Fångvårdsfullmäktige. K. M:t har d. 13 jan. 1928 förordnat riksgäldsfullmäktigen Anders Anderson i Råstock och häradshövdingen Assar Åkerman att fortfarande under åren 1928 —1930 vara fångvårdsfullmäktige.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 22 dec. 1927 förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Erik Bergendal, hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Åke Hartelius, hovrättsrådet i Svea hovrätt Gunnar Ramstedt och hovrättsrådet i Göta hovrätt Jan Smith att fr. o. m. d. 1 jan. tillsvidare t. o. m. d. 30 juni 1928 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare.
    Under år 1927 hava följande personer förordnats att första gången tjänstgöra såsom revisionssekreterare: d. 22 okt. assessorn i Svea hovrätt N. T. Ljunggren och d. 25 nov. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge O. G. G.Hesselgren.

 

    Föredragande i regeringsrätten äro vid 1928 års ingång: i justitiedep:t kanslirådet Hj. Nyman; i försvarsdep:t förste kanslisekr. J. C. Beck-Friis;i socialdep:t andre kanslisekr. H. Berglund; i kommunikationsdep:textra föredraganden E. G. Braune och andre kanslisekr. E. K. S. Söderberg; i finansdep:t kanslirådet E. Sundberg, assessorerna E. Geijer, J. L. Bratt och E. D. Sivert; i ecklesiastikdep:t andre kanslisekr. C. A. Löwenhielm; i jordbruksdep:t e. advokatfiskalen E. V. Sverne samt i handelsdep:tt. f. kanslirådet K. R. A. Lindström.

 

    Hovrätterna. K. M:t har d. 25 nov. 1927 förordnat till assessor vid Sveahovrätt e. o. notarien Gösta Herman Fredrik Strandell samt till assessorer vid Göta hovrätt e. o. notarierna Gustaf Adolf Oscar Nils Bouveng och Folke Emanuel Drangel.
    K. M:t har d. 25 nov. 1927 förordnat, att vid Göta hovrätt skall fortfarande under tiden 1 jan. —30 juni 1928 vara inrättad en extra division, i samband varmed K. M:t meddelat närmare bestämmelser om extra divisionens arbetsuppgifter och av densamma betingad personalförstärkning i hovrätten.

 

    Krigshovrätten. K. M:t har:
    dels d. 4 nov. 1927 förordnat överkrigsfiskalen Einar Erik Wikström att fortfarande fr. o. m. d. 1 jan. tillsvidare t. o. m. d. 31 dec. 1928 förvalta krigshovrättsrådsämbetet samt auditören vid regementskrigsrätterna vid Svealivgarde och Göta livgarde Arndt Edward Grape att under samma tid uppehålla över krigsfiskalsbefattningen,
    dels d. 22 dec. 1927 entledigat översten och sekundchefen för Svea Livgarde Oscar Eugène Nygren fr. o. m. d. 1 jan. 1928 från förordnande att vara militärledamot i krigshovrätten,
    dels ock s. d. förordnat översten och chefen för Positionsartilleriregementet frih. Carl Gustaf af Wetterstedt samt översten i armén, överadjutanten ochö verstelöjtnanten vid generalstaben Carl August Tersmeden att fr. o. m. d. 1 jan. 1928 under tre år vara den förre militär ledamot och den senare suppleant i krigshovrätten.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 4. jan. 1928 entledigat vice häradshövdingen Erik Forssblad från honom den 10 mars 1922 meddelat förordnande att vara vice häradshövding vid Svea hovrätt.
    K. M:t har d. 22 dec. 1927 förordnat att i Frosta och Eslövs domsaga skall fortfarande under år 1928 i anseende till inom domsagan pågående arbete med omskrivning av domsagans fastighetsböcker m. m. vara anställd en biträdande domare.