Tilsyn med Eksekutorboer. Den 1. Juli 1926 traadte den danske Lov af 20. April 1926 om Tilsyn med de af Eksekutorer (executores testamenti) behandlede Dødsboer i Kraft, efter at Justitsministeriet under 30. Juni 1926 havde udfærdiget en Instruks for det saaledes anordnede Tilsyn.
    Der gives her Regler dels om Tilsyn med Eksekutorboer, medens de er under Behandling, dels om Revision af de sluttede Boer.
    Tilsynet udøves i København af Præsidenten i Byretten og denne Rets Skifteafdelinger, saaledes at der i Instruksen er givet nærmere Regler om Fordelingen af Tilsynsforretningerne mellem Præsidenten og Skifteafdelingerne, udenfor København af vedkommende Amtmand. Endvidere er Eksekutor med Hensyn til Boets Beholdninger af Værdipapirer og kontante Midler undergivet Tilsyn af Justitsministeriets Kasseinspektører i Forbindelse med disses Kasseeftersyn hos Skifteretterne (Dommerne).
    For at sætte Tilsynsmyndigheden (Præsidenten i Byretten og Amtmanden) i Stand til at følge Boets Behandling er det paabudt, at der straks, naar Boet af Skifteretten er udleveret til Eksekutor, skal sendes Tilsynsmyndigheden Meddelelse herom. Dernæst er det paalagt Eksekutor senest 6 Uger, efter at Bevillingen er meddelt, at tilsende Tilsynsmyndigheden Genpart af afdødes testamentariske Dispositioner, Udskrift af Begyndelses- og Registreringsforretningen, indeholdende Arvingernes og Eksekutors udtrykkelige Erklæring om, at der dem bekendt ikke findes yderligere at registrere, Fortegnelse over Arvinger og Legatarer samt Fortegnelse over Boets Aktiver og Passiver. Endvidere skal Eksekutor, naar Boet ikke er sluttet inden 1 Aar, indsende Indberetning til Tilsynsmyndigheden herover med udførlig

 

468 L. N. HVIDT.Angivelse af Grunden hertil, og derefter vil der, saalænge Boet henstaar usluttet, være at indsende ny Indberetning mindst hvert halve Aar. Endelig er Tilsynsmyndigheden berettiget til naar som helst at forlange sig forelagt Boets Bøger, Værdipapirer m. v.
    Paa det saaledes givne Grundlag undersøger Tilsynsmyndigheden, om Boets Behandling er behørigt fremmet, og om der foreligger lovlig Repræsentation for Arvinger og Legatarer. Findes der Mangler i saa Henseende, eller findes der iøvrigt noget at indvende mod Skiftebehandlingens Forsvarlighed, og Manglerne ikke ved Forhandling med Eksekutor snarest afhjælpes, skal der ske Indberetning til Justitsministeriet, der da under visse Omstændigheder kan træffe Bestemmelse om Boets Overgang til Behandling af Skifteretten.
    Den vigtigste Garanti mod Misligheder ved Boets Behandling haves dog i Bestemmelserne om Eksekutors Sikkerhedsstillelse. Det hedder herom, at senest 2 Maaneder, efter at Bevillingen er meddelt, skal Eksekutor stille en passende Sikkerhed i offentlige Obligationer eller i Forsikringspolicer m. v., hvis Størrelse fastsættes af den tilsynsførende Myndighed efter Samraad med Eksekutor og under Hensyn til Boets Beskaffenhed og de nærmere Forhold i det enkelte Tilfælde. Undlader Eksekutor at stille behørig Sikkerhed, kan Skifteretten træffe Bestemmelse om Boets Overgang til Behandling ved Skifteretten, jfr. nedenfor. Sikkerheden frigives først, naar det godtgøres, at samtlige Krav paa Boet er fyldestgjort.
    Revisionen af de opgjorte og udbetalte Eksekutorboer udøves i København af en særlig dertil beskikket Revisor, udenfor København af Amtmanden, foruden at Finansministeriet stadig udøver Revisionen for Afgiftsberegningen. Revisionsmyndigheden har særlig at paase, at umyndige og fraværende Arvingers Tarv er iagttaget, at Boets Værdier er rigtig ansat, og at Afgifterne til det offentlige er rigtig beregnede.
    Foruden Reglerne om Tilsyn med og Revision af Eksekutorboer indeholder Loven og Instruksen endelig nogle Bestemmelser om Eksekutorboers Overgang til Behandling af Skifteretten, dels ifølge denne Rets Bestemmelse, nemlig naar Kreditorerne begærer det, eller naar Eksekutor undlader at stille Sikkerhed, jfr. ovenfor, dels ifølge Justitsministeriets Bestemmelse, særlig naar det skønnes, at Boets Behandling ikke behørigt fremmes, eller naar Eksekutor har gjort sig skyldig i Misligheder med Hensyn til Behandlingen af Boets Midler eller undlader at meddele Tilsynsmyndigheden de fornødne Oplysninger, eller der iøvrigt foreligger væsentlige Mangler ved Skiftebehandlingen.

L. N. Hvidt.