1927 års förordningar om fastighetstaxering och därmed sammanhängande författningar jämte motiv och kommentar, utg. av CARL W. U.KUYLENSTIERNA, HARALD WALLER, ERLAND GEIJER, ADOLF LUNDEVALL. Sthm 1927. Norstedt. 255 s. Inb. kr. 6.00.
PER EDVIN SKÖLD. Fastighetstaxeringen 1927—1928. Sthm 1927. Tiden. 154 s. Kr. 3. 25.
    Redan denna höst har det förberedande arbetet påbörjats för den allmänna fastighetstaxering, som skall äga rum nästa år i enlighet med bestämmelserna i K. F. 27 juni 1927 om allmän fastighetstaxering år 1928 och de i samband därmed utfärdade författningar. Dessa föreskrifter överensstämma i huvudsak med de vid 1922 års taxering tillämpade regler men innefatta likväl nyheter i olika hänseenden; i detta sammanhang må endast erinras om de ändrade reglerna för värdering av skogsmark och växande skog samt om upphävandet av rätten att i värderingsfrågor fullfölja talan mot kammarrättens utslag. Taxeringsförrättningen tilldrager sig särskilt intresse icke blott på grund av de förändringar i prisförhållandena, som ägt rum efter den senast verkställda taxeringen, utan även med hänsyn till taxeringens betydelse för ernåendet av en mera rättvis fördelning av den kommunala skattebördan. Det ur denna synpunkt eftersträvade målet är att vinna en i görligaste mån jämn taxering såväl inom samma kommun mellan olika fastigheter eller fastigheter av skilda slag som ock mellan fastigheter inom olika kommuner. Sistnämnda omständighet är av särskild vikt för den kommunala skatteutjämningen.
    Det intresse, denna taxeringsförrättning sålunda erbjuder, har föranlett, att under höstens lopp utgivits olika arbeten, avsedda — i främsta rummet —att underlätta tillämpningen av de nya taxeringsförfattningarna.
    Det av Kuylenstierna m. fl. utgivna arbetet "Fastighetstaxering" är dock icke enbart en praktisk och i särskild grad tillförlitlig handbok till ledning vid taxeringsarbetet utan innefattar även en på grundval av motiver och från praxis hämtade rättsfall utarbetad kommentar till de nya författningarna ävensom till delar av bevillningsförordningen. En värdefull utredning har i detta sammanhang verkställts angående statens skattskyldighet enligt sagda förordning. Arbetet inledes med en översikt av de nya författningarnas tillkomst och innebörd. I särskilda huvudavdelningar behandlas därefter dels taxeringsgrunderna, dels själva taxeringsförfarandet. Såsom avslutning meddelas utförliga minneslistor för länsstyrelser, häradsskrivare och magistrater, taxeringsmyndigheter m. fl., för kommunala myndigheter samt för fastighetsägare och andra skattskyldiga. Ett alfabetiskt sakregister har utarbetats, varjämte ifyllda

LITTERATURNOTISER. 455deklarationsformulär såsom bilagor åtfölja arbetet. — Givetvis blir denna kommentar av stor vikt för dem, som på olika sätt komma att själva deltaga i taxeringsarbetet eller eljest vilja vinna en tillförlitlig kännedom om innebörden av ifrågavarande, icke enbart ur skattesynpunkt betydelsefulla regler och om dessa reglers tillämpning i praxis.
    Den av Sköld utgivna handboken "Fastighetstaxeringen 1927—1928" åsyftar i huvudsak att giva en vägledning för deklarationsskyldiga och taxeringsmyndigheter. Denna synpunkt har varit avgörande för arbetets disposition. Inledningsvis meddelas sålunda minneslistor för den skattskyldige, för kommunala myndigheter och för beredningsnämndens ordförande. Efter en översikt av de nya författningarnas tillkomst och huvudgrunder redogöres för deklarationsskyldighetens omfattning och dess fullgörande; i samband därmed återgivas ifyllda deklarationsformulär, avsedda att belysa praktiska fall av olika slag. I särskilda huvudavdelningar lämnas därefter en framställning av taxeringens allmänna grunder och av själva taxeringsförfarandet. Arbetet, som försetts med alfabetiskt sakregister, avslutas med återgivande av de olika skatteförfattningarnas texter, varjämte ifyllda formulär till taxeringslängder m. m.bifogats. Med hänsyn till den överskådliga dispositionen och det lättfattliga framställningssättet har denna handbok helt visst varit av stort värde för de deklarationspliktiga och erbjuder ett viktigt hjälpmedel åt dem, på vilka de nya reglernas praktiska tillämpning i främsta rummet ankommer.

Ivar Sjögren.