Svenska Institutet för internationell rätt. Såsom i dagspressen tidigare meddelats, har legationsrådet Harry Ax:son Iohnson ånyo ådagalagt sitt intresse för rättsvetenskapen genom en frikostig donation, i det han till Uppsala universitet överlämnat 50,000 kronor till upprättande av ett institut för internationell rätt. I donationsbrevet bestämmer legationsrådet Iohnson ändamålet med gåvan vara, att densamma skall bilda grundfond för "Svenska Institutet för internationell rätt (Harry Ax:son Iohnson-institutet)", vilket skall stå under ledning av professorerna i internationell rätt vid universitetets juridiska fakultet.
    I donationsbrevet lämnas vidare följande bestämmelser om de donerade medlens användande:
    "Fonden bör förvaltas av universitetet på samma sätt som dess övriga donationsmedel i allmänhet och av dess årliga avkastning en tiondedel avsättas till fondens förstärkning, medan återstoden användes för institutets drift på sätt dess styrelse bestämmer.
    Institutet skall i första hand utgöra ett bibliotek och arkiv för internationell rätt. Därjämte böra redogörelser och vetenskapliga arbeten genom institutets försorg av trycket utgivas. Institutets bibliotek skall vara tillgängligt för dem, som bedriva vetenskaplig forskning, enligt de närmare regler som fastställas av styrelsen, och må även anlitas av utrikesdepartementets tjänstemän även som eljes efter medgivande för mera tillfälliga syften. I den månd et prövas lämpligt och omständigheterna det medgiva, böra jämväl föreläsningar och övningar vid institutet anordnas. Styrelsen bör bestå av en ordförande, som K. M:t för 5 år utser bland de av Sverige utsedda ledamöterna i permanenta skiljedomstolen i Haag, professorerna i internationell rätt vid universitetets juridiska fakultet, utrikesdepartementets folkrättssakkunnige eller, där denne ändock tillhör styrelsen, chefen för utrikesdepartementets rättsavdelning samt ytterligare en av K. M:t för 5 år utsedd ledamot med envoyésställning, i tjänst eller i disponibilitet, dock att donator, så länge han lever, skall vara självskriven ledamot i den sistnämndes ställe."
    K. M:t har d. 16 mars 1928 fastställt stadgar för institutet samt till dess ordförande förordnat landshövdingen K. Hj. L. Hammarskjöld.

 

    Gunnar Swensons minnesfond vid Juridiska fakulteten i Lund.Under de senaste åren ha av minnesfondens avkastning utgått: 1924—25 till prof. E. Kallenberg ss. bidrag till kostnaderna för del IV av arbetet "Svensk civilprocessrätt" kr. 1,260: 70 ävensom vissa anslag till utrikes studieresor(proff. C. G. Bergman och E. Sommarin samt doc. G. Åkerman); 1925—26 till prof. E. Kallenberg ss. bidrag till kostnaderna för del V av "Svensk civilprocessrätt" kr. 931: 97, till bekostande av fakultetens festskrift till J. C. W. Thyrén kr. 8,149: 48, vidare studieunderstöd till jur. kand. P. Örtengren samt anslag till utrikes studieresor (proff. J. Thyrén, E. Kallenberg, C. G. Björling och C. G. Bergman samt doc. R. Bergendal och G. Åkerman); 1926—27 till prof. C. G. Bergman ss. bidrag till kostnaderna för arbetet "Servitut i modernt rättsliv" kr. 1,818: 01 och till doc. E. H. Heimer ss. bidrag till kostnaderna för en avhandling "Om förskingringsbrottet" 1,500 kr. även som anslag till

196 NOTISER.utrikes studieresor (proff. C. G. Björling och A. Ernberg) samt till bestridande av en del av kostnaden för viss undervisning inom fakulteten. Fondens kapitalbelopp utgjorde vid senaste räkenskapsavslutningen 277,500 kr.