Tysk lag om hyresocker. Den 1 juli 1926 trädde i Tyskland i kraft en bestämmelse om "rumsocker" (Wucher mit Räumen), vilken ersätter dittills gällande stadganden om straff för den som betingar sig oskäliga hyror. Den nya bestämmelsen — ett tillägg till Mieterschutzgesetz — stadgar straff av böter eller fängelse för den som, vid eller i samband med upplåtelse av rum genom hyra eller eljest, fordrar, mottager eller avtalar hyra eller annan gottgörelse som med hänsyn till samtliga föreliggande omständigheter kan anses oskälig. Stadgandet avviker från det tidigare gällande bl. a. däri, att förfarandet är straffbart ej blott såsom förut beträffande "eine Leistung des täglichen Bedarfs" utan även i andra fall, exempelvis då fråga är om en lyxvåning.

 

    Fransk hyreslagstiftning. En fransk lag av juli 1926 tillförsäkrar den som förhyrt en affärs- eller industrilokal ett slags prioritetsrätt till lokalen vid hyrestidens utgång. En redogörelse för lagen lämnas i T. f. R. 1926 s. 460—61, däri jämväl påpekas att den nya lagen till sin grundtanke överensstämmer med professor V. Lundstedts förslag om införande av en hyresgästens prioritetsrätt beträffande bostadslägenheter.

 

    En lag om kvinnas borgerliga rättigheter har efter långvariga och häftiga debatter år 1926 antagits i Argentina. I motsats mot vad förut gällde omfattar den nya lagen principen om kvinnas likställighet med man beträffande alla borgerliga rättigheter och funktioner. I fråga om myndig gift kvinna stadgas bl. a., att hon utan tillstånd av sin make eller av domstol äger utöva ett yrke eller inneha ett ämbete och fritt förfoga över inkomsterna därav samt över sin enskilda egendom och sådan egendom som efter boskillnad tillfallit henne. Mannen äger emellertid förvalta hustruns egendom utan redovisningsskyldighet, så länge hustrun icke avger en motsatt förklaring, vilken skall registreras. Ena makens enskilda egendom och inkomster häfta ej för andra makens gäld. Den nya lagen medför ingen ändring i kvinnas medborgerliga rättigheter, utan hon är fortfarande utesluten från politisk och kommunal rösträtt.

 

    Enhetlig rätt i Tjeckoslovakien. I Tjeckoslovakien, där för närvarande gäller österrikisk, tysk och ungersk rätt, arbetar man på att få en enhetlig

MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 407kodifikation till stånd. Början har gjorts med växelrätten, i vilket ämne ett förslag nu framlagts för parlamentet. Förslaget är utarbetat på grundval av tyska lagen.