Lagar och författningar om sjöfartssäkerheten. Avd. II. Specialbestämmelser med förklarande anmärkningar och sakregister m. m. 2 uppl.utg. av GUNNAR BÖÖS. Norstedt. Sthm 1928. XVI, 703 s. Inb. kr. 18.00.
    Den år 1916 av kommerserådet C. MALMEN utgivna handboken "Lagar och författningar om sjöfartssäkerheten, Avd. II", har utkommit i ny upplaga, utgiven av tjänstemannen å kommerskollegii fartygsinspektionsbyrå e. o. hovrättsnotarien GUNNAR Böös. Denna andra upplaga har befunnits erforderlig bl. a. till följd av den ingripande revision, för vilken numera flertalet av de viktigare hithörande författningarna gjorts till föremål och som först under året 1927 nått sin fullbordan. Till omfattning och uppställning överensstämmer den nya handboken i huvudsakliga delar med den första upplagan, men torde på grund av vissa ändrade, i helt nytt skick föreliggande eller över-

392 LITTERATURNOTISER.arbetade författningar vara att delvis betrakta såsom ett nytt arbete. Såsom nyheter i handboken ingå — jämte åtskilligt annat — K.F. d. 20 maj 1927 ang. fartygs byggnad och utrustning, Spisordningen för besättningar å svenska handelsfartyg av d. 16 okt. 1925 med tillhörande råd och anvisningar av kommerskollegium till ledning vid efterlevnaden, kommerskollegii byggnadsreglemente och provningsreglemente, bägge av d. 30 juni 1927, utförligt kommenterade bestämmelser om bostäder m. m. å fartyg för ombord anställda samt nya föreskrifter rörande sjötransport av farligt gods jämte till dem fogade råd och anvisningar av kommerskollegium. Vidare innehåller handboken hänvisningar och förklarande anmärkningar, anpassade till handbokens delvis nya innehåll. På viktiga punkter svälla anmärkningarna ut till mera ingående kommentarer av värde för författningstextens tolkning. Slutligen förtjänar antecknas, att handboken är försedd med alfabetiskt sakregister, upptagande49 s.
    Den nya upplagans innehåll torde få anses såsom synnerligen fullständigt och uttömmande å därmed avsett område, och handboken torde i sitt nya skick bliva till gagn för dem, som ha att syssla med hithörande frågor.
 

C. M.