Föreningen Sveriges extra lantdomare hade årssammanträde d. 5 nov.1927 under ordförandeskap av vice häradshövdingen F. Appelberg. Till styrelse återvaldes hr Appelberg, ordf., vice häradshövdingen J. Wandén, v. ordf.och sekr., samt nyvaldes vice häradshövdingen E. Severin. Till styrelsesuppleanter utsågos vice häradshövdingarna C. Ehrenborg och K. G. Lundström. Efter inledningsanförande av ordföranden diskuterades vissa delar avprocessreformen.

 

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksföreningar — bildad år 1916 med ändamål bl. a. att "tillvarataga landshypoteksföreningarnas intressen hos de lagstiftande och lagskipande myndigheterna» —hade d. 21—23 sept. 1927 årsmöte i Växjö. Vid mötet behandlades frågor angående relaxation av inteckningar, åtgärder mot inteckningsförfalskningar samt en del andra spörsmål, som beröra ombudsmännens verksamhet. Till ordf. utsågs ombudsmannen i Östgöta hypoteksförening f. d. auditören J. A. Åstrand, till v. ordf. ombudsmannen i Skånska hypoteksföreningen jur. kand.I. Löwegren samt till sekr. och kassaförv. ombudsmannen i Mälarprovinsernashypoteksförening E. Carlgren. Förhandlingarna för mötet, vilka tryckas, finnas till salu hos sekr. för 5.00 kr.

 

    Juristföreningen i Stockholm har, förutom tre sammanträden som under våren 1927 anordnats gemensamt med Sveriges Advokatsamfunds Stockholmsavdelning och Svenska Krimalistföreningen för diskussion av processkommissionens betänkande (se s. 99), under sagda år haft två sammankomster, nämligen d.14 okt., varvid hölls föredrag av docenten E. H. Heimer över ämnet "Några ord om förskingringsbrottet", samt d. 18 nov. med föredrag av justitierådet B. Wedberg över ämnet "Justitierådet Jan Erik Palmsvärds levernes beskrivning."
    Vid sammanträdet d. 14 okt. omvaldes förutvarande styrelseledamöterna justitierådet B. Wedberg, ordf., hovauditören C. Ljungholm, v. ordf., advokaten Otto Lagerström, sekr. och kassaförv., justitieråden N. Alexanderson och A. Köersner, hovrättsassessorn E. Lind, revisionssekreteraren O. Montelius, rådmannen K. Masreliez, professorn N. Stjernberg och hovrättsassessorn O. Ekecrantz.

 

    Göteborgs Juristklubb har under år 1927 haft fyra sammanträden, varvid föredrag hållits av jur. dr S. Matz över ämnet "Domarens processledning", av byråchefen jur. dr C. W. U. Kuylenstierna över ämnet "De nya skattelagarna", av docenten E. H. Heimer över ämnet "Några ord om förskingringsbrottet" samt av docenten H. Berglund över ämnet "Brandmursersättning enligt Göteborgs nu och förut gällande byggnadsordningar".
    Till styrelse valdes vid sammanträde d. 29 nov. 1927 assessorn T. Gedda, ordf., advokaten F. Sjögren, v. ordf., advokaten E. Markfelt, sekr., magistratsnotarien O. Meijer, skattm., e. o. hovrättsnotarien H. Baagoe, bibliotekarie,samt advokaten G. Dellborg, sexmästare.

 

    Föreningen Yngre Jurister under Göta Hovrätt har till styrelse underverksamhetsåret 1927—1928 utsett hovrättsassessorn G. A. Bouveng, ordf., hov

102 NOTISER.rättsassessorn F. Drangel, v. ordf., t. f. hovrättsfiskalen C. Romberg, sekr. och kassaförv., samt t. f. hovrättsfiskalen T. Lundquist och bitr. hovrättsfiskalen E. Ekstedt.
    I anledning därav att tjugu år förflutit sedan föreningen bildades, hölls d.29 april 1927 högtidssammanträde, till vilket infunnit sig ett sjuttiotal i och utom Göta hovrätt verksamma jurister. Vid sammanträdet höll docenten R.Bergendal föredrag över ämnet: "Bötesstraffets reformering".