NOTISER. 255    Dödsfall. Häradshövdingen Oskar Teodor Jansson avled i Mariestad 6 april 1926. J. var född 1 febr. 1862 i Nordmark, Värml. l., avlade mogenhetsex. i Karlstad 1880, fil. kand. ex. i Uppsala 1888 och hovrättsex. i Lund 1890. Efter tingstjänstgöring samt tjänstgöring i Svea hovrätt, därav omkring 1½ år såsom adjungerad ledamot, utnämndes J. år 1907 till häradshövding i Vadsbo norra doms. J. innehade flera kommunala och andra uppdrag.
    Rådmannen Lars Johan Jönsson Borrie avled i Göteborg 16 april 1926. Född i Borrie, Malm. l., 15 febr. 1870 avlade B. i Lund mogenhetsex. 1888 och hovrättsex. 1891. Efter tingstjänstgöring under Göta hovrätt och tjänstgöring i R. R:n i Göteborg blev B. där polisnotarie och förste rådhuskanslist 1905, stadsnotarie 1906 och rådman 1916.

 

    Ny justitieminister i Norge. Til justisminister i ministeriet Lykke utnevntes d. 4 mars 1926 fylkesmann Ingolf Elster Christensen, som da efter fulgte justisministeren i Mowinckels ministerium Paal Berg.
    Den nye justisminister er födt i Söndfjord 1872, officer 1893, cand. jur. 1897, kaptein 1898, tjenstgjorde 1899—1906 i Forsvarsdepartementet, hvor han i 1907 blev kontorchef og samme år ekspeditionschef. I 1910 blev han konstituert som amtmann (fylkesmann) i Nordre Bergenhus amt (Sogn og Fjordane fylke). Medlem av Stortinget 1922—24 og 1925—27.

C. P.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 30 april 1926 till protokollssekreterare utnämnt extra protokollssekreteraren jur. kand. Sven Henrik Heyman.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 9 april. 1926 beviljat hovrättsrådet i Svea hovrätt Gustaf Wilhelm Hörstadius avsked fr. o. m. d. 10 i samma månad;
    d. 16 april 1926 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorerna i nämnda hovrätt Erik Holger Elliot och Albin Ragnar Valfrid Rosengren. Hovrättsförslaget upptog närmast efter de utnämnda assessorn E. Lind.
    Enligt K. M:ts i notisen här ovan s. 252 omförmälda beslut skall något återbesättande av den lediga hovrättsrådsbefattningen efter Hörstadius t. v. ej äga rum.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 31 mars 1926 till häradshövding i Norra Roslags domsaga fr. o. m. d. 1 april 1926 utnämnt vice häradshövdingen Gustaf Reinhold Åberg;
    d. 9 april 1926 till häradshövding i Västerbottens mellersta domsaga fr. o. m. d. 1 juni 1926 utnämnt vice häradshövdingen Ragnar Wilhelm Seldén;
    d. 23 april 1926 till häradshövding i Västerbergslags domsaga fr. o. m. d. 1 maj 1926 utnämnt vice häradshövdingen Erik Björkman.

 

    Lediga notarieplatser i domsagor. I nedanstående domsagor hava lediga notarieplatser anmälts hos redaktionen:
    Västmanlands Västra: förste notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 instundande juli. Sökanden bör vara meriterad för tingssittning. Adr. häradsh. Olof Wallin, Köping.
    Borås: förste notarieplatsen ledig genast. Den sökande skall vara meriterad för tingssittning. Adr. häradsh. Jean Braconier, Borås.
    Bräkne härad: förste notarieplatsen ledig fr. o. m. d. 1 juli 1926. Fri bostad i tingshuset med värme och lyse. Helst snart tingsmyndig person. Adr. häradsh. Axel Reuterskiöld, Bräkne-Hoby.

 

 

LAGRÅDET

 

har nedannämnda dag år 1926 avgivit utlåtande rörande följande till detsamma remitterade lagförslag:
    Mars 30 Förslag till lag angående fastighets befriande i vissa fall från ansvar för inteckning samt lag om ändrad lydelse av 24 § 1 mom. och 36 § 2 mom. i förordningen d. 16 juni 1875 angående inteckning i fast egendom.