Juridiska föreningen i Uppsala. Vid sammanträden under år 1926 hava följande föredrag hållits: d. 4 mars av justitierådet A. Berglöf, om "Dalarnes skiftesfråga", d. 23 april av prof. A. W. Gadolin, Åbo, om "Rättsutvecklingen i Finland efter skilsmässan från Sverige", d. 21 okt. av revisionssekr. A. Lindhagen om "Lagberedningens förslag till lag om arv" samt d. 5 nov. av e. o. hovrättsnotarien C. E. Ljung om "Intryck från engelskt rättegångsväsende".
    Föreningens ämbetsmän äro prof. Th. Engströmer, ordf., prof. Å. Holmbäck, v. ordf., jur. kand. K. Olivecrona, sekr., jur. kand. L. Nylander och jur. stud. R. Brodd, föreståndare resp. biträd, föreståndare för litteratur avd., jur. kand. C. G. C:son Leijonhufvud, bibliot., jur. stud. I. Weidenhayn, v. bibliot., samt jur. kand. K. Ankarswärd, klubbm.

 

    Juridiska Föreningen i Lund. Vid sammanträden under år 1926 hava följande föredrag hållits: d. 6 mars av jur. stud. Theodor Elmros över ämnet "Två straffrättsliga hjälpvetenskaper: Kriminalpsykologi och kriminalistik", d. 24 april av prof. Åke Hassler över ämnet "Förslaget till muntlig hovrättsprocedur i vissa brottmål", d. 24 nov. av Forstanderen for Statens Identificeringsbureau i Köpenhamn J. Bugge över ämnet "Om Identificering af Forbrydere" (föredraget illustrerades med skioptikonbilder), samt d. 22 nov. av häradshövding K. Schlyter över ämnet: "Processreformen och de partiella förbättringarna".
    Föreningens styrelseledamöter och ämbetsmän äro vid 1927 års ingång följande: t. f. hovrättsfiskal Einar Anderberg, ordf., e. o. hovrättsnotarie Carl Davidsson, v. ordf., fil. kand. Thorsten Westerström, sekr., jur. stud. Yngve Hansson, v. sekr., jur. stud. Ivar Olsson, skattm., jur. stud. Ragnar Södin, klubbm., förste bibliotekarie Bert Möller, bibliot., och fil. kand. Nils Grankvist, föreståndare för kompendieverksamheten.

 

    Stockholms Högskolas Juridiska förenings styrelse utgöres, efter vid årsmötet i okt. 1926 förrättade val, av jur. stud. Tage Grönwall, ordf., jur. stud. Per Olof Palmquist, v. ordf, jur. stud. Erik Alexanderson, sekr., jur. stud. Sven Levander, skattm., samt jur. stud. Torsten Stjernberg, bibliot.
    Vid sammankomster under år 1926 hava följande föredrag hållits: d. 23 febr. av registratorn O. Salomon över ämnet "Den villkorliga domen i praktiken", d. 29 mars av överdirektören V. Almquist över ämnet "Straffrätt och domarutbildning", vilket föredrag åtföljdes av diskussion, d. 14 april av hovrättsassessorn E. Lind över ämnet "Lagberedningens förslag till lag om arv", d. 17 maj av advokaten T. Forssner över ämnet "Vanor och ovanor i svensk civilprocess", d. 22 nov. av häradshövdingen K. Schlyter över ämnet "Brister i vårt rättegångsväsende och medel för deras avhjälpande", d. 30 nov. av lagbyråchefen C. Kuylenstierna över ämnet "Kommunalskattefrågan". Dessutom har under året anordnats två rättsfallsdiskussioner, inledda d. 16 mars av jur. stud. H. Carlman och d. 17 nov. av jur. stud. E. Alexanderson.

 

    Lagberedningen. Enligt lagberedningens till K. M:t avgivna arbetsredogörelse för år 1926 har beredningen övergått till behandling av testaments-

90 NOTISER.rätten. Härvid ha de flesta ämnen som höra till denna del genomgåtts, och förberedande utkast till lagtext rörande samma ämnen utarbetats. Angående förhandlingarna mellan Sverige och de övriga nordiska länderna rörande de internationellt privaträttsliga reglerna i fråga om vissa till familjerätten hörande ämnen se Sv. J. T. 1926 s. 394.