VINDING KRUSE. Kommentar til Tinglysningsloven. København 1927. J. H. Schultz Forlag A/S. 172 s. Kr. 8.00.
    Uti denna tidskrift (årg. 1926 sid. 464 o. f.) har professor Vinding Kruse lämnat en redogörelse för huvuddragen av den reform, som på inskrivningsväsendets område nyligen genomförts i Danmark genom Lov om Tinglysning af 31. Marts 1926 samt de i samband därmed utfärdade särskilda författningar.
    I föreliggande arbete har professor Kruse lämnat en utförlig kommentar till den nya tinglysningslagen. Den överskådliga dispositionen av denna lag har givetvis varit till fördel vid utläggningen av dess regler i form av en kommentar. Den första delen av lagen avser reglerna om tinglysning beträffande fast egendom. I denna del hava sammanförts dels de materiella reglerna om tinglysningspliktens omfattning (1 kap.) och om förutsättningarna för tinglysning (3 kap.), dels de grundläggande formella föreskrifterna om inskrivningsväsendets organisation (2 kap.) och om själva förfarandet vid tinglysning (4 kap.), dels ock — uti 5 kap. — reglerna om tinglysningens rättsverkningar. Vidare meddelas uti 6 kap. särskilda bestämmelser om tinglyst pant i fast egendom. Tinglysningsförfarandet är emellertid icke begränsat till ttigheter med avseende å fast egendom; uti andra delen av lagen givas sålunda regler om "Tinglysning vedrørende Løsøre och Formue i Almindelighed." Den tredje delen av lagen innehåller promulgationsföreskrifter och övergångsbestämmelser.

    Vid sidan av kommentaren till tinglysningslagen hava de i samband med denna utfärdade särskilda författningar återgivits. Största intresset härutinnan tilldraga sig de utförliga föreskrifter, som meddelats uti "Anordning af 26. November 1926 om Tinglysning", samt de därvid fogade formulären. Denna författning har tillika försetts med särskilda anmärkningar.
    Ett alfabetiskt sakregister har sammanställts, varigenom arbetets användande väsentligt underlättas.
    Givetvis har detta arbete sitt största intresse för de danska jurister, vilkas uppgift det är att bringa de nya reglerna i praktisk tillämpning uti rättslivet. Helt visst kommer för dem denna kommentar att bliva ett synnerligen värdefullt hjälpmedel vid handhavandet av lagens föreskrifter, som i stor utsträckning innebära avsevärda och genomgripande nyheter. Ett särskilt värde erhåller denna kommentar med hänsyn därtill, att dess författare stått denna betydelsefulla reform så nära, att det torde kunna sägas, att kommentaren närmast har auktoritativ karaktär.

454 LITTERATURNOTISER.Men även utanför de danska juristernas krets påkallar detta arbete uppmärksamhet. Särskilt gäller detta beträffande dem som önska vinna närmare kännedom om det sätt, varpå i ett främmande land många av de på inskrivningsväsendets område mötande spörsmål vunnit sin lösning. Studiet av utländsk lagstiftning på detta område erbjuder förhållandevis större svårigheter än studiet av främmande rätt på andra områden, där rättsreglerna äga en mera allmängiltig, mellanfolklig prägel. Ett arbete av det slag som föreliggande kommentar är i hög grad ägnat att underlätta ett studium av det nya danska inskrivningsväsendet.

Ivar Sjögren.