Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 26 nov. 1926 till rådman i Stockholm utnämnt civilassessorn vid Stockholms rådhusrätt Edward Ploman;
    d. 30 dec. 1926 till borgmästare i Sölvesborg utnämnt rådmannen därstädes Olof Edvard Törnwall.

 

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande tjänstlediga revisionssekreterares befattningar uppehållas för närvarande av nedan nämnda vikarier: A. Bagges (biträder i justitiedep.) av Å. Hartelius, G. Masreliez' (biträder i justitiedep.) av G. Hagendahl, N. Gärdes (statsråd) av G. Ramstedt, M. Ehrenborgs (biträder i justitiedep. stadsplanelagstiftning) av J. Smith, R. Eklunds (biträder i kommunikationsdep.) av T. Liljestrand, G. Bendz' (militieombudsman) av H.Wöhler, S. Lawskis (biträder i socialdep., utredning ang. sinnessjuka) av S.Hellichius, A. Lindhagens (led. i lagberedningen) av W. Hemberg, E. Geijers (justitieombudsman) av T. Petersson, W. Aschans (statssekreterare) av I. Wieslander, H. Wallers (biträder i finansdep. skattelagstiftning) av P. Poss, A. Afzelius' (chef för justitiedep. lagavdelning) av B. Scherdin, A. Bryckers (särskild vattenrättsdomare) av S. Turen, E. Sandströms (president i skiljedomstol i London) av H. Ericsson, E. Kellbergs (statssekreterare) av J. Tersmeden och G. Grefbergs (fastighetsregisterkommissionen) av K. Hedström.
    Dessutom uppehållas med egna rotlar förordnade revisionssekreteraren S. Odéens (biträder i jordbruksdep.) och S. Ekbergs befattningar av P. von Ehrenheim och O. Bäcksin.

 

    Tjänstlediga hovrättsråd och assessorer. Följande ordinarie hovrättsledamöter och assessorer åtnjuta på grund av offentligt uppdrag tjänstledighet.
    I Svea hovrätt: hovrättsråden frih. H. Nordenskjöld (president i internationella skiljedomstolar i Konstantinopel), H. Wikander (bitr. i justitiedep:t, sjörättslagstiftn.), R. Lundbergh (förordn. rev.-sekr.), O. Montelius (förordn. rev.-sekr.), H. Forssman (biträder i socialdep:t, lapputredningen), G. Ramstedtt. f. rev.-sekr.), Th. Sjöfors (bitr. i jordbruksdep:t, skogslagstiftn.), G. Siljeström (extra led. å justitiedep:ts lagavdeln.), T. Liljestrand (t. f. rev.-sekr.) och H. Elliot (bitr. i socialdep:t, arbetsskyddslagstiftn.) samt assessorerna E. Lind (led. i lagberedn.), N. J. Berlin (bitr. i försvars- och ecklesiastikdep:n, kasernkommittén m. m.), W. Hemberg (t. f. rev.-sekr.), T. Petersson (t. f. rev.-sekr.), H.Guldberg (led. i lagberedn.), P. Poss (t. f. rev.-sekr.), B. Scherdin (t. f. rev.sekr.), T. Salén (led. av De blandade domstolarna i Egypten), B. Hammarskjöld (statssekreterare), F. Sterzel (juridisk rådgivare vid omorganisationen av det turkiska rättsväsendet), S. Turén, P. von Ehrenheim, J. Tersmeden, O.Bäcksin, K. Hedström och O. Odencrants (alla t. f. rev.-sekr.), P. V. Santesson (t. f. byråchef för lagärenden i socialdep:t), F. W. Killander (t. f. byråchef för lagärenden i finansdep:t), samt C. G. Hagendahl och E. Hörstadius (båda t. f.rev.-sekr.).
    Därjämte äro hovrättsråden T. Strömman och O. Hæeggström tjänstlediga på grund av sjukdom.
    I Göta hovrätt: hovrättsråden H. Hjertén (bitr. i handelsdep:t, industriell rättsskyddslagstiftning), K. Levinson (statssekreterare), E. Bergendal (led. å justitiedep:ts lagavdeln.) och J. Smith (t. f. rev.-sekr.) samt assessorerna H. Wöhler och H. Hellichius (t. f. rev.-sekr.), H. Sjögren (bitr. i kommunikationsdep:t,föreskrifter ang. enskilda järnvägars bokföring), R. Gyllenswärd (bitr. i justitiedep:t), R. Petré (t. f. rev.-sekr.) och T. Gullström (biträd. domare). Därjämte är hovrättsrådet frih. H. Wrede tjänstledig på grund av sjukdom, och åtnjuter under riksdagstiden hovrättsrådet K. J. Ekman ledighet såsom ledamot av första kiammaren.
    I hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden S. Ekberg (förordn. rev.sekr.), Å. Hartelius (t. f. rev.-sekr.) och J. Alsén (expeditionschef), samt assessorerna A. Rundquist (t. f. exp.-chef), E. Sandberg (bitr. i socialdep:t, sjukför-

94 NOTISER.säkring), I. Wieslander (t. f. rev.-sekr.), S. Petersson (bitr. i socialdep:t, arbetslöshetsförsäkring), H. Wickström (led. av De blandade domstolarna i Egypten), H. Ericsson (t. f. rev.-sekr.) och O. Alsén (bitr. i försvarsdep:t, kasernkommittén).