NOTISER. 501    Dödsfall. Advokaten Anders O. Andersson avled 12 aug. 1927. Född 1868 i Gärslöv, avlade A. i Lund mogenhetsex. 1886 och jur. utr. kand. ex. 1891. Sin verksamhet förlade A. därefter till Malmö, varest åtskilliga kommunala och enskilda uppdrag anförtroddes honom. Han var ledamot av Sveriges advokatsamfund.
    Borgmästaren Axel Olof Rune avled 21 okt. 1927. R. var född 22 april 1866 i Bolstad, Älvsb. l., avlade mogenhetsex. 1884 i Vänersborg och hovrättsex. 1887 i Lund. Efter tingstjänstgöring blev R. vice häradshövding 1892 och tjänstgjorde därefter i Göta hovrätt. Sedermera utnämndes R. till förste rådman i Västervik 1896 och till borgmästare där 1902. Sedan 1906 var R.ledamot av riksdagen. R. var dessutom ordf. i Kalmar l. norra landsting och var betrodd med många andra såväl allmänna som enskilda uppdrag.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    d. 12 juli 1927 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge, t. f. revisionssekreteraren Nils Evert Sandberg att fr. o. m. d. 1 aug. 1927 t. v. biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag, som av departementschefen till honom överlämnas,
    d. 2 aug. 1927 förordnat revisionssekreteraren Styrbjörn Dahlqvist att fr.o. m. d. 9 aug. 1927 t. v. biträda inom departementet vid lagstiftning ang. handeln med utsädesvaror;
    s. d. förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Thor Sjöfors att fr. o. m. d. 20 aug. 1927 t. v. biträda inom departementet vid lagstiftning ang. stängselskyldigheten;
    d. 17 sept. 1927 förordnat f. d. envoyén fil. dr David Bergström att i egenskap av sakkunnig inom departementet enligt närmare bestämmande av departementschefen deltaga i beredningen av vissa grundlags- och vallagstiftningsfrågor, bland annat ang. allmänna handlingars offentlighet och utrikesärendenas behandling;
    d. 23 sept. 1927 förordnat assessorn i Svea hovrätt Per Henrik von Ehrenheim att fr. o. m. d. 4 okt. 1927 t. v. biträda inom departementet med de utredningsuppdrag, som av departementschefen till honom överlämnas;
    d. 3 okt. 1927 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt jur. dr Hugo Wikander att i egenskap av sakkunnig inom departementet verkställa utredning ang lagstiftning om upplagsbevis eller lagerbevis representerande själva varan (warrants).
    Chefen för justitiedepartementet har, med stöd av K. M:ts bemyndiganden,
    d. 26 aug. 1927 tillkallat överdirektören Paul Johan Gerhard Laurin att inom departementet verkställa utredning ang. lagstiftning för tryggande av vissa i enskild tjänst anställda personers rätt till utfäst pension eller liknande förmån;
    d. 2 sept. 1927 tillkallat presidenten i Svea hovrätt jur. dr friherre E. T. Marks von Würtemberg, hovrättsrådet i samma hovrätt fil. dr Hjalmar Himmelstrand och advokaten Erik Lidforss att i egenskap av sakkunniga inom departementet verkställa den förberedande utredning, vilken erfordras för Sveriges deltagande i den internationella konferens, som är avsedd att hållas i Rom under våren 1928 för revision av konventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Bernkonventionen), varjämte uppdragits åt friherre Marks von Würtemberg att i egenskap av ordförande leda de sakkunnigas arbete;
    d. 13 okt. 1927 tillkallat vice häradshövdingen Karl Herlitz, ordf., och assessorn i Svea hovrätt William Hemberg att i egenskap av sakkunniga inom departementet verkställa utredning, huruvida och i vilken utsträckning skyldighet må kunna stadgas för ägare av motorfordon att taga och upprätthålla försäkring för dem åliggande ansvarighet för skada i följd av motortrafik m. m.

 

    Finansdepartementet. Jämlikt K. M:ts d. 27 juni 1927 givna bemyndigande har chefen för finansdepartementet samma dag tillkallat statssekreteraren K. S. Levinson att såsom sakkunnig inom finansdepartementet verkställa utredning angående befattningshavares rätt att företaga tjänsteresor, rörande åtgärder för tjänsteresors rationella planläggning och ang. s. k. besparingsreglementen för vissa grupper av befattningshavare.
    K. M:t har d. 23 sept. 1927 beslutat tillsättande inom finansdepartementet av en nämnd, kallad 1927 års besparingsnämnd, med uppdrag att verkställa

502 NOTISER.undersökningar och avgiva förslag i huvudsakligt syfte att inom nuvarande ram för statens verksamhet åstadkomma besparingar och kostnadsminskningar, därvid nämnden dock i allmänhet icke skall hava att befatta sig med de centrala ämbetsverkens organisation, personalutrustning och arbetsmetoder. Till ledamöter i nämnden har K. M:t s. d. förordnat generaldirektören E. R. Stridsberg, ordf., samt disponenten V. Johnsson och byråchefen E. Odelstierna.