Holländsk avhandling om det skandinaviska lagstiftningsarbetet.
    Den 2 maj i år försvarade en holländsk jurist Anton Leo de Block vid universitetet i Leiden för vinnande av juris doktorsgrad en avhandling med

LITTERATURNOTISER. 385titeln Scandinavische samenwerking inzake wetgeving. I den 294 s. starka volymen behandlar förf. det skandinaviska samarbetet från dess upprinnelse intill allra senaste tid. I tre huvudavdelningar — tiden före 1900, den senare förmögenhetsrättsliga lagstiftningen samt slutligen den familjerättsliga — ger han en fyllig bild av samtliga hithörande lagar, sedda i deras historiska sammanhang. Med berömvärt intresse har han genomarbetat hela det väldiga materialet och gjort sig förtrogen med de åskådningar som burit upp denna lagstiftning. Förvisso är dr Block förtjänt av skandinaviska juristers tacksamhet för det sätt, varpå han i sitt hemland — sedan länge en brännpunkt för strävandena till internationellt samarbete på rättslivets område — presenterat de resultat, till vilka vi på ett till Norden begränsat arbetsfält redan kommit.

B. E.