NOTISER. 479    Wilhelm Chydenius †. Professorn i civilrätt vid Helsingfors universitet Wilhelm Chydenius avled d. 20 okt. 1926. Han var född 1863 och blev efter fullbordade studier juris utriusque doktor 1891. Ch. utnämndes 1892 till adjunkt vid Helsingfors universitet och 1901 till professor i civilrätt därstädes. Efter att ha framhållit Ch:s stora arbetsförmåga yttrar justitierådet O. Hj.Granfelt i en nekrolog över Ch. i Huvudstadsbladet vidare bl. a:
    Det är emellertid icke blott en trägen arbetare, som fått vila efter mödan. Det är mycket mera än så. Det är en impulsiv intelligens av ovanliga dimensioner, vilken slocknat. Det är en fackelbärare inom vårt rättsliv och vår akademiska kulturvärld, som slutat sin vandring. Och det finnes för närvarande ingen, den där är mannen att åter höja den fackla som fallit ur hans hand, ingen vilken kan sägas vara den som skall taga vid där den döde slutat.— — — Professor Chydenius har idkat en rik litterär verksamhet främst av vetenskaplig art. Hans produktion har framför allt rört sig på familje- och arvsrättens samt obligationsrättens gebit. Professor Chydenius' vetenskapliga verk vittna om författarens synnerliga lärdom, en ovanlig rikedom på nya uppslag och teoretiskt skarpsinne framför allt i detaljer.

 

    Dödsfall. D. 1 juli 1926 avled i Falun rådmannen Arvid Samuel Flodström. Född i Falun 26 aug. 1864 avlade F. mogenhetsex. där 1882 och hovrättsex. i Uppsala 1887. Han blev vice häradshövding 1891 och rådman i Falun 1893. Han innehade ett flertal kommunala och andra uppdrag.
    F. d. häradshövdingen Abbe Johan Emil Sjöstrand avled i Gamleby 5 juli 1926. Född i Söderåkra, Kalm. l., 28 okt. 1852, avlade S. mogenhetsex. i Kalmar 1872, blev fil. kand. i Uppsala 1874 och jur. utr. kand. 1878. Efter tingstjänstgöring under Göta hovrätt blev S. vice häradshövding 1880 och assessor 1887. T. f. rev. sekr. s. å., utnämndes S. till rev. sekr. 1891 och till häradshövding i Luggude doms. 1900.
    Hovrättsnotarien Erik Arvid Lindgren avled i Stockholm 26 sept. 1926. L. var född i Borås 1 april 1864, avlade mogenhetsex. i Jönköping 1881 och jur. utr. kand. ex. i Lund 1886. Efter tingstjänstgöring utnämndes han 1898 till notarie i Svea hovrätt.
    Häradshövdingen Carl Soldan Ridderstad avled 9 okt. 1926 å Riddersholms fideikommiss. Född i Väddö, Stockh. l., 20 maj 1870, avlade R. mogenhetsex. i Stockholm 1888 och hovrättsex. i Uppsala 1893. R. gjorde sin tingstjänstgöring under Svea hovrätt, där han var adjungerad ledamot i sammanlagt över 6 år. Han utnämndes till häradshövding år 1912 i Jämtlands västra doms. och år 1922 i Sollentuna och Färentuna doms. R. var 1917—1919 ledamot av leveransförordningskommittén.
    F. d. borgmästaren Carl Brink avled i Lund 14 okt. 1926. B. var född i Lund 20 juni 1844, blev student där 1862 samt avlade hovrättsex. 1870. Efter tingstjänstgöring utnämndes han 1874 till vice häradshövding. Han blev 1880 rådman i Lund och var borgmästare där från 1900 till 1921. B. innehade flera kommunala och andra uppdrag.
    F. d. häradshövdingen Bror Christian Axel Geijer har 23 okt. 1926 avlidit i Karlstad. G. var född 28 jan. 1845, blev student i Uppsala 1863 och avlade hovrättsex. där 1869. Han blev vice häradshövding 1872, assessor i Svea hovrätt 1883 och konstituerad revisionssekreterare 1884 samt utnämndes 1885 till häradshövding i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads doms.

 

    Ny finansminister. K. M:t har d. 30 sept. 1926 till statsråd och chef för finansdepartementet efter statsministern Ekman, som s. d. beviljats entledigande från sagda chefskap, utnämnt konsultativa statsrådet Ernst Emil Lyberg.

 

    Hovrätterna. K. M:t har förordnat nedannämnda personer att vara assessorer vid Göta hovrätt d. 5 nov. 1926 e. o. notarien, jur. kand. Torsten Arvid Gullström och

 

480 NOTISER.    vid Svea hovrätt d. 12 nov. 1926 e. o. notarien, jur. kand. Karl Oscar Robert Nordenadler.