LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1927 avgivit utlåtanden rörande följande till detsamma remitterade lagförslag:

Mars 3 Förslag till lag om utlännings rätt att här i riket vistas. Föredragande: hovrättsrådet G. Siljeström.

»4 Förslag till lag om ändring i 6, 59 och 83 §§ lagen d. 23 okt. 1891 ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet. Föredragande: revisionssekreteraren H. Waller.

»10 Förslag till lag om ansvar för spridande eller förfärdigande av föremål, som kan förväxlas med penningsedel. Föredragande: hovrättsassessorn R. Gyllenswärd.

» » Förslag till lag om ändrad lydelse av 2, 11, 13 och 24 §§ i lagend. 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk. Föredragande: hovrättsassessorn R. Gyllenswärd.

» 21 Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 4:o), 8:o), 9:o), 11:o) och 14:o) i lagen d. 26 maj 1900 om K. M:ts regeringsrätt. Föredragande: hovrättsrådet G. Siljeström.

» » Förslag till lag om ändrad lydelse av 17 kap. 6 och 12 §§ handelsbalken, lag om ändrad lydelse av 2 kap. 23 § i lagen d. 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom, lag om ändrad lydelse av 24 § i lagen d. 25 juni 1909 om arrende av viss jord å landet inom Norrland och Dalarne samt lag angående beräkning i vissa fall av fast egendoms värde. Föredragande: revisionssekreteraren H. Waller.

» » Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 23 okt. 1891 ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet samt lagom ändrad lydelse av 5 och 9 §§ i lagen d. 13 juni 1919 om ödebygdsvägar. Föredragande: hovrättsassessorn I. Wieslander. 

April 4 Förslag till lag om ändrade bestämmelser i vissa fall rörande fördelning av böter m. m. Föredragande: hovrättsrådet G. Siljeström.

 

RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1927 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 3 febr.: FLU 1 i anledning av verkställd granskning av justitieombudsmannens ämbetsförvaltning, lades till handlingarna, ingen anmärkning;
    FLU 2 i anledning av verkställd granskning av militieombudsmannens ämbetsförvaltning, lades till handlingarna, ingen anmärkning;
    d. 6 febr.: motion (II: 7) om beredande åt ordförande i ecklesiastik boställsnämnd av rätt till ersättning för postporto och skrivmaterial (FLU 3), avslagen;
    k. prop. nr 11 med förslag till lag med vissa till strafflagen för krigsmakten och lagen om krigsdomstolar och rättegången därstädes anslutna bestämmelser ang. flygvapnet (FLU 4), bifallen med viss ändring;
    k. prop. nr 18 med förslag till lag om ändrad lydelse av 26 och 45 §§ i lagen d. 28 maj 1886 ang. eftersökande och bearbetande av stenkols- och saltfyndigheter (FLU 5), bifallen;
    k. prop. nr 30 med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 § ecklesiastikboställsordning d. 9 dec. 1910 m. m. (FLU 6), bifallen;

ÖVERSIKTER. 247    d. 9 febr.: k. prop. nr 2 med förslag till lag om ändrad lydelse av 10 kap.35 och 71 §§ vattenlagen (ALU 1), bifallen;
    d. 19 febr.: k. prop. nr 3 med förslag till lag om ändrad lydelse av 7 kap.3 § i lagen. d. 12 maj 1917 om fastighetsbildning i stad (FLU 7), bifallen;
    k. prop. nr 4 med förslag till lagar innefattande ändringar i gällande stadganden om nattvardsgång och om allmänt skriftermål (FLU 8), bifallen;
    k. prop. nr 5 med förslag till lag innefattande bestämmelser ang. högmässogudstjänsts förrättande å annan plats än i kyrka (FLU 9), bifallen;
    k. prop. nr 6 med förslag till lag med vissa ändrade bestämmelser rörande Stockholms stads konsistorium (FLU 10), bifallen;
    d. 23 febr.: motioner (II: 9 och 28) om upphävande av eller inskränkning i värnpliktiges mönstrings- och adressanmälningsskyldighet (ALU 2), avslagna ;
    d. 26 febr.: k. prop. nr 20 med förslag till lag om ändrad lydelse av 12 § i lagen d. 30 maj 1919 om rätt till litterära och musikaliska verk (FLU11 och 12), bifallen med viss ändring;
    d. 2 mars: motion (I: 104) om skrivelse till K. M:t ang. ändrade bestämmelser i fråga om ersättning till expropriationsnämnd (ALU 3), avslagen ;
    motion (II: 178) om viss ändring i lagen om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område (ALU 4), avslagen;
    motion (II:8) om beredande åt väghållningsdistrikt av viss rätt till expropriation för allmän vägs underhåll (ALU 5), avslagen;
    motion (I: 148) om beredande av rätt för arbetarorganisationer och andra ideella sammanslutningar att i vissa fall genom tvångsinlösenförvärva mark (ALU 6), avslagen;
    motion (I: 22) om viss ändring i lagen om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område (ALU7), avslagen;
    d. 5 mars: motion (II: 68) om återinförande i lagen med vissa bestämmelser rörande hyra av föreskrifter ang. påföljder vid oskäliga hyresanspråk (FLU 13), avslagen;
    d. 9 mars: motion (I: 164) om vissa ändringar i lagen ang. förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom (ALU 8), avslagen ;
    motion (I: 165) angående undanröjande av konflikter mellan den s. k. förbudslagen för bolagsförvärv och den s. k. bulvanlagen (ALU 9), avslagen;
    motion (I: 166) ang. mera betryggande bestämmelser om avstyckning av fastighets huvudsakliga jordbruk (ALU 10), avslagen;
    d. 12 mars: k. prop. nr 8 med förslag till lag om gälds betalning genom penningars nedsättande i allmänt förvar (FLU 15), bifallen;
    k. prop. nr 9 med förslag till lag om dödande av förkommen handling m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 16), prop. bifallen med vissa ändringar;
    motion (II:66) ang. viss ändring i sjölagens bestämmelser om ersättning för överliggedagar (FLU 17); i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville låta verkställa utredning, huruvida och på vilket sätt ändring rörande sjölagens bestämmelser om ersättning för överliggetid bör åvägabringas;
    motion (I:18) ang. ändrad lydelse av 3 § i lagen om aktiebolag (FLU 18), avslagen;
    motion (I: 147) om åtgärder till skyddande av firmanamn, som tidigare använts av bolag eller ekonomisk förening (FLU 19), avslagen;
    motion (I: 149) om lagstiftningsåtgärder för beredande av ökad möjlighet att tillvarataga det i de allmänna flottlederna sjunkna virket (ALU 11); i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t måtte låta verkställa av RD redan tidigare påkallad utredning, huruvida och på vad sätt det genom lagstiftning eller andra åtgärder må möjliggöras att i större omfattning än hittills tillvarataga det i de allmänna flottlederna sjunkna virket;

248 ÖVERSIKTER.    motion (I: 33) om ändrade bestämmelser rörande livräntas utbytande mot kapitalbelopp (ALU 12), avslagen;
    k. prop. nr 57 med anhållan om riksdagens yttrande ang. vissa beslut, som fattats av den internationella arbetsorganisationens konferens vid dess åttonde sammanträde i Geneve år 1926 (ALU 13); i skrivelse till K. M:t meddelade RD, att RD för sin del icke hade något att erinra mot vad i det vid prop. fogade statsrådsprotokollet av vederbörande departementschef hemställts;
    k. prop. nr 77 med förslag till lag om ändrad lydelse av § 34 mom. 4 värnpliktslagen d. 12 juni 1925 (ALU 14), bifallen;
    d. 16 mars: k. prop. nr 33 med förslag till lag om försäkringsavtal m. m., ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 14), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 68 med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen d. 6 mars 1899 om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut (FLU 20), bifallen;
    k. prop. nr 69 med förslag till lag om behörighet för diplomatisk tjänsteman att verkställa konsulär förrättning (FLU 21), bifallen;
    motion (I:34) om befogenhet för domstol att i vissa fall förordna god man att å bolagsstämma föra talan för aktie (FLU 22), avslagen;
    k. prop. nr 89 rörande viss ändring av bestämmelserna ang. tilläggsavvittring i Västerbottens läns lappmark (ALU 15), bifallen;
    motion (II: 69) om ändring i 28 och 30 §§ lagen om allmän pensionsförsäkring (ALU 16), avslagen;
    motion (I: 64 och II: 27) ang. ändring i grunderna för bestämmande av pensionstillägg enligt lagen om allmän pensionsförsäkring (ALU 17); i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t, under förutsättning att en revision av allmän omfattning av pensionsförsäkringen kommer till stånd, måtte i samband därmed låta de frågor som beröras i motionerna bliva föremål för en allsidig utredning;
    k. prop. nr 130 med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 § första stycket andra punkten i lagen d. 18 juni 1925 ang. förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom m. m. (ALU 18), bifallen;
    d. 19 mars: motion (I:6) om vissa ändringar i värnpliktslagen (ALU 21), avslagen;
    motion (I: 123) ang. viss ändring i värnpliktslagen (ALU 22), avslagen;
    motioner (I: 151 och II: 148) om viss ändring i värnpliktslagen (ALU 23), avslagen;
    d. 23 mars: k. prop. nr 10 med förslag till lag om förvaring av förminskat tillräkneliga förbrytare m. m. (FLU 23), bifallen;
    d. 30 mars: motion (II: 242) rörande ändring i visst syfte av 8 § i lagen ang. köttbesiktning och slakthus (ALU 24), avslagen;
    d. 2 april: motion (II: 141) ang. utredning och lagstiftning om under vilka villkor företagande av abort må vara tillåtet (FLU 25), avslagen;
    motioner (I: 1 och II: 6) med förslag till lag om ändrad lydelse av 18 kap.13 § strafflagen (FLU 26), avslagna;
    motion (II: 179) ang. faderskapsbevisning medelst blodundersökning(FLU 27), avslagen;
    d. 6 april: motioner (I: 150 och II: 240) om fullföljande av utredningen ang. rätten till växande vilda bär m. m. (FLU 28), avslagna;
    motion (II: 243) ang. lagstiftning om inskränkning av tiden för skörd av lingon (FLU 29), avslagen;
    motioner (I: 124 och 158 samt II: 180) om åvägabringande av utredning och förslag rörande ersättning åt nämndemän för nämndemansuppdragets fullgörande (FLU 30), avslagna.