92 NOTISER.    Justitiedepartementet. K. M:t har förordnat d. 10 dec. 1926 assessorn i Göta hovrätt Ragnar Gyllenswärd och d. 17 dec. 1926 rev.-sekr. Gustaf Masreliez att tillsvidare biträda i justitiedepartementet med de utredningsuppdrag, som av departementschefen till dem överlämnas.
    K. M:t har d. 17 dec. 1926 förordnat fil. dr Sigurd Hansson i Göteborg att såsom sakkunnig biträda i justitiedepartementet vid utredning av sådana med processreformen sammanhängande frågor beträffande rådhusrätterna och magistraterna, som departementschefen till honom överlämnar.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 26 nov. 1926 förordnat andre protokollssekreteraren i nedre justitierevisionen, jur. kand. Carl Patric Ossbahr att fr. o. m. d. 1 dec. 1926 vara extra protokollssekreterare i nedre revisionen.
    K. M:t har d. 30 dec. 1926 förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Ragnar Lundbergh, vice häradshövdingen Sigurd Odéen, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Seve Ekberg och hovrättsrådet i Svea hovrätt Oscar Montelius att fr. o. m. d. 1 jan. tillsvidare t. o. m. d. 30 juni 1927 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare.
    Under år 1926 hava följande personer första gången förordnats att tjänstgöra såsom revisionssekreterare: d. 29 jan. assessorn i Svea hovrätt G. J. T.Tersmeden; d. 12 febr. assessorn i Göta hovrätt R. Petré; d. 21 maj assessorn i Svea hovrätt P. H. von Ehrenheim; d. 18 juni assessorn i Svea hovrätt O.V. J. Bäcksin; d. 25 juni assessorn i Svea hovrätt K. S. H. Hedström; d. 30 juli assessorn i Svea hovrätt J. O. Odencrants; d. 10 aug. assessorn i Svea hovrätt N. R. Piehl; d. 20 aug. assessorn i Svea hovrätt P. V. Santesson;d. 27 aug. assessorn i Svea hovrätt F. W. Killander; d. 3 sept. assessorerna i Svea hovrätt C. G. C:son Hagendahl och A. Montelius; d. 23 sept. assessorn i Göta hovrätt C. H. V. Schneider samt d. 15 okt. assessorn i Svea hovrätt E. G. Hörstadius.

 

    Hovrätterna. K. M:t har förordnat:
    d. 26 nov. 1926 till assessor vid Göta hovrätt e. o. notarien Sten Vallquist;
    d. 10 dec. 1926 till assessorer vid hovrätten över Skåne och Blekinge e. o. notarierna Knut Siggesson Ulfsparre och Gustaf Emanuel Carlsson; samt
    d. 23 dec. 1926 till assessor vid Svea hovrätt e. o. notarien Sven Martin Nyström.

 

    Fortsatt uppehållande av extra divisionen vid Göta hovrätt. K. M:t har d. 26 nov. 1926 förordnat att vid Göta hovrätt skall fortfarande under tiden 1 jan.—30 juni 1927 vara inrättad en extra division, i samband varmed K. M:t meddelat närmare bestämmelser om extra divisionens arbetsuppgifter och av densamma betingad personalförstärkning i hovrätten.

 

    Häradsrätterna. Å förslag till häradshövdingämbetet i Sollentuna och Färentuna härads domsaga har Svea hovrätt d. 10 dec. 1926 uppfört vice häradshövdingarna Hans Gustaf Forsberg, Karl Fabian Appelberg och Salli Luterkort i nu nämnd ordning.
    K. M:t har
    d. 30 dec. 1926 till häradshövding i Medelpads västra domsaga fr. o. m. d. 1 jan. 1927 utnämnt t. f. revisionssekreteraren v. häradshövd. Hans Gustaf Forsberg; samt
    d. 11 jan. 1927 till häradshövding i Sollentuna och Färentuna härads domsaga fr. o. m. 1 febr. 1927 utnämnt revisionssekreteraren Algot Johan Fredrik Bagge.

 

    Biträdande domare. Sedan K. M:t d. 15 okt. 1926 förordnat att i Oxie och Skytts härads domsaga skall fr. o. m. d. 1 jan. 1927 under tingen årligen hållas allmänna sammanträden var fjortonde dag mot var fjärde vecka hittills, har K. M:t d. 23 dec. 1926 förordnat att i domsagan skall under tiden 1 jan.— 30 juni 1927 vara anställd en biträdande domare.

NOTISER. 93    S. d. har K. M:t förordnat att i Frosta och Eslövs domsaga skall fortfarande under år 1927 i anseende till inom domsagan pågående arbete med omskrivning av domsagans fastighetsböcker m. m. vara anställd en biträdande domare.