Resestipendium. Avkastningen av legationsrådet Harry Ax:son Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning kommer i år att användas till stipendier för unga jurister, som önska vid utländska universitet bedriva rättsvetenskapliga studier. För den händelse studierna inriktas på processrättsligt ämne, böra de anknytas till praktiskt studium av rättegångsväsendet i England, Österrike, Danmark eller Norge.
    Ansökan att komma i åtnjutande av stipendium bör ingivas till direktionen för fonden, adr. Svensk Juristtidning, Rosenbad 2, Stockholm, före den 15 sept. 1928, och böra däri angivas dels det ämne sökanden vill studera och de för studier han må hava idkat i ämnet, dels ock planen för resan, den därför beräknade tiden om minst tre och högst sex månader, samt det stipendiebelopp som sökes. Ansökningen bör vara åtföljd av sökandens examens- och tjänstgöringsbetyg samt de intyg sökanden i övrigt vill åberopa till styrkande av att han äger nödiga förutsättningar för den tilltänkta studieresan.
    Utsedd stipendiat skall, därest icke direktionen på särskild framställning medgiver avvikelse härifrån, anträda resan under loppet av år 1928. Inom tre månader efter fulländad resa skall stipendiat till trycket befordra eller i manuskript till direktionen avlämna en uppsats eller avhandling i det ämne som utgjort föremål för hans studier. Om bidrag till tryckningskostnad må framdeles särskild framställning göras hos direktionen.

 

    Undervisningen vid Handelshögskolan i Stockholm har i främsta rummet till uppgift att meddela de studerande en vetenskapligt lagd utbildning för framtida merkantil verksamhet. De huvudämnen, undervisningen omfattar, äro handelsteknik, nationalekonomi, rättsvetenskap samt ekonomisk geografi med råproduktlära; härtill kommer undervisning i engelska, tyska, franska, ryska och spanska språken.
    Den allmänna avgångsexamen från Handelshögskolan är ekonomisk examen, som förutsätter godkända kunskapsprov i ämnena handelsteknik, nationalekonomi, ett främmande språk samt — efter de studerandes eget val — antingen rättsvetenskap eller ock ekonomisk geografi med råproduktlära. Dessutom förekommer en särskild handelslärare-examen, avsedd för blivande lärare vid handelsläroverk. Från ekonomisk examen skiljer sig denna examen därigenom, att i handelslärare-examen skola ingå såväl rättsvetenskap som ekonomisk geografi, varemot något främmande språk icke erfordras. I detta sammanhang må nämnas, att enligt gällande bestämmelser en på visst sätt kvalificerad ekonomisk examen utgör ett av villkoren för erhållande av auktorisation såsom revisor.
    Undervisningen är planlagd med syfte att studiekurserna skola kunna medhinnas på två läsår; vartdera läsåret uppdelas på tre terminer.
    Vad särskilt angår den undervisning i rättsvetenskap, som meddelas vid Handelshögskolan, har denna självfallet en helt annan uppgift än den sedvanliga yrkesutbildningen för jurister; syftet med undervisningen är att bibringade studerande kunskaper i de ur merkantil synpunkt viktigaste juridiska ämnena samt att skärpa deras sinne för det rättsligt väsentliga och därmed deras

550 NOTISER.förmåga att bedöma de rättsliga spörsmål, som möta på handelns och näringslivets områden.
    Undervisningen meddelas genom föreläsningar, seminarieövningar och praktiska övningar.
    Till förra delen av studietiden har förlagts undervisningen i vissa mera fristående delar av ämnet. Sålunda hållas under första läsåret föreläsningar och övningar i statskunskap och förvaltningsrätt; härtill komma tre föreläsningsserier, omfattande dels en översikt av beskattningsväsendet med huvudvikten lagd på inkomst- och förmögenhetsskatten samt deklarationsförfarandet, delsen framställning i huvuddrag av näringslagstiftningen och den speciella handelsrätten, dels ock en kortare översikt av civilprocessen jämte utmätnings- och konkursförfarandet m. m. Studierna i dessa delar av ämnet avslutas genom särskilda tentamina.
    Såsom inledning till studiet av ämnets centrala delar gives under första läsåret en propedeutisk kurs, varvid grunddragen av civilrättens olika huvudavdelningar genomgås. På föreläsningarna under den senare delen av studietiden lämnas en mera ingående framställning av valda delar av förmögenhetsrätten, särskilt köplagen, avtalslagen, kommissionslagen, bolags- och föreningsrätt, växel- och checkrätt, frakträtt m. m. Vid föreläsningarna lämnas de studerande i stor utsträckning tillfälle att framställa frågor och framlägga egna synpunkter för klargörande och belysning av de spörsmål, som äro föremål för behandling. Föreläsningarna stå genom sin anläggning seminarieövningarna ganska nära.
    Vid sidan av föreläsningarna hållas egentliga seminarieövningar, därvid deltagarna uppdelas i olika grupper om högst femton vardera. Huvudsyftet för seminarieövningarna är att skärpa de studerandes iakttagelseförmåga genomskriftlig och muntlig diskussion av förelagda rättsfall, hämtade från handelslivet.
    Under de praktiska övningarna studeras ett flertal formulär, kontrakt och andra i det praktiska rättslivet ofta förekommande handlingar.
    Handelshögskolans rektor är professor Carl Hallendorff.
    Huvudlärare i de olika ämnena äro: professor Carl Hallendorff i statskunskap och ekonomisk historia, professor Eli F. Heckscher i nationalekonomi med statistik, professor Oskar Sillén i handelsteknik, professor Sven Brisman i nationalekonomi och bankvetenskap samt professor Martin Fehr i rättsvetenskap.
    Vid Handelshögskolan äro dessutom anställda två docenter, fyra lektorer för bestridande av språkundervisningen samt sex speciallärare och tillfälliga föreläsare.
    Antalet vid Handelshögskolan inskrivna studerande utgjorde under vårterminen 1928 179.