NOTISER. 171    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 28 jan. 1927 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Ragnar Sigfrid Lundbergh och vice häradshövdingen Sigurd Odéen att fr. o. m. 1 febr. 1927 vara revisionssekreterare.
    S. d. har K. M:t förordnat hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Åke Hartelius och hovrättsrådet i Svea hovrätt Gunnar Olof Ramstedt att fr. o. m. 1 febr. tillsvidare t. o. m. 30 juni 1927 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har :
    d. 28 jan. 1927 till advokatfiskal vid Svea hovrätt fr. o. m. 1 mars 1927 transporterat och förordnat advokatfiskalen vid hovrätten över Skåne och Blekinge Hampus Camillo Andreas Åström;
    d. 18 febr. 1927 förklarat hinder icke möta för återbesättande i föreskriven ordning av den efter Åström lediga advokatfiskalsbefattningen vid hovrätten över Skåne och Blekinge;
    d. 4 mars 1927 till assessor vid Svea hovrätt förordnat e. o. notarien Konrad Persson;
    s. d. beviljat presidenten i hovrätten över Skåne och Blekinge Berndt Hasselrot ledighet på grund av sjukdom d. 1 april — 31 dec. 1927, med rätt likväl att före ledighetens utgång inträda i ämbetsutövning, ävensom förordnat hovrättsrådet i samma hovrätt Fritiof Kallenberg att under ledigheten uppehålla presidentämbetet i hovrätten.

 

    Häradsrätterna. Å förslag till återbesättande av lediga häradshövdingämbetet i Norra och Södra Vedbo härads domsaga har Göta hovrätt uppfört vice häradshövdingarna Gustaf Adolf Ottosson, Arvid Natanael Arbman och Otto Emil Karlsson i nu nämnd ordning.
    Å det i Sv. J. T. 1927 s. 92 omnämnda förslaget rörande häradshövdingämbetet i Sollentuna och Färentuna härads domsaga var vice häradshövdingen Ottosson uppförd i andra förslagsrummet och ej, såsom på grund av förväxling med annan domsaga i notisen uppgives, vice häradshövdingen Appelberg, vilken senare ej sökt ämbetet.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har: 
    d. 14 jan. 1927 utnämnt till borgmästare i Karlstad rådmannen därstädes Karl Erik Wilhelm Lundblad och till borgmästare i Sigtuna e. o. hovrättsnotarien Alf Gustaf Dahl;
    d. 21 jan. 1927 förklarat hinder från K. M:ts sida icke föreligga mot återbesättande i föreskriven ordning av ledigblivna borgmästarbefattningen i Vänersborg.
    Till rådman i Göteborg hava stadsfullmäktige därstädes d. 2 sept. 1926 utsett assessorn vid Göteborgs rådhusrätt Ivan Nyborg.

 

    De juridiska fakulteterna. Den nyutnämnde professorn i speciell privaträtt vid universitetet i Uppsala Åke Holmbäck installerades d. 26 febr. 1927 i sitt ämbete. Holmbäck höll installationsföreläsning över ämnet "Om domarreglerna".
    Till sakkunniga för bedömande av frågan om återbesättande av den efterstatsrådet Thyrén lediga professuren i straffrätt och juridisk encyklopedi vid universitetet i Lund ha utsetts professorerna Nils Stjernberg, Stockholm, Carl Torp, Köpenhamn, och Folke P:son Wetter, Uppsala. En av de sökande till professuren, jur. lic. Olof Barklind har återtagit sin ansökning. (Se Sv. J. T.1927 s. 95.)

 

    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de olika divisionerna är under vårsessionen 1927 tillsvidare följande:

 

Svea hovrätt:

 

Första huvudavdelningen:
    Hovrättsrådet Kiellanders division: hovrättsråden L. Kiellander och V. Petrén*, assessorerna K. G. Hjärne, I. Hessius och K. Persson; t. f. fiskal: H. F. K:m Karlsson; bitr. fiskal: H. Söderström; notarie: F. Drake.

 

* Betyder Sv. J. T:s ombud å divisionen för insamling och utval av rättsfall.

172 NOTISER.    Hovrättsrådet Weidenhielms division: hovrättsråden C. Weidenhielm och S. Bjurner, assessorerna K. Lamm* och A. Montelius (vikarie e. o. assessorn F. Rudewall) samt e. o. assessorn A. Swartling; t. f. fiskal: J. Hagander; bitr. fiskal: frih. G. Lagerbielke; t. f. notarie: A. Söderberg.
    Hovrättsrådet von Oelreichs division, tillika vattenöverdomstol: hovrättsråden A. von Oelreich, frih. A. Giertta och C. Mörner*, assessorerna A. Thelin och E. Säll. I vattenöverdomstolen tjänstgör även kammarrådet Th. Wohlin.T. f. fiskal: T. Wärn; bitr. fiskal: A. M. Lind; notarie: E. Ljungberg.
    Hovrättsrådet frih. af Ugglas' division: hovrättsråden frih. M. af Ugglas, frih. A. Staël von Holstein* och E. Drangel, assessorn S. Lindby och e. o. assessorn M. Wijnbladh; t. f. fiskal: E. Leche; bitr. fiskal: frih. G. Lagerbielke; notarie: N. Elliot.
    Hovrättsrådet frih. von Rosens division: hovrättsråden frih. H. von Rosen, Ph. Aastrup och N. Vult von Steyern samt assessorerna G. Eklund* och K. Nissen; t. f. fiskal: Z. Schmidt; bitr. fiskal: A. M. Lind; notarie: C. Lundquist.

 

Andra huvudavdelningen:

    Hovrättsrådet Lagerbielkes division: hovrättsråden J. Lagerbielke, A. Johansson och G. Holmberg, assessorerna B. Thuresson* och R. Nordenadler samt e. o. assessorn E. Turen; t. f. fiskal: E. Braune; bitr. fiskal: H. Krumlinde; t. f. notarie: I. Martin.
    Hovrättsrådet Lemkes division: hovrättsråden J. H. Lemke och H. Glimstedt, assessorerna N. Ljunggren* och M. Zuhr samt e. o. assessorn J. B. Björklöf; t. f. fiskal O. Ekecrantz; bitr. fiskal: H. Söderström; notarie: E. Magnusson.
    Hovrättsrådet Renströms division: hovrättsråden A. Renström, G. Olin och J. Sjögren* samt assessorerna N. Piehl och S. Nyström; t. f. fiskal: N.Quensel; bitr. fiskal: H. Krumlinde; notarie: E. Nilsson.

 

Extra divisionerna:

    IX div.: hovrättsråden Hj. Himmelstrand, ordf., F. W. Grönwall och H. Leijon samt assessorerna E. Hörstadius och S. Afzelius*; referentfiskaler: K. Elliot och S. Björklund; t. f. notarie: B. Sabelström.
    X div.: hovrättsråden J. A. Billman, ordf., S. Ström* och A. V. Rosengren, assessorn G. Hagendahl (från 13/4, vikarie e. o. assessorn S. Lindeberg) och e. o. assessorn N. Bärnheim: referentfiskaler: O. Thulin och S. Scherling; t. f. notarie: B. Sabelström.

 

    E. o. assessorerna S. Lindeberg, T. Strandberg, F. Rudewall och G. Strandell innehava tillfälliga förordnanden såsom adjungerade ledamöter.
    Förordnanden såsom biträdande fiskal utan fast indelning innehavas av L. Wohlstein, T. Boye och C. E. Grunden.

 

Göta hovrätt:

    I div.: hovrättsråden G. Fischer, ordf., J. Herrlin och H. Ljungholm*assessorn H. Schneider och e. o. assessorn F. Drangel; t. f. fiskaler: H. Åkesson och E. Häckner; notarie: W. Lavén.
    II div.: hovrättsråden H. Zetterberg, ordf., A. Olsén och A. Lindman* samt assessorerna G. Eriksson och T. Fredriksson; t. f. fiskaler: C. Romberg och E. Häckner: notarie: frih. G. Leijonhufvud.
    III div.: hovrättsråden A. Nordin, ordf., C. M. Ericsson och O. Löthner* samt assessorerna P. G. Lindström och G. Engzell; t. f. fiskaler: A. Ramfors och O. Ahlbeck; notarie: A. Linderholm.
    IV div.: hovrättsråden E. Kellgren, ordf., och B. Palmgren samt assessorerna O. Lundin*, B. Öhlin och S. Vallquist; t. f. fiskaler: T. Dufwa och T. Lundquist; notarie: I. Wieslander.
    Extra div.: Hovrättsråden R. Lejman, ordf., C. Rydin och B. Aurell*, assessorn frih. E. Leijonhufvud och e. o. assessorn G. A. Bouveng; t. f. fiskaler: Å. Sjögren och O. Ahlbeck; amanuens: H. Queckfeldt.

NOTISER. 173Hovrätten över Skåne och Blekinge :
    I div.: hovrättsråden E. Schartau, ordf., A. Strandberg och G. Beskow*assessorerna G. Dahlman och K. Ulfsparre samt e. o. assessorn H. Backman; t. f. fiskal: E. Anderberg; bitr. fiskal: E. Dymling; notarie: E. Kock.
    II div.: hovrättsråden S. Bruzelius, ordf., och T. Ljungman, assessorerna O. Hesselgren*, C. L. Werner och G. Carlsson samt e. o. assessorn G. Nilsson; t. f. fiskal: C. G. Hellqvist; bitr. fiskal: E. Runqvist; notarie: S. Söderholm.