Två läroböcker i sakrätt. Under 1926 ha utkommit två nordiska framställningar av sakrätten, vilka båda förtjäna att uppmärksammas av svenska jurister. Den ena behandlar finsk rätt, den andra norsk.
    "Grunddragen av sakrätten enligt Finlands lag" är titeln på frih. R. A. WREDES nya arbete. En första del publicerades 1925, och verket har nu avslutats med andra delen. Svenska jurister, som haft stort gagn av de redan på 1880-talet utgivna "Anteckningar" efter Wredes föreläsningar över sakrätten, skola känna tacksamhet mot författaren för det verk, som han nu med en för sin höga ålder beundransvärd vitalitet har utarbetat. I förordet säger sig författaren härmed vilja betala en skuld, vari han står till den studerande ungdomen. Visst är, att så minnesgoda och generösa gäldenärer äro en sällsynthet.
    Framställningen avser, såsom titeln ger vid handen, att lämna allenast en relativt kortfattad redogörelse, "grunddragen" av sakrätten. På de c:a 500 sidor, som verket innehåller, har dock sammanförts ett betydande stoff. Såsom alltid i Wredes böcker är dispositionen logisk och överskådlig och stilen klar, knapp och på samma gång lättflytande. I en särskild avdelning behandlas först "Publicitetsprincipen i sakrätten", omfattande ett kapitel om besittning och ett om inskrivningsinstitutet. De begränsade sakrätterna delas i två huvudgrupper: bruksrättigheter och värderättigheter. Bland de förra medtagas även t. ex. åborätt till kronohemman och boställshavares nyttjanderätt ävensom gruvegendom. Endast med uttrycklig reservation och i form av "Bihang" har förf. under panträttskapitlet medtagit panträtt i rättigheter. Denna hållning förefaller vara väl konservativ, liksom överhuvud det kan anmärkas, att spörsmål rörande värdepapper icke fått någon behandling i arbetet, frånsett nyssnämnda bihang.
    "Norsk Tingsret" av N. GJELSVIK har redan i en tidigare upplaga varit tillgänglig och med rätta högt uppskattats. Första upplagan (1919) framträdde såsom åhörares anteckningar efter professor Gjelsviks föreläsningar. Den nya upplagan har bibehållit denna form, men har underkastats en viss bearbetning av författaren. Arbetet omfattar ej

 

R. A. WREDE. Grunddragen av sakrätten enligt Finlands lag. Hfors 1925—26. Söderström. 490 s. Kr. 18.00. N. GJELSVIK. Norsk Tingsret. Oslo 1926. Olsens boktr. 541 s. Kr. 22.00.

68 ö. u.hela sakrätten, endast besittning, äganderätt och bruksrättigheter, och ägnar åt denna del något över 500 sidor.
    Gjelsviks Tingsret bär tydliga spår av sitt ursprung såsom föreläsningar. De rakt på sak gående resonemangen, de talrika exemplen, överhuvud den konkreta stilen gör framställningen frisk och omedelbar. Å andra sidan har denna arbetets läggning medfört, att läsaren stundom väl hastigt avspisas med exempel, där en mera allmänt hållen diskussion skulle ha varit välkommen. Gjelsvik har dock ingalunda såsom regel undandragit sig en utförligare argumentation. Med sedvanlig självständighet och skarpsinne upptager han åtskilliga spörsmål till mer ingående granskning.
    Någon anmälan av dessa sinsemellan ganska olika, men var för sig förtjänstfulla läroböcker skall här ej givas. Jag har endast önskat lämna tidskriftens läsare en notis om deras tillvaro.

Ö. U.