Det fjortonde nordiska juristmötet äger rum i Köpenhamn fredagen d. 24, lördagen d. 25 och måndagen d. 27 aug. 1928 (jfr Sv. J. T. 1927 s. 410). Till referenter och korreferenter för de ämnen, som skola behandlas, hava följande personer utsetts: Första plenarfrågan: Bör bevisfrågan kunna komma under prövning i högsta instans? Referent: häradshövdingen K. Schlyter (Sverige). Korreferent: höjesteretsassessor E. Alten (Norge). Andra plenarfrågan: Principerna för en eventuell reform av lagreglerna om pantsättning av lösören och rättigheter. Referent: professor Vinding Kruse (Danmark). Korreferent: docenten K. Benckert (Sverige). Första sektions frågan: Principerna för en gemensam nordisk lagstiftning om förmånsrätt i konkurs (konkursprivilegierna). Inledare: professor B. Sjöström (Finland). Andra sektionsfrågan: I vilken utsträckning böra tvister mellan en förening och dess medlemmar kunna genom stadgarna undandragas domstols prövning? Inledare: höjesteretssagförer H. Bruun (Danmark). Tredje sektionsfrågan: Bör utländskt skattekrav kunna göras gällande vid domstol? Inledare: sjöfartsrådet A. Lindberg (Finland). Fjärde sektions frågan: I vad mån bör ruset ha inflytande på en gärnings straffbarhet? Inledare: rigsadvokat P. Kjerschow (Norge).
    Närmare uppgifter angående mötets program komma att lämnas senare.
    Enligt § 10 i stadgarna för de nordiska juristmötena äro de som en gång tecknat sig till deltagande i mötena att anse såsom deltagare däri intill dess avsägelse sker, och hava de alltså, även om de ej infinna sig vid mötet, att erlägga medlemsavgiften, 15 kr. Avgiften bör av svenska medlemmar snarast insändas under adress: Fjortonde nordiska juristmötet, Rosenbad 2 IV, Stockholm. Om möjligt bör före d. 1 maj meddelas, huruvida peesonlig närvaro vid mötet är att påräkna, varvid det brevkort kan användas som medföljer detta häfte.

 

13 — Svensk Juristtidning 1928.