Sveriges officiella statistik. Rättsväsen. Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet åren 1923 och 1924. Utg. av Kungl. statistiska centralbyrån. Sthm 1926. Norstedt. 108 s.
    Som Sv. J. T. redan omnämnt (1926 s. 253), har rättsstatistiken för åren 1923 och 1924 förlidet år utkommit i tryck. I denna del ha vidtagits ytterligare begränsningar av innehållet utöver de betydande inskränkningar, som genomförts redan i den föregående dubbelårgången. Volymen är icke desto mindre ganska innehållsrik och ger vid en genomläsning många upplysningar av allmänt intresse.
    Beträffande exempelvis det gärna debatterade systemet med vikarier förhäradshövdingarna märkes, att alltjämt mer än hälften av de lagtima tingen eller allmänna sammanträdena hållits av vikarier. För att vinna en mätare av vikariernas förmåga att ersätta häradshövdingarna har man undersökt ändringsprocenten vid överklagande av domar eller utslag, meddelade av de ordinarie och av de icke ordinarie lantdomarna. Enligt rättsstatistiken för åren

LITTERATURNOTISER. 1271921/22 och 1923 har denna undersökning lämnat det märkliga resultatet, att visserligen de ordinarie häradshövdingarna erhållit minsta antalet ändringar i förhållande till av dem meddelade överklagade domar eller utslag men att de e. o. notarierna uppnått en allenast ett par procent oförmånligare siffra, under det att vice häradshövdingarna uppvisat en jämförelsevis hög ändringsprocent. I 1924 års siffror ha emellertid vice häradshövdingarna vunnit ett slags upprättelse, i det att deras ändringsprocent det året varit lägre än de båda andra kategoriernas. Det kan ifrågasättas, om icke vice häradshövdingarna utgöra en alltför liten kategori för att utgöra underlag för statistiska undersökningar.
    Av ett visst intresse är att se, att, som man kunde förvänta, de till första instansens domstolar nyinkomna målen under den ifrågavarande tvåårsperioden varit färre än under de närmast föregående åren. Minskningen är visserligen icke stor men kan kanske antecknas som ett tecken till förbättring hos näringslivet. Samhällets tillfrisknande i ekonomiskt avseende har dock kommit till tydligare uttryck i vissa andra siffror. Sålunda märkes, att sammanlagda beloppet av under ett år beviljade fordringsinteckningar utav skilda slag undergått en stark reducering. Likaså har antalet började konkurser nedgått. En högst avsevärd minskning har även inträtt i antalet växel- eller checkmål. Beträffande konkurser och växlar återfinnas f. ö. vissa preliminärasiffror för senare tidsperiod, nämligen för år 1925, i Statistisk årsbok 1926, vilken innehåller — jämte mycket annat — också rättsstatistiska uppgifter. Att döma av dessa siffror har under år 1925 den under de tidigare åren konstaterade minskningen i allt fall icke efterträtts av någon mera märkbar ökning.

I. S.