RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1928 slutgiltigt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 1 febr.: FLU 1 i anledning av verkställd granskning av justitieombudsmannens ämbetsförvaltning, lades till handlingarna, ingen anmärkning;
    FLU 2 i anledning av verkställd granskning av militieombudsmannensämbetsförvaltning, lades till handlingarna, ingen anmärkning;
    d. 8 febr.: motioner (I: 2 och II: 25) om ändring av bestämmelserna rörande laggillt stängsel (ALU 1), avslagna;
    motioner (I: 111 och II: 189) om ändring i bestämmelserna rörande utbildningstiden för värnpliktiga studenter och likställda (ALU 2), avslagna;
    d. 11 febr.: motion (II: 3) ang. beredande av rätt för kvinnor att söka och innehava klockarbefattning (FLU 3); i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville vidtaga åtgärder i syfte att bereda kvinna rätt att söka och innehava klockarbefattning;
    k. prop. nr 4 med förslag till lag om fortsatt tillämpning av lagen d. 28 april 1926 om inskränkning i rätten till inmutning inom vissa län ävensom i ämnet väckt motion (FLU 4), prop. bifallen;
    motion (II:67) om viss ändring i gällande föreskrift ang. kungörande i kyrka av lysning m. m. (FLU 5), avslagen;
    motion (I: 53) om åtgärder till skyddande av firmanamn, som tidigare använts av bolag eller ekonomisk förening (FLU 6), avslagen;
    motioner (I: 207 och II: 364) om fullföljande av utredningen ang. rätten till växande vilda bär (FLU 7), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    motion (II: 41) ang. lagstiftning om inskränkning av tiden för skörd av lingon (FLU 8); i skrivelse till K. M:t anhöll RD om utredning ang. inskränkning av tiden för skörd av lingon;

 

FLU = Första lagutskottets utlåtande; ALU = Andra lagutskottets utlåtande.

216 RIKSDAGEN.    motioner (I: 71 och 205, II: 71 och 117) om förlängt anstånd med ordnandet av de i 31 § lagen om fattigvården omförmälda anstalter (ALU 3); RI) antog för sin del lag om ändrad lydelse av 90 § i lagen d. 14 juni 1918 om fattigvården;
    d. 22 febr.: motion (I: 164) om ersättning åt nämndemän för nämndemansuppdragets fullgörande (FLU 9); i skrivelse till K. M:t hemställde R Dom utredning, huruvida och i vilken omfattning ersättning må tillerkännas nämndemän för med nämndemansuppdragets utförande förenade resekostnader, utöver vad för närvarande i dylikt avseende är stadgat;
    motioner (I: 40 och II: 66) om ändring av bestämmelserna ang. gäldande av kostnader för ekonomisk besiktning av löneboställe (FLU 10); i skrivelse till K. M:t hemställde RD om utredning, huruvida och på vad sätt arrendator av ecklesiastikt löneboställe må beredas lättnad med avseende å skyldigheten att gälda kostnad för ekonomiska besiktningar å boställe;
    motioner (I: 69, II: 39, 40, 120) om ändring i gällande lagstiftning ang. fjärdingsmans avlönande m. m. (FLU 11); i skrivelse till K. M:t hemställde RD, att K. M:t ville med beaktande av i utskottets utlåtande anförda synpunkter skyndsamt låta verkställa utredning, på vad sätt sådan ändring i 1925 års polislag kan åvägabringas, att den länsstyrelsen tillkommande prövningsrätten beträffande beslut om avlöning åt befattningshavare vid polisväsendet m. m. må begränsas;
    motion (II: 362) om viss ändring i lagen om skyddskoppympning (ALU 4), avslagen;
    motion (II: 5) med förslag till förordning ang. moderskapsunderstöd åt kvinnor i visst industriellt arbete (ALU 5), avslagen;
    motion (II: 370) ang. viss ändring i lagen ang. köttbesiktning och slakthus (ALU 6), avslagen;
    motion (II: 69) om ändrad lydelse av 19 § i lagen om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område (ALU 7), avslagen;
    k. prop. nr 18 med förslag till lag med särskilda bestämmelser ang. avstyckning inom vissa delar av Kopparbergs län (ALU 8), bifallen;
    d. 25 febr.: motioner (I: 36 och II: 118, 195, 293) med förslag till lag ang. slakt av husdjur (FLU 12), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    motion (II:289) om ändring av 1 § i lagen om undersökning ang. monopolistiska företag och sammanslutningar (ALU 9), avslagen;
    motioner (I: 200 och II: 359) om införande av stadgande i den sociala arrendelagstiftningen ang. optionsrätt för arrendatorer till ny arrendeupplåtelse (ALU 10 och 18), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    motioner (I: 201 och II: 358) om sänkning av minimiarealen för arrenden, som omfattas av den sociala arrendelagstiftningen (ALU 11 och 19), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    motioner (I: 202 och II: 361) om höjning i vissa fall av arrendetiden förarrendeupplåtelser enligt den sociala arrendelagstiftningen (ALU 12 och 20), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    motion (I: 171) om ändring i vissa avseenden av lagen d. 14 juni 1918 om fattigvården (ALU 13), avslagen;
    motion (II: 287) ang. undanröjande av vissa brister i vattenlagen (ALU 14), avslagen;
    d. 29 febr.: motioner (II: 286 och 290) ang. arbetstidsförhållandena vid rikets fasta brandkårer (ALU 15), avslagna;
    d. 3 mars: motion (I: 21) om åvägabringande av utredning och förslag till fackdomstolar i biltrafikmål (FLU 13), avslagen;
    motion (II: 369) om upphävande av lagen om upplåtelse under åborätt av viss jord med tillhörande följdförfattningar (FLU 14), avslagen.