Den nya justitiematrikeln. Under erinran om att en ny upplaga avSvensk justitiematrikel är under utarbetande, tillåter Sv. J. T. sig härmed att till de vederbörande jurister, vilka ännu icke insänt begärda uppgifter för införande i matrikeln, rikta en enträgen vädjan att snarast möjligt till A.-B. Hasse W. Tullberg, Stockholm, insända uppgifterna.

 

    Presidenten dr Ludwig Altmann, som haft vänligheten att på begäran av red. för detta häfte skriva en artikel om rättsgemenskap mellan Tyskland och Österrike, är en i Österrike mycket känd domare och juridisk skriftställare. Född 1863 är dr Altmann sedan 1919 president i Landesgericht für Strafsachen Wien och har i denna egenskap kommit i beröring med många svenska studieresande jurister, vilka haft anledning att förvånas över hans ingående kännedom om svenskt språk, svensk konst och litteratur. Han har också rest i vårt land och här knutit talrika vänskapsförbindelser.
    Genom en för den bildade allmänheten skriven strafflagskommentar, liksom genom en i förbindelse med hans kollega Ehrenreich författad Einführung in das österreichische Strafrecht har han bidragit till populariseringen av straffrättsvetenskapen. Han har utgivit en samling intressanta brottmålsfall från Wien med titeln »Aus dem Archiv des grauen Hauses». För närvarande utkommer en kommentar till den österrikiska straffrätten, vilken han utger tillsammans med ett flertal andra författare och i vilken han själv bearbetar mycket viktiga områden.
    Sv. J. T., som tidigare lyckats förvärva ett par av Österrikes mest framstående jurister, presidenten i Handelsgericht Wien, dr Friedrich von Engel, och ledamoten av Österrikes högsta domstol dr Carl Coulon såsom medarbetare, har stor anledning till tillfredsställelse över att dr Altmann velat öka raden av våra österrikiska korrespondenter.

K. J. S.