Institutet för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning har nyligen utsänt berättelse över sin verksamhet under år 1927. Institutets närmaste uppgift är att lämna högskolemässig utbildning för tjänster inom socialförvaltning och kommunalförvaltning, för socialt arbete inom näringslivet samt för yrken i övrigt, vilka kräva insikter inom förevarande grenar av samhällsvetenskaperna. Slutligen är institutet avsett för personer, som över huvud anse sig behöva insikter rörande de frågor, som ligga inom institutets verksamhetsområde.
    Vid institutet förekomma tre huvudexamina: socialpolitisk examen, kommunal examen och examen i samhällskunskap. I samtliga examina ingå ämnena nationalekonomi och statskunskap. Socialpolitisk examen förutsätter dessutom minst godkända kunskaper i ämnena socialpolitik, samhällets hjälp- och skyddsverksamhet samt antingen psykologi och etik eller socialhygien. I den kommunala examen ingå ämnena kommunal förvaltningskunskap och kommunal hushållning samt i examen i samhällskunskap ämnena kommunalrätt och socialpolitik förutom ovan angivna för alla examina gemensamma ämnen.
    Undervisningen är planlagd så, att den socialpolitiska linjens kurser kunna genomgås på ett och ett halvt läsår, övriga linjers kurser på ett läsår.
    Den undervisning, som meddelas vid institutet, kan icke på annat sätt erhållas. Institutet lämpar sig också särskilt väl för dem, som förut avlagt akademisk examen och därefter önska erhålla specialutbildning på de socialpolitiska eller kommunala områdena.
    Institutets föreståndare är professor Gösta Bagge. Dess expedition och övriga lokaler äro belägna Norrtullsgatan 8 BI i Stockholm.
    Examinatorer äro: professor Gösta Bagge i nationalekomi, lektor Fr. Lagerroth i statskunskap, byråchefen Otto Järte i socialpolitik, yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren och professor Alfr. Pettersson i socialhygien, kanslirådet G. H. von Koch i samhällets hjälp- och skyddsverksamhet, fil. lic. Th. Persson i psykologi, lektor Emilia Fogelklou i etik, docenten Halvar G. F. Sundberg i kommunal förvaltningskunskap och jur. dr C. W. U. Kuylenstierna i kommunal hushållning. Den praktiska utbildningen i socialt arbete ledes av fröken Märta André och den kommunala praktiska kursen av byråchefen Sam Larsson.
    Övriga lärare och föreläsare vid institutet äro: undervisningsrådet N. O.Bruce, byråchefen H. Elliot, med. dr G. Engstrand, revisor R. Hedestrand, redaktör Axel Gjöres, revisionssekreteraren R. von Koch, professor G. Liljestrand, docenten E. Lindahl, häradshövding J. Linders, statsrådet C. Meurling, professor J. W. Nordenson, finanssekreteraren B. Nordwall, byråchefen E. Odelstierna och byråchefen E. Wijkmark.
    Antalet vid institutet inskrivna lärjungar var vid början av vinterterminen 1927 61, under höstterminen samma år 59. Av dessa hade 25 avlagt studentexamen, 11 avgångsexamen från åttaklassig flickskola, 2 avgångsexamen från handelsinstitut eller teknisk skola, 5 folkskollärarexamen och 7 realskoleexamen.