Revision av den schweiziska handelsrätten. Ett förslag till revision av titel XX—XXXIII i den schweiziska obligationsrätten har framlagts i febr.d. å. Förslaget omfattar bl. a. bestämmelserna om handelsbolag, handelsregister, köpmäns bokföring, växel och check.

 

    Den tysk-österrikiska rättsgemenskapen. Genom en i år utfärdad lag ha en del ändringar företagits i den österrikiska handelslagboken, bl. a. har en utvidgning skett av begreppet köpman. Dessa ändringar innebära, såsom framhålles av vederbörande riksdagsutskott, ett medvetet närmande till den tyska rättens bestämmelser, varigenom vinnes att den rika tyska litteraturen och judikaturen i dessa ämnen utan vidare kan tillgodogöras. I en artikel i Deutsche-Juristen-Zeitung (1928 s. 701) kallar presidenten ENGEL, Wien, den nya lagen för »ein Musterbeispiel der Rechtsangleichung».

 

    De vid justitiepalatsets i Wien brand förstörda fastighetsböckerna (se Sv. J. T. 1927 s. 485) ha enligt vad av en i jan. d. å. utfärdad österrikisk förordning framgår, delvis redan rekonstruerats.

 

    Kontinuitet hos rättegångsombuden. Det talas mycket om nödvändigheten att upprätthålla kontinuitet i domstolens sammansättning vid handläggningen av ett och samma mål. Säkerligen är det ju också av stor vikt att samma domare, som handlagt ett mål för första gången, också fortsätter därmed till dess målet avgjorts. Nu förefaller det visserligen som om ett ombyte av ordförande i underrätt t. ex. på ett sådant stadium av handläggningen av ett kravmål, då parterna å ömse sidor hittills uppträtt genom ombud och bevisning ännu ej förebragts, ej vore så farligt. Men givet är att som regel bör man sträva efter genomförande av principen: samma mål —samma domare.
    Nästan lika angeläget, ehuru det mindre ofta framhållits, är att kontinuitet förefinnes även hos ombuden i ett och samma mål. Det är ju tydligt att genom ombyte av ombud handläggningen av ett mål kan komma att lida. Domaren har exempelvis berett sig att i ett uppskjutet mål (sådana förekomma!) vinna upplysning angående ett förhållande av relevans och det blir då olägligt för honom att vid målets påropande nästa gång mötas av ett nytt ombud, som hälsar från huvudombudet att denne måste uppvakta vid annan domstol den dagen, i följd varav det önskade beskedet måhända uteblir. Eller ett nytt ombud uppträder när motparten, som förut inställt sig personligen, nu kommer tillstädes genom fullmäktig, så att tillfälle för det nya ombudet att konfronteras med motparten personligen uteblir. Ofta föreligger väl synner-

412 NOTISER.ligen giltig anledning för personväxlingen, men kanske ej alltid. Vid Uppsala läns norra domsagas häradsrätt uppträda rättsbildade ombud från olika advokatkontor i Uppsala, Gävle och Stockholm, varjämte även vissa åklagare inom domsagan anlitas såsom rättegångsbiträden. Ombyte av ombud i ett och samma mål förekommer här ej ofta, men är ej heller alldeles okänt. Jag har undersökt domboken för åren 1926 och 1927 och funnit att — frånsett de fall, då nytt ombud ej har annan funktion än att anmäla förlikning — ombyte ägt rum i medeltal i åtta mål om året, vilket härigenom till vederbörandes begrundande meddelas.


Nils Edling.