Förslag till strafflagsreform i Tyskland. Efter 25-åriga förarbeten har ett förslag till strafflag för tyska riket av riksregeringen d. 14 maj 1927 överlämnats till riksdagen, som i juni s. å. remitterat förslaget till ett särskilt utskott bestående av 28 ledamöter. Förslaget upptar 413 paragrafer lagtext, 205 sidor motiv samt en jämförande sammanställning av paragraferna i gällande strafflag och i förslaget. Som bilagor äro fogade vid förslaget dels en framställning av behandlingen av viktigare straffrättsliga frågor i utländsk lagstiftning, utarbetad av professorerna Hegler, Kohlrausch och Mittermaier, dels en statistisk redogörelse för kriminaliteten i Tyskland sedan 1882.
    Formellt skiljer sig förslaget från gällande tyska strafflagen däri, att det är indelat i två böcker, av vilka den första handlar om Verbrechen och Verge-

MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 485hen, den andra om Übertretungen, varigenom möjliggöres att draga gränsen mellan brott och polisförseelser så skarpt som möjligt. Vardera boken består av en allmän och en speciell del. Ur mångfalden av frågor av större intresse kan antecknas, att man i görligaste mån undvikit att angiva minimum för strafflatituden. Vid förmildrande omständigheter skall varje straff kunna nedsättas. I särskilt lindriga fall skall rätten, då fråga är om Übertretungen och, i vissa angivna fall, om Vergehen, kunna fria från straff. Å andra sidan kan vid särskilt svåra fall straffet skärpas. Dödsstraffet är bibehållet i förslaget.
    Förslaget har med några mindre avvikelser framlagts jämväl för den österrikiska riksdagen. Se härom uppsatsen här ovan s. 437 av presidenten Altman.