Juridiska föreningen i Finland avhöll sitt årsmöte d. 18 dec. 1925 såsom övligt varit. Föreningens mångåriga ordförande presidenten J. Grotenfelt anhöll om befrielse från uppdraget, vilken begäran bifölls. Samtidigt beslöt föreningen att presidenten Grotenfelt skulle kallas till hedersledamot. Till ny ordförande valdes f. d. justitierådet professor O. Hj. Granfelt. Vid årsmötet blev jämväl juridiska fakultetens vid Helsingfors universitet dekanus, professorn J. W. Chydenius, utsedd till hedersledamot av föreningen.
    Ur föreningens donationsfonder utdelades detta år intet pris för litterärproduktion, men för ändamålet disponibla medel skulle, enligt prisnämndens beslut, användas till inköp av en medaljongbild i brons av framlidne professorn F. W. Ekström, vilken komme att överlämnas till Helsingfors universitet för att upphängas i juridiska auditoriet. Beslutet motiverades närmast därav, att professor Ekströms arbete: "Privaträttens allmänna läror", utgivet i tryck efter hans död, sedan sensommaren 1925 föreligger fullständigt i bokhandeln. Såsom redaktör för föreningens tidskrift komme att kvarstå professor K. A. Moring och som redaktionssekreterare jur. kand. R. Hemmer.

O. Hj. G.

 

1 Avser avdelningen "A. Allmänna Bestämmelser" i den s. k. Stockholmspromemorian.

2 Ämnet "processreformer utan lagändring" har sedan ett år tillbaka upptagit stort utrymme i Sv. J. T:s spalter. Det kommer nu t. v. icke att återupptagas. — Jfr J. O:s ämbetsberättelse till 1926 års riksdag s. 291—301.