Lakimies. Förlag Werner Söderström A. B., Borgå. Fmk 50.00.
    Finlands finskspråkiga juridiska tidskrift "Lakimies" (juristen), som utgives av Finlands finskspråkiga juristförening, kunde vid slutet av år 1927 fira sitt kvartsekelsjubileum. Tidskriften började nämligen utkomma år 1903, och är alltså 1927 års årgång dess 25:e årgång. I Svensk Juristtidning för år 1920, s. 88. har undertecknad närmare redogjort för tidskriftens uppkomst och arbetsprogram. Sitt huvudiändamål att vara ett organ för finskspråkiga jurister har tidskriften efter bästa förmåga sökt fylla. Utom allt tvivel står att tidskriften haft en mycket stor betydelse för såväl den finskspråkiga lagstilens och juridiska terminologins som jämväl för den finskspråkiga rättsvetenskapens utveckling. Av den översikt över tidskriftens öden och arbetsresultat, som ingår i tidskriftens senast utkomna nummer, framgår att i densamma influtit icke mindre än 500 uppsatser och avhandlingar, av vilka visserligen flertalet är av mindre betydelse, då i dessa i korthet behandlats blott frågor för dagen, men bland dem finnas jämväl utförliga avhandlingar, av vilka några måste anses hava ett bestående värde. Vidare utvisar översikten, att i tidskriften influtit icke mindre än 80 recensioner över utkommen såväl inhemsk som utländsk litteratur och att i densamma, förutom periodiska översikter över lagskipningen, redogjorts för omkring 450 rättsfall. Tidskriften har grundlagts av professorn, numera justitierådet Allan Serlachius, som med ospard möda arbetat för tidskriften och som även för närvarande är dess huvudredaktör; mellan åren 1917—1923, då justitierådet Serlachius var upptagen av särskilda krävande offentliga uppdrag, handhades huvudredaktörskapet av justitierådet F. O. Lilius. I anledning av jubileet har juristföreningen beslutit utgiva ett utförligt register till tidskriften. Registret, som utarbetas av justitiesekreteraren W. Kannel, torde utkomma under våren 1928.

L. Cg.

 

Lantmäteristyrelsens författnings- och cirkulärserier.
    Här ovan (s. 44—46) hava anmälts de båda första numren i den författningsserie.som är avsedd utkomma såsom bilaga till lantmäteristyrelsens meddelanden. I dessa meddelanden ingår även en cirkulärserie, omfattande ett stort antal av styrelsen utarbetade reglementariska föreskrifter, formulär och anvisningar, som föranletts av den nya lagstiftningen. Styrelsen har därvid i åtskilliga frågor, som ansettstveksamma, delgivit lantmäteripersonalen styrelsens uppfattning om innebördenav de nya bestämmelserna. Lantmätarekåren synes alltså vara väl rustad, då den nu har att företaga förrättningar enligt den nya lagstiftningen. Men även för domare och andra torde de utfärdade cirkulären kunna bliva till gagn vid lagens tillämpning. — Det är ett synnerligen omfattande och viktigt arbete, som efter knappt tillmätt tid nu föreligger i huvudsak fullbordat. En särskild eloge förtjänar lantmäteristyrelsen och dess chef för att ett så stort extraarbete kunnat utföras inom ämbetsverket utan tillgripande av kommittéformen.

H. F.