Lagrådets sammansättning. Till ledamöter av lagrådet för tvåårsperioden 1/9 1928—31/8 1930 hava utsetts av högsta domstolen justitieråden S. Stenberg,G. Appelberg och K. Tiselius samt av regeringsrätten regeringsrådet K. E. Söderwall.

 

    Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har d. 18 juli 1928 med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d. tillkallat borgmästaren i Halmstad Georg Bissmark och professorn vid universitetet i Lund jur. dr Carl G. Björling att i egenskap av sakkunniga inom departementet biträda vid fortsatt

NOTISER. 551behandling av frågan om lagstiftning rörande fastighets befriande från ansvar för inteckning i vissa fall.