K. A. Moring †. Den 10 januari 1928 avled efter en längre tids sjuklighet professorn i ekonomisk rätt vid Helsingfors universitet Klas Anders Moring. Den avlidne var född 1874, blev student 1892, filosofie kandidat 1897, jurisutriusque kandidat 1903 samt juris utriusque licentiat och doktor 1908. Efter tingspraktik och erhållen vice häradshövdingetitel ägnade Moring sig åt rättsvetenskapliga specialstudier samt ansökte och erhöll professuren i ekonomisk rätt 1909. Denna lärostol innehade han intill slutet av höstterminen 1927, då en tilltagande sjuklighet tvang honom att begära avsked. — K. A. Moring har i tryck utgivit, förutom ett flertal smärre uppsatser, åtskilliga större verk. Dessa utmärka sig genom en mycket god systematik och synnerlig tankereda. Framställningssättet är enkelt och klart, stundom kanske något knapphändigt. Morings hela produktion är svensk. De viktigaste av hans arbeten äro: Om vattenverk I—II (1908), Om delning av jordlägenheter (1911), Finsknäringsrätt (1914), Arbetsgivares och fartygsredares ansvarighet för kroppsskada, som drabbar arbetare och sjöman (1914), Jordlagstiftningen, vattenrätten samtlagstiftningen om jordbruket och dess bisysselsättningar (1919) samt slutligen det stora verket: Finlands skiftesrätt (1922—27). — Sin vetenskapliga utbildning förkovrade Moring genom studieresor, förutom i de skandinaviska länderna, i Tyskland, Österrike och Italien. — Professor Morings personliga eftermäle är: en av de stilla i landena, utan stora later, skrupulöst sann, vänfast och trohjärtad samt icke utan gammal akademisk originalitet.


O. Hj. G.

 

    Dödsfall. F. d. protokollssekreteraren Gustaf Magnus Roland Wolffelt avled i Sthm 17 nov. 1927. W. var född 1847 i Bogsta, Södermanl. 1. Han avlade 1867 studentex. i Uppsala och 1871 hovrättsex. därst. 1876 blev W.vice häradshövding och 1879 amanuens i nedre justitierevisionen, varest han åren 1889—1914 tjänstgjorde i egenskap av protokollssekreterare.
    F. d. kammarrättsrådet Carl Gustaf Hernmarck avled i Sthm 24 dec. 1927. Född 27 sept. 1864 i Sthm, blev H. student 1883 i Uppsala, varest han 1888 jämväl avlade hovrättsex. H. utnämndes 1891 till vice häradshövding samt blev 1899 notarie i kammarrätten och 1901 kammarrättsråd, från vilket ämbete han avgick 1924.

106 NOTISER.    Vice häradshövdingen Harald Joseph Josephson avled 8 jan. 1928 i Göteborg. J. var född i Norrköping 1861, blev student 1880 och avlade hovrättsex. 1884 i Uppsala. 1887 utnämndes J. till vice häradshövding, och sedan 1889 var J. verksam som praktiserande advokat i Göteborg. Han var ledamot av Sveriges advokatsamfund.
    F. d. aktuarien vid hovrätten över Skåne och Blekinge Gustaf Erik von Arbin avled i Ängelholm 11 jan. 1928. Född i Kristianstad 1862, blev A. student i Lund 1880 och avlade där fil. kand. ex. 1886 samt hovrättsex. 1890. Följande år blev han auskultant vid skånska hovrätten och avancerade vid denna till notarie 1898 samt till aktuarie och arkivarie 1901. 1910 överflyttades han på indragningsstat, varefter han ägnade sig åt advokatyrket i Ängelholm.