LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1926 avgivit utlåtanden rörande följande till detsamma remitterade lagförslag: 

Maj 10 Förslag till lag om ändrad lydelse av 18 kap. 13 § strafflagen. Föredragande: revisionssekreteraren R. von Koch.

» 21 Förslag till lag om ändrad lydelse av 5 och 8 §§ i lagen d. 24 mars 1916 ang. verkställighet av straffarbete och fängelsestraff. Föredragande: hovrättsrådet G. Siljeström.

» 31 Förslag till lag om ändrad lydelse av 10 kap. 35 och 71 §§ vattenlagen. Föredragande: vattenrättsdomaren N. Gärde. 

Juni 1 Förslag till lag om förvaring av vissa förbrytare, lag om internering av vissa återfallsförbrytare, lag om verkställighet av förvaring av vissa förbrytare samt av internering av vissa återfallsförbrytare, lag om tillsyn över dem, som utskrivits på prov från vårdanstalt för vissa förbrytare eller från interneringsanstalt för återfallsförbrytare m. fl. av nu nämnda lagförslag betingade förslag till ändring i andra lagar. Föredragande: hovrättsrådet G. Siljeström.