt starkare behov av att tingssammanträden anordnas till större antal än som nu är normalt även i domsagor om ett enda tingslag. Allt efter arbetsbördans beskaffenhet och allmänhetens behov inom olika domsagor synes därför en ökning av antalet allmänna tingssammanträden böra eftersträvas, därvid såsom ett maximiantal framstår det redan i Askims domsaga införda, nämligen ett sammanträde i veckan under tingen. På resultatet av utredningen lärer komma att bero, huruvida behovet av tätare tingssammanträden kan tillgodoses genom tillämpning av 10 § i K. F. 17 maj 1872 eller härför erfordras någon jämkning i nämnda förordnings bestämmelser. Beträffande domsagor, i vilka allmänna tingssammanträden komma att hållas till större antal än tio om året, kommer jämväl att erfordras särskilda bestämmelser i fråga om sammanträdesturerna (2. och 3 §§ i K. F. 17 maj 1872).

 

236 K. J. S.    Såsom allmän regel har i promemorian uppställts, att tingssammanträden med tremansnämnd böra förekomma med samma täthet under sommarferierna som de allmänna sammanträdena under tingen. I tingslag med exempelvis 10 allmänna tingssammanträden om året böra enligt denna princip hållas 2 tingssammanträden med tremansnämnd under sommarferierna, så att särskilt lagfarts- och inteckningsärenden må kunna vinna handläggning åtminstone en gång i månaden året runt. Mindre angeläget synes vara att förlägga något dylikt sammanträde till tiden mellan hösttingets avslutande och vårtingets början.
    Vid den fördelning av domsagorna på olika typer med hänsyn till tingssammanträdenas anordnande, vartill förslag framlagts i en vid promemorian fogad tabell, hava tydligen icke alla de lokala synpunkter, som förtjäna uppmärksamhet, kunnat vederbörligen beaktas. Fast mera kunna väsentliga jämkningar i det uppställda schemat visa sig erforderliga efter verkställd utredning rörande varje särskild domsaga. Schemat bygger i allmänhet på oförändrad tingslagsindelning av domsagorna. I ett mindre antal fall har dock viss tingslagsreglering ansetts böra ifrågasättas. Dessa fall äro, förutom de riksdagens prövning underställda frågorna om Uppsala läns södra samt Bråbygdens domsagor ävensom de på remiss varande ärendena angående Härjedalens, Gällivare och Torneå domsagor, följande.
    Södertörns och Norrvikens domsagor. Då dessa domsagor hava gemensamma tingsställen för vardera domsagans båda tingslag, föreslås i promemorian en sammanslagning av tingslagen för ett rationellt utnyttjande av möjligheten till tätare tingssammanträden.
    Västra Hälsinglands domsaga. Med hänsyn till de båda tingsställenas belägenhet på blott 15 kilometers avstånd från varandra invid statsbanan torde en sammanslagning av de båda tingslagen till ett med tingsställe i Ljusdal kunna ske utan någon avsevärd olägenhet.
    Ovansiljans domsaga. Då tingsställena i Mora och Orsa tingslag äro belägna på ett avstånd av blott 14 kilometer mellan vederbörande järnvägsstationer, anses dessa båda tingslag kunna sammanslås till ett med tingsställe i Mora.
    Piteå domsaga. Ehuru avståndet mellan Piteå och Älvsby är 52 kilometer, synes i betraktande av den direkta järnvägsförbindelsen olägenheterna av en sammanslagning av Piteå och Älvsby tingslag icke vara större än att de uppvägas av fördelarna av de därigenom möjliggjorda tätare tingssammanträdena. Måhända kunna ting hållas alternerande på de båda gamla tingsställena, såsom förhållandet redan är i flera norrländska tingslag.
    Vättle, Ale och Kullings domsaga. Genom att sammanslå Vättle och Kullingstingslag, vilkas tingsställen i Lerum och Alingsås ligga på blott 26 kilometers avstånd från varandra invid statsbanan, till ett tingslag med tingsställe i Alingsås skulle i denna centralt belägna och folkrika domsaga tingslagens antal minskas från tre till två.
    Inlands domsaga förutsättes indelad i två tingslag med staden Kungälv förlagd under det ena, allt i huvudsaklig överensstämmelse med ett av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län nyligen avgivet förslag.

 

TÄTARE TINGSSAMMANTRÄDEN I HÄRADSRÄTTERNA. 237    Beträffande Västernärkes domsaga har icke ifrågasatts någon tingslagsreglering, då tillräckliga uppgifter rörande de lokala förhållandena icke varit tillgängliga, men har det ansetts önskligt, att från domsagan själv kunde komma något uppslag till reducering av tingslagens antal. Kunde dessa sammanslås till ett, vars tingsställe väl i så fall borde förläggas till Hallsberg, borde domsagan hänföras till nedan angivna typ A 2. Kunna tingslagen allenast reduceras till två, varvid väl Edsbergs härad komme att behållas såsom eget tingslag med tingsställe i Fjugesta, borde domsagan hänföras till typ B 3 med tio allmänna tingssammanträden i Hallsberg och fem i Fjugesta.

 

    I promemorian sammanföras domsagorna under tre huvudgrupper allt efter som de utgöra eller föreslagits skola utgöra A) ett tingslag, B) två tingslag eller C) tre tingslag.
    Typ A 1. Allmänna tingssammanträden hållas varje vecka under tingen (s:a 40 à 41 om året), tingssammanträden med tremansnämnd varje vecka under sommaren. (S:a 3 domsagor.)
    Denna typ är redan genomförd och prövad i Askims domsaga.Den föreslås ytterligare införd i Södra Roslags och Södertörns domsagor, i den senare efter sammanslagning av dess båda tingslag till ett. Vid arbetets organiserande i domsagor av denna typ kunna de allmänna tingssammanträdena lämpligen uppdelas i fyra serier med, så långt möjligt är, samme ordförande och samma nämnd för envar av serierna, så att förändring i rättens sammansättning såvitt möjligt undvikes i mål som uppskjutas inom viss serie. Den för Askims domsaga gällande förkortade expeditionstiden (K. K. 23 okt. 1925 nr 436) bör genomföras i övriga domsagor av denna typ. Om det för avlastande av arbete från de allmänna tingssammanträdena med deras stora nämnd finnes önskvärt, kunna i dessa domsagorhållas tingssammanträden med tremansnämnd jämväl en gång i veckan under tingen.
    Typ A 2. Allmänna tingssammanträden hållas varannan vecka under tingen (s:a 20 om året), tingssammanträden med tremansnämnd varannan vecka under sommaren. (S:a 29 domsagor.)
    Anordningen är avsedd för större domsagor, i vilka de allmänna tingssammanträdena numera pläga pågå under minst två dagar. Liksom i domsagor enligt typ A 1 sammanträdena med fördel kunna uppdelas i fyra serier, kunna i domsagor av typ A 2 sammanträdena uppdelas i två serier, vardera med samme ordförande och samma nämnd. Angående expeditionstiden gäller detsamma som beträffande typ A 1. Där så anses önskvärt, kunna i domsagor av denna typ tingssammanträden med tremansnämnd hållas jämväl under tingen, alternerande med de allmänna sammanträdena. De domsagor som avsetts skola hänföras till denna typ äro följande: Sollentuna och Färentuna härads; Uppsala läns norra; Mellansysslets; Jösse; Lindes; Västerbergslags; Gästriklands östra; Bollnäs; Västra Hälsinglands; Medelpads västra; Ångermanlands södra; Mjölby; Bråbygdens1; Lin-

 

1 Bråbygdens domsaga omfattar nuvarande Björkekinds m. fl. härads domsaga och större delen av Finspånga läns. 

238 K. J. S.köpings; Tveta, Vista och Mo; Sunnerbo härads; Norra och Södra Tjusts härads; Södra Möre härads; Sunnervikens; Flundre, Väne och Bjärke härads; Vartofta och Frökinds; Åse, Viste, Barne och Laske härads; Ingelstads och Järrestads härads; Västra Göinge; Oxie och Skytts härads; Torna och Bara härads; Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads; Rönnebergs, Onsjö och Harjagers samt Luggude härads. I Tveta, Vista och Mo domsaga torde såväl de allmänna tingssammanträdena som tremanstingen böra omväxlande hållas i Jönköping och Nässjö. I Mjölby domsaga kunna tremanstingen, efter ortsbefolkningens önskan hållas antingen i Mjölby eller Ödeshög.
    I detta sammanhang må erinras, att beträffande domsagor av typerna A 1 och A 2 med avseende å målens lämpliga uppdelning å ordinarie och vikarierande domare åtskilligt skulle vinnas, om såväl tvistemål som brottmål bleve fördelade efter sin beskaffenhet mellan de olika serierna av sammanträden, exempelvis sålunda att såsom regel allenast de enklaste målen, vilka lämpade sig att handläggas av de för sin utbildning i domsagorna tjänstgörande notarierna, instämdes till vartannat tingssammanträde och att till de mellanliggande sammanträdena instämdes alla mera kvalificerade mål.

    Typ A 3. Allmänna tingssammanträden hållas var fjärde vecka under tingen (s:a 10 om året), tingssammanträden med tremansnämnd två gånger under sommaren, ett 8 veckor och ett 4 veckor före första allmänna sammanträdet under höstting t. (S:a 33 domsagor.)

    Till denna typ hänföras återstående domsagor, utgörande ett enda tingslag, eller alltså Mellersta Roslags; Stockholms läns västra; Gotlands norra; Gotlands södra; Nordmarks härads; Västmanlands västra; Västmanlands östra; Gästriklands västra; Själevads och Arnäs; Umeå; Hammarkinds härads med Stegeborgs skärgård och Skärkinds; Aska, Dals och Bobergs härads; Västra härads; Östra härads; Mellersta Värends; Västra Värends; Aspelands och Handbörds härads; Orusts och Tjörns härads; Norrvikens; Marks; Kinnefjärdings, Kinne och Kållands härads; Vadsbo södra; Vadsbo norra; Östra härads; Medelstads härads; Bräkne härads; Listers härads; Gärds och Albo härads; Villands; Östra Göinge; Norra Åsbo härads; Södra Åsbo och Bjärehärads samt Färs härads. Där så anses önskvärt — vilket särskilt torde vara fallet beträffande domsaga i vilken någon stad eller annan mera betydande ort är belägen — kunna i domsagor av denna typ tingssammanträden med tremansnämnd hållas jämväl under tingen, alternerande med de allmänna sammanträdena, till samma antal som dessa, såsom förhållandet för närvarande är i ett flertal domsagor, vilka enligt föreliggande förslag överförts till typ A 1 eller A 2, samt i Hammarkindsdomsagan, i vilken nämnda tremansting givetvis böra bibehållas.

    Typ B 1. I vartdera av domsagans två tingslag hållas allmänna tingssammanträden varannan vecka under lingen (s:a 20 om året) och tingssammanträden med tremansnämnd varannan vecka under sommaren. (1 domsaga.)

 

TÄTARE TINGSSAMMANTRÄDEN I HÄRADSRÄTTERNA. 239    Denna anordning ifrågasättes allenast i den blivande Uppsala läns södra domsaga, för den händelse riksdagen bifaller förslaget om nuvarande Uppsala läns södra och mellersta domsagors sammanslående till en.
    Typ B 2. I vartdera av domsagans två tingslag hållas allmänna tingssammanträden var fjärde vecka under tingen (s:a 10 om året) och tingssammanträden med tremansnämnd två gånger under sommaren, ett 8 veckor och ett 4 veckor före första allmänna sammanträdet under hösttinget. (S:a 21 domsagor.)
    Denna typ ansluter sig, vad de allmänna tingssammanträdena angår, till den nuvarande tingsordningen i Frosta och Eslövs domsaga. Till denna grupp hava hänförts sådana domsagor, i vilka för närvarande å de allmänna tingssammanträdena i vartdera tingslaget pläga förekomma minst tio rättegångsdagar eller arbetsbördan eljest befunnits räcka till för så många dagar och i vilka tio allmänna sammanträden ansetts kunna införas i båda tingslagen utan väsentliga olägenheter vare sig för domare eller nämnd. För den händelse den ifrågasatta tingslagsregleringen i Gällivare domsaga kommer till stånd, torde domsagan böra hänföras till denna grupp, och synas i så fall de 10 allmänna tingssammanträdena i Jukkasjärvi och Karesuando tingslag böra fördelas på tingsställena i Kiruna, Vittangi och Karesuando, medan tingssammanträdena med tremansnämnd i detta tingslag båda torde böra hållas i Kiruna. För övrigt hänföras till denna typ följande domsagor: Norra Roslags; Oppunda och Villåttinge härads; Livgedingets; Östersysslets; Östernärkes; Nora; Västmanlands södra; Falu; Hedemora; Nedansiljans; Ångermanlands mellersta; Jämtlands östra; Jämtlands norra; Jämtlands västra; Norra och Södra Vedbo härads; Östbo och Västbo härads; Östra Värends; Norra Möre och Stranda härads; Halmstads, Tönnersjö och Höks härads; Frosta och Eslövs. Om Finspånga läns domsaga slutligen finnes böra såsom eget tingslag ingå i den nya Bråbygdens domsaga (se noten s. 237), torde denna böra hänföras till typ B 2. I Östra Värends domsaga torde tingssammanträdena med tremansnämnd såsom hittills kunna hållas i Växjö.
    Typ B 3. I det ena av domsagans båda tingslag hållas sammanträden såsom enligt typ B 2. I det andra tingslaget hållas allmänna tingssammanträden var åttonde vecka under tingen (s:a 5 om året) och ett tingssammanträde med tremansnämnd 8 veckor före första allmänna sammanträdet under hösttinget. (S:a 27 domsagor.)
    Till denna grupp hänföras återstående domsagor, omfattande två tingslag, eller alltså: Nyköpings; Södersysslets; Fryksdals härads; Västmanlands norra; Nås och Malungs; Sydöstra Hälsinglands; Norra Hälsinglands; Medelpads östra; Ångermanlands västra; Nätra och Nordingrå; Härjedalens; Västerbottens södra; Västerbottens mellersta; Västerbottens norra; Kinda och Ydre härads; Sevede och Tunaläns härads; Ölands; Årstads, Faurås och Himle härads; Fjäre och Viske härads; Inlands; Kinds och Redvägs härads; Borås; Vättle, Ale och Kullings; Nordals, Sundals och Valbo härads; Tössbo och Vedbo

 

240 K. J. S.härads; Gudhems och Kåkinds härads; Skånings, Valle och Vilske härads. I tabellen finnes efter varje tingslags namn angivet antalet allmänna tingssammanträden, tio eller fem, som avsetts skola hållas i vederbörande tingslag.
    I tingslag tillhörande domsagor av typ B 2 eller B 3 kunna, liksom i domsagor av typ A 3, tingssammanträden med tremansnämnd hållas jämväl under tingen, alternerande med de allmänna sammanträdena, såsom fallet för närvarande är i åtskilliga domsagor, omfattande två tingslag. Sålunda kunna exempelvis i Njurunda, Sköns och Ljustorps tingslag tremansting lämpligen anordnas under tingen till samma antal som de allmänna tingssammanträdena.
    Typ C. I domsagor, omfattande tre tingslag, hållas i allmänhet i ett eller två av tingslagen 10 eller 5 allmänna sammanträden om året och i det eller de övriga 3 lagtima ting. Å kansliorten hållas under sommaren 2 tingssammanträden med tremansnämnd för samtliga tingslag. (S:a 8 domsagor.)
    Beträffande samtliga domsagor, omfattande tre tingslag, synes det vara önskvärt att de i allmänhet fåtaliga ting eller allmänna sammanträden, som kunna hållas i varje tingslag, måtte utfyllas med ett par tingssammanträden med tremansnämnd. För att icke oskäligt betunga domare och nämnd torde dessa sammanträden, med tilllämpning av 7 § andra stycket i lagen d. 7 maj 1918, böra förläggas till domsagans kansliort, varvid deras kompetens skulle begränsas till handläggning av de i 1 § 5 omförmälda småprotokollsärendena. Dessa sammanträden torde böra hållas, två till antalet, å samma veckodagar som de allmänna sammanträdena och med samma nämndemän för samtliga tingslag, och synes tiden för dem, där ej lokala förhållanden till annat föranleda, böra bestämmas till 8 och 4 veckor före det första sammanträde som under hösttinget hålles i något av tingslagen.
    I Älvdals och Nyeds domsaga anses enligt promemorian allmänna tingssammanträden böra införas till samma antal som genom Kungl. Maj:ts beslut d. 19 februari 1926 införts i Kalix domsaga, nämligen 5 tingssammanträden i vartdera av Nyeds och Älvdals härads nedre tingslag och 3 lagtima ting i Älvdals härads övre tingslag.
    För den händelse Västernärkes domsaga icke undergår någon tingslagsreglering, anses 10 allmänna tingssammanträden böra hållas i Kumla, Grimstens och Hardemo tingslag samt 5 i vartdera av de övriga tingslagen.
    I Ovansiljans domsaga torde böra hållas 10 allmänna tingssammanträden i det sammanslagna Mora och Orsa tingslag samt 3 lagtima ting i vartdera av de båda övriga tingslagen.
    I Västerbottens västra domsaga föreslås 5 allmänna tingssammanträden i vartdera av Lycksele och Vilhelmina tingslag och 3 lagtima ting i Åsele.
    I Piteå domsaga föreslås 10 allmänna sammanträden i det sammanslagna Piteå och Älvsby tingslag, eventuellt fördelade på de båda förutvarande tingsställena, och 3 lagtima ting i vartdera av övriga båda tingslag.
    I Luleå domsaga föreslås 10 allmänna tingssammanträden i Över-Luleå tingslag med staden Boden, till vilken kansliet lämpligen torde böra förläggas, 5

 

TÄTARE TINGSSAMMANTRÄDEN I HÄRADSRÄTTERNA. 241allmänna tingssammanträden i Neder-Luleå och 3 lagtima ting i Jokkmokks tingslag.
    Beträffande Kalix domsaga föreslås icke annan ändring än att tremansting införas på samma sätt som för samtliga övriga domsagor av denna typ.
    I Torneå domsaga föreslås 10 allmänna sammanträden i Torneå tingslag med staden Haparanda och 3 lagtima ting i vartdera av de övriga. Skulle dessa båda senare sammanslås till ett, torde domsagan böra hänföras till typ B 3 och de 5 sammanträdena i Korpilombolo och Pajala tingslag fördelas mellan de två förutvarande tingsställena.
    I den vid promemorian fogade tabellen sammanföras rikets samtliga domsagor under de olika föreslagna typerna. Arbetsbördan i varje domsaga belyses genom statistiska uppgifter, avseende åren 1922, 1923 och 1924. Av tablån framgår bl. a. att till typ A 2 i allmänhet hänförts domsagor om ett tingslag med 35,000 à 55,000 invånare, medan invånarantalet i domsagorna av typ A 3 varierar mellan 18,000 och 34,000. Beträffande fördelningen av domsagorna om tvåtingslag på typerna B 2 och B 3 framgår av tablån, att tingslag, inom eller närmast vilket domsagans kansli är beläget, i allmänhet föreslagits skola erhålla 10 allmänna sammanträden om året1, medan som regel en något större arbetsbörda förutsatts för införande av 10 allmänna sammanträden i domsagans andra tingslag.
    Av naturliga skäl innehåller promemorian icke någon upplysning rörande antalet nämndemän i de olika domsagorna eller principerna för deras tjänstgöring, men torde remissen till häradsrätterna medföra erforderlig utredning i detta stycke. Där så erfordras för att nämnden icke skall bliva över hövan betungad av sin tjänstgöring enligt den föreslagna nya tingsordningen, kan tydligtvis, åtminstone i sådana fall då ett tingslag omfattar flera härad, behövlig ökning av nämndemännens antal i behörig ordning utverkas.
    Även härutöver kunna inkomna utlåtanden komma att giva uppslag till andra och jämväl längre gående reformer i domsagornas tingsordningar än i promemorian ifrågasatts. Särskilt torde i åtskilligt flera fall än promemorian upptagit tingslagsregleringar med fördel kunna genomföras och därmed ett antal domsagor komma att överföras från typerna B 2 och B 3 till A 2 eller A 3. En ökning av antalet allmänna tingssammanträden i en domsaga utöver 10 lärer vidare komma att medföra behov av ändrade bestämmelser icke blott angående häradshövdingens rätt till ledighet, utan även angående det antal allmänna tingssammanträden som tingsmeriterat biträde i dylik domsaga må hålla före sin hovrättstjänstgöring.

K. J. S.

 

1 Undantag föreligger allenast beträffande de ifrågavarande, obetydliga tingslagen inom Västmanlands norra, Kinds och Redvägs samt Tössbo och Vedbo domsagor. 

16 — Svensk Juristtidning 1926.