Föreningen Yngre Jurister under Göta Hovrätt, som utgör en sammanslutning av extra ordinarie notarier i Göta hovrätt och har till ändamål bl. a. att bland dessa verka för deras gemensamma intressen, har till styrelse utsett e. o. assessorn G. Engzell, ordf., t. f. fiskalen T. Dufwa, v. ordf., t. f. fiskalen G. A. Bouveng, sekr. och kassaförv., samt t. f. fiskalerna G. Gilén och A. Ramfors.
    Under år 1925 har föreningen bl. a. till K. M:t insänt yttranden dels över det av särskilt tillkallade sakkunniga avgivna betänkande i anledning av föreslagna ändringar i domsagestadgan, dels ock över ett inom justitiedepartementet utarbetat förslag till kungörelse med bestämmelser rörande assessors i hovrätt och vice häradshövdings tjänstgöring i vissa fall.
    Föreningen utgiver under år 1926, i likhet med under föregående år, »Kungl. Göta hovrätts kalender», upptagande i hovrätten och därunder lydande domsagor tjänstgörande personal.

 

    Omorganisationen av hovrätterna. Sedan jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 26 februari 1926 vissa personer tillkallats att i enlighet med av chefen för justitiedepartementet angivna riktlinjer — innebärande bland annat verkställande av undersökning huruvida icke genom ändrad arbetsfördelning och minskande av det domföra antalet ledamöter i hovrätterna antalet befattningar därstädes må kunna nedbringas — biträda inom justitiedepartementet vid utredning ang. hovrätternas löneförhållanden och därmed sammanhängande spörsmål (se Sv.J. T. 1926 s. 161), har K. M:t d. 9 april 1926 återkallat d. 22 dec. 1922 och d. 9 febr. 1923 hovrätterna lämnade medgivanden att utan särskilt tillstånd av K. M:t vidtaga åtgärder för återbesättande av lediga hovrättsråds- och fiskalsbefattningar.

 

    Lagrådsremisser. Följande nya lagförslag hava av K. M:t remitterats till lagrådet för dess yttrande (jfr Sv. J. T. 1926 s. 168): 

April 9. Förslag till lag om ändrad lydelse av 5 och 8 §§ i lagen d. 24 mars 1916 (nr 90) ang. verkställighet av straffarbete och fängelsestraff.

April 9. Förslag till lag om försäkringsavtal m. m.

April 16. Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 8 nov. 1912 (nr 289) om rätt till jakt.

April 16. Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 30 och 31 §§ i lagen d. 1 juli 1898 (nr 66) om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige.