Skilsmässor och pressreferat i England. En ny engelsk lag av 1926 (Judicial Proceedings Regulation of Reports Acts) gör slut på de detaljerade och sensationella referat av mål om äktenskapsskillnad, som hittills talrikt förekommit även i de mest aktade engelska pressorgan. Straff stadgas sålunda för offentliggörande av "indecenta" fakta av allmän, medicinsk, kirurgisk eller fysiologisk art, därest offentliggörandet kan skada den allmänna moralen. I äktenskapsmål få offentliggöras allenast parternas och vittnenas namn, yrke och adress, en kort redogörelse för parternas påståenden i den mån bevis föres därom, rättsfrågan och domen, allt dock under förutsättning att den allmänna moralen ej skadas därigenom. Straff äger ej rum, om rätten beslutat offentliggörandet eller detta sker i en juridisk eller medicinsk tidskrift.

 

 

    Stadfästelseresolutionen till 1734 års lag påträffad. Från prof. Åke Holmbäck har red. fått mottaga följande meddelande:
    I de årliga lageditionerna återgives stadfästelseresolutionen till 1734 års lag sedan 1924 med kontrasignation av Bernhard Cederholm, varefter, även sedan 1924, med mindre stil lämnas följande meddelande: "I 1736 års upplaga av lagen finnes under stadfästelseresolutionen allenast konungens namn. Enligt upplysning från riksarkivet utmärker emellertid registraturet, att resolutionen varit försedd med kontrasignation av Bernhard Cederholm, dåvarande revisionssekreterare. Originalresolutionen har ej kunnat återfinnas."
    Under forskningar i början av innevarande år för att fastställa, huru domarreglerna kommit att fogas till den första upplagan av 1734 års lag, har jag emellertid i riksarkivet påträffat originalresolutionen. Den förvaras i lagkommissionens handlingar i bunten "Ankomna skrivelser". Resolutionen, vars sigill är avnött, är kontrasignerad "Bernhard Cederholm". En kollationering av originalresolutionen mot 1736 års upplaga av lagen visar bl. a., att stadfästelseresolutionen i tryckt skick på en punkt är felaktig. I originalresolutionen talas om, att "the til lagens öfwerseende sidst förordnade wittre och lagfarne män, med berömmelig flit och sorgfällighet sitt utkast til the upsatte balkar låtit utgå". I det skick, i vilket resolutionen utkommit av trycket, har den i stället för "til" ordet "och", vilket medför omening.
    Jag hoppas få tillfälle att i annat sammanhang belysa tillkomsten av såväl stadfästelseresolutionen som lagens av kanslikollegium utfärdade företal. De handlingar, som bevarats till nutiden om dessa båda dokument, erbjuda nämligen åtskilligt av intresse.

Åke Holmbäck.