LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar avgivit utlåtande över följande till detsamma remitterade lagförslag: Jan. 13 Förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen d. 22 juni 1911 om ekonomiska föreningar. Föredragande: hovrättsrådet G. Siljeström. Jan. 27 Förslag till lag med vissa bestämmelser angående handel med utsädes varor. Föredragande: revisionssekreteraren S. Dahlqvist. Febr. 8 Förslag till lag om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige, lag om renmärken samt lag om ändring i vissa delar av lagen d. 20 juni 1919, innefattande bestämmelser i anledning av konventionen d. 5 febr. 1919 mellan Sverige och Norge ang. flyttlapparnas rätt till renbetning. Föredragande: hovrättsrådet H. Forssman. Febr. 10 Förslag till lag angående ändrad lydelse av 9 § lagen den 23 okt.1914 om krigsdomstolar och rättegången därstädes. Föredragande: hovrättsrådet G. Siljeström.Febr. 13 Förslag till lag om meddelande av rättegångsfullmakt genom telegram. Föredragande: hovrättsrådet N. Vult von Steyern.Febr. 13 Förslag till lag om ändrad lydelse av 9 och 21 §§ i lagen d. 18 juni 1926 om sammanläggning av fastigheter å landet samt till lag om ändrad lydelse av 9 kap. 17 § vattenlagen. Fömredragande: hovrättsrådet G. Siljeström.Febr. 29 Förslag till lag om stiftelser för allmännyttigt ändamål. Föredragande: överdirektören G. Masreliez. Mars 5 Förslag till lag om ändrad lydelse av 18 och 19 §§ i lagen d 27 juni 1896 om rätt till fiske. Föredragande: hovrättsassessorn R. Gyllenswärd.

LAGRÅDET. 215Mars 5 Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 22 juni 1911 om bankrörelse. Föredragande: byråchefen A. Tondén.Mars 5 Förslag till lag om ändrad lydelse av 5 § i lagen d. 17 okt. 1900 om straffregister. Föredragande: hovrättsrådet G. Siljeström.Mars 7 Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 30 maj 1919 om rätt till verk av bildande konst. Föredragande: hovrättsassessorn R. Gyllenswärd. Mars 13 Förslag till lag om trafikförsäkring å motorfordon och lag om viss ändring i lagen d. 30 juni 1916 angående ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik. Föredragande: hovrättsassessorn W. Hemberg.Mars 14 Förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § i lagen d. 10 mars 1923 med vissa bestämmelser rörande hyra. Föredragande: hovrättsrådet G. Siljeström. Mars 14 Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 20 juni 1924 med särskilda bestämmelser angående olovlig befattning med spritdrycker och vin även som av lagen d. 27 nov. 1925 om utsträckt tillämpning av förstnämnda lag samt till lag om ändrad lydelse av 14 § i lagen d. 8 juni 1923 om straff för olovlig varuinförsel. Föredragande: t. f. byråchefen F. W. K:sonKillander.Mars 15 Förslag till lag om ändrad lydelse av 6 och 11 §§ i lagen d. 12 mars 1886 angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift. Föredragande: hovrättsrådet T. Sjöfors.