Lediga notarieplatser i domsagorna. Sedan 1920 äga rikets häradshövdingar kostnadsfritt i Sv. J. T:s notisavdelning införa meddelanden om lediga förste- och andrenotariebefattningar och andra biträdesplatser. Där biträde åtnjuter förmån utöver de i domsagostadgan bestämda, såsom fri bostad i tingshuset m. m., bör uppgift därom lämpligen lämnas i meddelandet.
    Till aspiranter å dylika platser lämnar red. på förfrågan (kl. 9—10 f. m. tel. 42 93) upplysning om de lediga platser, varom meddelande inkommit efter sista häftets tryckning. Göres förfrågan per brev, bör dubbelt porto bifogas.