A History of Continental Civil Procedure. By ARTHUR ENGELMANN and others. Translated and edited by ROBERT W. MILLAR. Boston 1927. Little, Brown and Comp. 948 s. — The Continental Legal History Series.Vol. VII.
    Vid sammanträde i aug. 1909 tillsatte Association of American Law Schools. en kommitté av fem personer för utarbetande av en "Continental Legal History". Under loppet av år 1927 fullbordade kommittén sitt arbete, och resultatet föreligger numera i form av tio digra volymer under den gemensamma titeln "The Continental Legal History Series". Verket, som tillkommit efter medverkan av ett flertal europeiska och amerikanska jurister, behandlar huvudsakligen den franska, tyska och italienska rättshistorien. Övriga euro-

LITTERATURNOTISER. 169peiska länders rättshistoria — med undantag av Englands — har medtagits endast i den mån någon lämplig framställning inom de olika rättsdisciplinerna funnits tillgänglig för översättning eller bearbetning. Serien inledes med två volymer av mera allmän karaktär: "A General Survey of Events, Sources, Persons and Movements in Continental Legal History" och "Great Jurists of the World, from Papinian to von Ihering" samt avslutas med en volym om "The Progress of Continental Law in the 19th Century". Övriga volymer äro ägnade åt framställningen av civil-, straff- och processrätt samt offentlig rätt.
    Av de sistnämnda volymerna är A History of Continental Civil Procedure av särskilt intresse för svenska jurister på grund av att i densamma influtiten redogörelse för den svenska civilprocessens historia. Framställningen, som omfattar omkring 70 sidor, utgör för tiden fram till 1884 en förkortad översättning av Wilhelm Uppströms "Öfversigt af den Svenska Processens Historia"(Stockholm 1884), i vad densamma behandlar civilprocessen. Vid översättningen av Uppströms arbete hava de många ålderdomliga juridiska uttrycken i landskaps- och landslagarna utan tvivel vållat stora svårigheter. Översättaren har emellertid lyckats med sin uppgift — i stor utsträckning hava de svenska beteckningarna satts inom parentes efter motsvarande engelska ord — och framställningen ger trots de vid översättningen företagna strykningarna och sammandragen en klar och fyllig bild av vårt rättegångsväsendes nationellt säregna utveckling. — För den svenska civilprocessens utveckling från 1884 till 1924 har professor Thore Engströmer i ett särskilt kapitel lämnat en klar och överskådlig redogörelse. I kapitlets första hälft redogöres under särskild rubrik för ändringar i domstolsorganisationen: anordnande av särskilt sammansatta rådstuvurätter vid behandling av handelsmål, införande av särskilda tingssammanträden med tremansnämnd, av domsagostadgans bestämmelser följande ändringar i domsagornas förvaltning m. m. I kapitlets andra hälft behandlas den partiella reformeringen av det processuella förfarandet under ifrågavarande tidsperiod, varvid särskilt omnämnes, bland annat, ändringen 1899 av bestämmelserna om stämning och delgivning, regleringen 1901 avfullföljd av talan till överrätterna och av processen därstädes samt lagen 1919 om fri rättegång. Därjämte omnämnas de särskilda processuella bestämmelser, som influtit i lagarna på familjerättens område och vattenlagen. I en längre not har Engströmer dessutom redogjort för grunddragen av Nya Lagberedningens förslag 1884 till processreform.
    Äran av att stå som volymens huvudförfattare har tillfallit Arthur Engelmann, vars verk "Geschichte des Civilprocesses" (Breslau 1890) i översättninglagts till grund för största delen av framställningen rörande den germanska och tyska civilprocessens historia. I övrigt hava icke mindre än nio europeiska auktoriteter på civilprocessens område medverkat. Det huvudsakliga arbetet har emellertid utförts av Robert Wyness Millar, professor vid Northwestern University, som icke blott gjort urvalet av de verk, vilka lagts till grund för framställningen, och översatt dem utan även själv skrivit betydande delar av de olika ländernas processhistoria. Därjämte är Millar författaren till ett inledande kapitel om civilprocessens ledande grundsatser (The Formative Principles of Civil Procedure), som i så måtto är av intresse, att därigenom de kontinentala processteorierna indroduceras i engelsk-amerikansk processlitteratur. Såväl engelska som amerikanska framställningar angående civil-

170 LITTERATURNOTISER.processen äro ju så gott som uteslutande avsedda att utgöra kommentarer till gällande rätt — vilket i England betyder att också den historiska utvecklingen i stor utsträckning måste beaktas. Den engelske juristens praktiska kynne förbjuder honom att i samma grad som exempelvis tyska och italienska jurister hemfalla åt teoretiska spekulationer. Betecknande är, att alla dessa principer, maximer och metoder (dispositions- och officialprinciperna, förhandlings- och undersökningsmetoderna m. fl.) som vi äro vana att återfinna i civilprocessuella framställningar, sakna vedertagna beteckningar inom engelsk och amerikansk processlitteratur, varför Millar i sin nämnda framställning måst skapa dylika.
    Som särskilt tillägg till bokens framställning följer ett kapitel av italienaren Giuseppe Chiovenda om "Roman and Germanic Elements in Continental Civil Procedure" — en intressant redogörelse för den gamla striden mellan italienska och tyska jurister om i vad mån resp. länders process är av germanskt eller romerskt ursprung.
    Med hänsyn till den svenska civilprocessens ifrågasatta omdaning och värdet av att därvid kunna utnyttja andra länders erfarenheter är ifrågavarande bok, med dess jämsides löpande framställningar av de olika ländernas civilprocess, av största intresse även för svenska jurister — i synnerhet som reformeringen av den svenska processen kommer att infalla så långt efter reformernas genomförande i övriga i arbetet medtagna länder, att värdet av de för reformerna gemensamma processuella grundlinjerna i de olika ländernas praxis hunnit prövas och visas.


Claës-E. Ljung.