Dalautredningen. Av den redogörelse rörande utredningen angående jordförhållandena i Kopparbergs län, som utredningens ledare presidenten A. Berglöf d. 31 dec. 1926 ingivit till K. M:t, inhämtas bl. a.: Sedan tiden för ingivande av ansökningar om laga skifte enligt lagen d. 30 april 1925 vid årsskiftet 1925 — 1926 gått till ända, avgav utredningens ledare efter närmare utredning rörande de 38 skifteslag varifrån ansökningar inkommit, till K. M:t förslag angående företagande av laga skiften enligt nämnda lag. Med bifall till en k. prop. medgav riksdagen att ett antal av högst 12 laga skiften finge verkställas samt anvisade medel för deras företagande. Förrättningar igångsattes därefter i 12 skifteslag. I samtliga skifteslagen har dalautredningen närvarit vid förrättningssammanträdena. Beträffande 11 av skiftena har K. M:t beslutat att förrättningarna skulle fortsättas och i samband därmed meddelat närmare bestämmelser om skiftenas utförande. I 10 skifteslag ha fältarbetena påbörjats och fortskridit så långt, att mätning verkställts och i åtskilliga fall även gradering.

 

    Processkommissionen har med avgivandet av sitt här ovan i detta häftes. 1 omnämnda principbetänkande avslutat sin verksamhet. Prof. Engströmer återgår till sin professur i Uppsala, hovrättsrådet v. Steyern till Svea hovrätt och hovrättsrådet Liljestrand till nedre justitierevisionen.

 

    Processreformen i Finland. Sedan den häradshövdingekommitté, som i denna tidskrift förut omtalats (se Sv. J. T. 1925 s. 236), avgivit sitt betänkande över prof. O. Hj. Granfelts reformförslag, avfordrades utlåtande i saken av en ny tremannakommitté av hovrättsledamöter, vilka bereddes tillfälle att därförinnan under en kortare tid i Köpenhamn göra sig förtrogna med den nya danska processordningen. Sedan detta utskott, bestående av hovrättsråden A. Cederberg (Wasa) och J. F. Selin (Wiborg) samt hovrättsassessorn B. Stenström (Åbo), inkommit med sitt yttrande, uppdrogs åt häradshövdingen H. Malmberg (Karsholms domsaga) och hovrättsrådet Selin (Wiborg) att utarbeta förslag till övergångsstadganden. Detta förslag inlämnades till justitieministeriet kort före jul 1926. Hela ärendet är nu överlämnat till 3:e avdelningen av lagberedningen (presidenten K. J. Ståhlberg och justitiekanslerssekreteraren C. G. Möller) med uppdrag att uppgöra propositionsförslag i saken. Lagberedningens förslag emotses före sommaren 1927.

O. Hj. G.

 

    Juridiska Föreningen i Finland hade sitt årsmöte d. 18 dec. 1926. Förvaltningsrådet F. Grönvall höll ett föredrag över ämnet "Bör vid ny lagstiftning arvsrätten begränsas?" Särskilda minnesord ägnades föreningens under året avlidne hedersledamot professor J. W. Chydenius; så ock Adolf Wach och Franz Klein. — Samtliga funktionärer återvaldes. Ordförande under 1927 förblir således prof. O. Hj. Granfelt. Såsom föreningens sekreterare fungerar jur.

NOTISER. 91utr. kand. J. O. Söderhjelm. Tidskriftens redaktör är prof. K. A. Moring och redaktionssekreterare jur. utr. kand. R. Hemmer.
    Pris för litterär verksamhet under åren 1925—1926 tilldelades: prof. K. Willgren (Förvaltningsrättens allmänna läror), prof. B. Sjöström (Om formell processledning) och prof. O. Hj. Granfelt (Lärobok i straffprocessrätt, 1 hft, och Finlands växelrätt i sammandrag).

O. Hj. G.