Fastighetsböcker såsom för stad. Utöver tidigare omförmälda beslut rörande uppläggande av fastighetsböcker såsom för stad med magistrat för vissa områden på landet (se Sv. J. T. 1926 s. 165 och 316, 1927 s. 242 och409 samt 1928 s. 96, 200 och 327) hava ytterligare dylika beslut meddelatsdels d. 27 juli 1928 beträffande Trollhättans stad och Lilla Edets municipalsamhälle inom Flundre, Våne och Bjärke härads domsaga samt Säffle köpinginom Södersysslets domsaga, dels d. 10 aug. 1928 beträffande Oxelösundsmunicipalsamhälle inom Nyköpings domsaga, dels ock d. 12 okt. 1928 beträffande Lomma municipalsamhälle inom Torna och Bara härads domsaga.

 

    Harry Ax:son Johnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Vid sammanträde d. 6 okt. 1928 beslöt styrelsen för legationsrådet Harry Ax:son Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning utdela ett stipendium å 2,200kr. åt docenten i civilrätt och romersk rätt vid Uppsala universitet jur. dr Karl Olivecrona för obligationsrättsliga studier i England jämte studium i Danmark av det nya danska tinglysningsväsendet ävensom ett stipendium å 1,400 kr. åte. o. hovrättsnotarien Sven Larsson i Göteborg för arbetsrättsliga studier i England.

 

    Föreläsningarna vid l'Academie de Droit international i Haag. Dessa föreläsningar, som pågått varje sommar sedan år 1923, ha hittills icke i någon större utsträckning lockat svenska åhörare. Under alla dessa år ha endast ett par svenskar begagnat sig av detta tillfälle till fortsatt utbildning i internationell publik och privat rätt. Denna påtagliga brist på intresse från svensk sida är ganska märklig, då man jämför den med det livliga deltagandet från andra länder, som ha ett långt avlägsnare läge än vårt eget land. Bland det fyrtiotal nationaliteter, som vanligen äro representerade vid föreläsningarna, förekomma många långväga resenärer: nord- och sydamerikanare, kineser, japaner, turkar och egypter. Bland sommarens åhörare voro 64 tyskar, 28 polacker, 18 fransmän, 15 engelsmän, 12 nordamerikaner, 11 belgier, 7 italienare, 6 schweizare, 6 egypter, 6 greker, 5 österrikare, 5 ungrare, 4 danskar etc.

 

40 — Svensk Juristtidning 1928.

618 NOTISER.Hela antalet åhörare var 366 och största antalet vid en föreläsning närvarande var 96.
    Att svenskarna, i olikhet mot de flesta andra oss likställda nationer, stått så främmande för de bildningsmöjligheter och andra fördelar, som Akademin för Internationell Rätt erbjuder, beror väl i icke obetydlig grad på bristande kännedom om vad där bjudes — i varje fall kan det icke bero på missnöje med anordningarna på platsen, ty de äro helt enkelt förträffliga.
    Åhörarna omhändertagas på bästa sätt av Akademins sekreterare och av ordförande och sekreterare i l'Association des Auditeurs et anciens Auditeursde l'Academie. De få till nedsatt pris pension i de stora hotellen i Scheveningen, en kvarts timmas resa på spårvagn från Fredspalatset, där föreläsningarna hållas. Priserna i somras voro för full pension med utmärkt rumkr. 10: 50 till 11: 25 om dagen med 10 % tillägg för betjäningen. Kvinnliga åhörare hade dessutom möjlighet att bo i damklubben »Lyceum Club» i Haag för ett ytterligare reducerat pris (ungefär hälften) och slutligen kunde för både manliga och kvinnliga åhörare enklare pension erhållas till 150 kr. i månaden. Gemensamma måltider, då föreläsare och åhörare träffas, ordnas ett par gånger i veckan. Lördagar och söndagar göra åhörarna gemensamma utflykter under sekreterarnas synnerligen älskvärda och sakkunniga ledning. De manliga åhörarna äga tillträde till Witte Societet — Haags stora herrklubb— och de kvinnliga till »le Cercle» i Scheveningen.
    Slutligen ha åhörarna ett klubbrum i Fredspalatset, där alla världens tidningar finnas utom hittills — som naturligt är — svenska.
    Som synes är väl sörjt för åhörarnas lekamliga välfärd och nöjen.
    Vad så undervisningen beträffar är den fullständigt avgiftsfri. Någon formell kompetens fordras icke för att deltaga, men givetvis kräves för att kunnatillgodogöra sig undervisningen, sådan denna är lagd, en viss mogenhet. 64 %av sommarens åhörare hade avslutat sina universitetsstudier; 111 voro jurisdoktorer, vilket dock, som bekant, utomlands ej alltid förutsätter så djupgående studier. 34 åhörare tillhörde den diplomatiska karriären.
    Föreläsningarna började i år den 2 juli och slutade den 25 augusti. De voro indelade i två perioder, den ena 2—27 juli och den andra 30 juli — 25 augusti. En mångfald ämnen ur internationell publik och privat rätt behandlades — varje ämne i fem till sex föreläsningar. För att ge en föreställning om ämnesvalet kunna följande ämnen nämnas: La souveraineté des Etats etla compétence de la Société des Nations (föreläsare professor de Lapradelle); La succession aux dettes d'Etats (professor Sack); Les prisonniers de guerre(professor Werner); Le fondement du caractère obligatoire du droit international (professor Brierly); Le régime international des zones franches dansles ports maritimes (M. Haas); L'interprétation des traités (professor Ehrlich); La méthode et l'objet du droit international privé (professor Arminjon); Ladoctrine du domicile en droit international privé (professor Magelhaes) och Les conflits de lois en matière de vente (A. Bagge).
    Om undervisningen, sådan den bör vara, säges i Akademins program: »Donné en langue française, destiné å une elite intellectuelle d'auditeurs de différentes nationalités, conçu dans un esprit å la fois très pratique et hautement scientifique, il se différencie essentiellement, sous le rapport de la méthode et de la specialité, des enseignements similaires des universités etdes grandes Ecoles nationales, dont il est le naturel complément».

NOTISER. 619    Självfallet är, att i vissa fall så höga anspråk icke fyllas, men den omständigheten att bland raden av föreläsare under de gångna åren återfinnas namn som Rollin, Strisower, Weiss, Borel, Pillet, Niemeyer, Diena, Politis, de Visscher, Strupp, Lewald, Gidel, Audinet, Cecil Hurst, Simons, Basdevant och Niboyet borgar dock för att i stort sett undervisningen vid Akademin står på den höga nivå programmet anger som önskvärd.
    Det internationella arbetet på det rättsliga området har efter kriget tagit en omfattning, som man tidigare icke kunnat ana. Strömningen är så stark att en stat som Sverige icke kan, även om den ville, förbli oberörd. Resultatet bleve endast att den till sist finge, utan att ha deltagit i det förberedande arbetet, acceptera vad andra fört fram till internationellt gällande rätt. Men om vi icke kunna ställa oss utanför det internationella arbetet, är det givetvis av betydelse att den unga generationen blir väl rustad i striden för att göra våra speciella synpunkter gällande Ojämnheten i maktställning kan under det internationella rättsliga samarbetet understundom uppvägas av goda insikter. Ett av medlen att hos ungdomen väcka intresse för grundligare studier på den internationella rättens område synes vara att underlätta, såsom skett i ett flertal andra länder, genom stipendier och på annat sätt studievistelsevid Akademin i Haag.


A. B.