3LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar avgivit utlåtande över följande till detsamma remitterade lagförslag: Mars 19. Förslag till lag om ändrad lydelse av 10 och 11 §§ i förordningen d.16 maj 1884 ang. patent. Föredragande: hovrättsrådet H. Hjerten.Mars 19. Förslag till lag om ändrad lydelse av 1, 2 och 3 §§ i lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt. Föredragande: hovrättsassessorn T. Petersson. Mars 20. Förslag till 1:o) lag om ändrad lydelse av 17 kap. 6 och 12 §§ handelsbalken; 2:o) lag om ändrad lydelse av 2 kap. 23 § i lagend. 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom; 3:o) lagom ändrad lydelse av 24 § i lagen d. 25 juni 1909 om arrende av viss jord å landet i Norrland och vissa delar av Svealand; samt 4:o) lag ang. vad med uppskattning till allmän bevillning av fast egendom i vissa fall skall förstås. Föredragande: revisionssekreteraren H. Waller.Mars 20. Förslag till lag om ändring i 6 och 59 §§ lagen d. 23 okt. 1891 ang. väghållningsbesvärets utgörande på landet. Föredragande: revisionssekreteraren H. Waller.Mars 22. Förslag till lag rm utsträckt tid i vissa fall för hållande av tillträdessyn beträffande arrende. Föred ragande: hovrättsrådet G. Siljeström.

 

RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1928 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott avgivit utlåtande:
    d. 7 mars: motion (I: 209) om åtgärder i syfte att göra vissa handlingar i vattenrättsmål lättare tillgängliga (ALU 16); i skrivelse till K. M:t hemställde RD, att K. M:t måtte låta verkställa utredning rörande behovet och lämpligheten av ändringar i vattenlagen i syfte att göra handlingar i vattenmål i större utsträckning än vad för närvarande föreskrives lätt tillgängliga för parterna;
    motioner (I: 211 och II: 282) ang. förlängt uppskov med ikraftträdandet av vissa bestämmelser i epidemilagen m. m. (ALU 17), avslagna;
    d. 10 mars: motion (I: 165) ang. utsträckning av tiden för hållande av tillträdessyn å arrenden (ALU 21); i anledning av motionen antog RD för sin del en lag om utsträckt tid i vissa fall för hållande av tillträdessyn beträffande arrende;
    d. 14 mars: k. prop. nr 69 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av 9 § lagen d. 23 okt. 1914 om krigsdomstolar och rättegången därstädes (FLU 15), bifallen;
    k. prop. nr 82 med förslag till lag om meddelande av rättegångsfullmakt genom telegram (FLU 16), bifallen;
    k. prop. nr 3 med förslag till lag om ändrad lydelse av 27 kap. 5—7 och 13 §§ rättegångsbalken m. m. (FLU 17); med förklarande att RD icke kunnat antaga de genom prop. framlagda lagförslagen, antog RD för sin del dels lag om ändring i 27 kap. rättegångsbalken, dels lag om ändring i utsökningslagen;
    d. 21 mars: motion (II: 292) ang. lagstiftning om rätt att företaga abort (FLU 19), avslagen;
    motion (II: 366) ang. utredning och förslag i fråga om stadgande, att landstingsområde skall vara fattigvårdsområde (ALU 22), avslagen;
    motion (I: 70 och II: 194) ang. en enhetlig, utvidgad livsmedelslagstiftning (ALU 23), avslagen;
    d. 24 mars: motioner (I: 37 och II: 65) om utredning ang. ändrade bestämmelser rörande maskiners hänförande till fast egendom m. m. (FLU20), avslagna.