188 NOTISER.    Justitiedepartementet. Jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 31 dec. 1928 har justitieministern tillkallat rådmannen vid Stockholms rådhusrätt F. A. Lind och advokaten C. Holm att såsom sakkunniga inom departementet deltaga i vissa överläggningar rörande revision av lagen om fri rättegång.
    Chefen för justitiedepartementet har d. 3 jan. 1929, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 26 okt. 1928, tillkallat revisionssekreteraren Hilding Forssman att fr. o. m. d. 14 jan. 1929 i egenskap av sakkunnig inom departementet biträda vid fortsatt behandling av frågan om revision av stadsplanelagstiftningen.

 

    Socialdepartementet. På grund av K. M:ts bemyndigande d. 1 febr. 1929 har socialministern d. 8 i samma månad tillkallat statssekreteraren S. Ribbing (ordf.), borgmästaren G. A. Björkman, medicinalrådet L. E. Edén samt chefredaktören E. B. Rinman att såsom sakkunniga inom socialdepartementet biträda vid utredning beträffande de för vissa sjukhus gällande särskilda bestämmelser, som avses i 24 § i sjukhuslagen d. 22 juni 1928.

 

    Jordbruksdepartementet. Jordbruksministern har jämlikt K. M:ts bemyndigande d. 14 dec. 1928 tillkallat vissa sakkunniga för biträde åt lantmäteristyrelsen vid behandlingen av frågan rörande de ämnen, vilka böra ingå i lantmäteriundervisningen. För ämnet rättslära har tillkallats ordföranden i lagberedningen f. d. justitierådet L. B. Ekeberg och professorn G. A. Eberstein.
    Jordbruksministern har d. 21 dec. 1928 förordnat revisionssekreteraren Seve Ekberg att t. v. biträda inom jordbruksdepartementet vid fortsatt behandling av 1927 års kronojordsakkunnigas betänkande (Statens off. utredn. 1928: 25).

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 12 jan. 1929 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt, jur. kand. Nils Johan Berlin till borgmästare i Gävle;
    d. 12 jan. 1929 medgivit att i avbidan på slutförandet av utredning angående magistratens och rådhusrättens i Falun omorganisation, dock högst till 1929 års utgång, må anstå med åtgärder för återbesättande av lediga eller ledigblivande befattningar vid nämnda magistrat och rådhusrätt;
    d. 1 febr. 1929 medgivit att i avbidan på slutförandet av liknande utredning beträffande Stockholms rådhusrätt förut beviljat anstånd till 1928 års utgång med återbesättande av lediga befattningar vid rådhusrätten må utsträckas att gälla t. v. till d. 1 juli 1929.

 

    Juridisk professur i Göteborg. Styrelsen för Handelshögskolan i Göteborg har d. 3 jan. 1929 till professor i rättsvetenskap kallat hittillsvarande huvudläraren i detta ämne vid högskolan, docenten jur. dr Hadar Berglund. K. M:t har den 18 jan. 1929 stadfäst kallelsen.
    Professor Berglund är född i Stockholm 1891, avlade mogenhetsex. vid Nya Elementarskolan där 1909, jur. kand. ex. i Uppsala 1913 och fullgjorde tingstjänstgöring 1914—1917. 1917—23 var B. sekreterare hos Livsmedelslagstiftningskommittén, vars Betänkande med förslag till livsmedelslag m. m. (1921) han redigerat. B. var sedermera ledamot av kommittén 1922—23. 1920 avlade B. jur. lic. ex. i Uppsala, disputerade för juris doktorsgrad och promoverades samma år. 1921 förordnades B. till docent i processrätt vid Uppsala universitet, där han efter att först ha innehaft 6 veckors förordnan de å den ena avcivilrättsprofessurerna uppehöll professuren i processrätt 1922—24. Från ingången av 1924 har B. uppehållit befattningen som huvudlärare i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg, vilken befattning genom beslut av högskolans styrelse den 3 jan. 1929 förändrades till en professur, därvid B. kallades till dennas innehavare. B. har även innehaft kortare förordnanden som rådman och länsnotarie (i Uppsala 1916—17), biträtt inom justitiedepartementet(1918), undervisat vid Handelshögskolan i Stockholm (1924) och varit medarbetare å advokatbyrå (från 1924 i Göteborg). Skrifter: "Om skiljeavtal och skiljedom" (Grad.-avh. 1920), "Några ord om legalt skiljemannaförfarande i svensk rätt" (Upps. univ. årsskr. 1921), »Stadsbyggnadslagstiftning och grannelagsrätt" (i Göteborgs K. Vetenskaps- o. vitterhetssamh:s handl. 1929).

 

    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgör ingå de särskilda divisionerna är under vårsessionen 1929 tillsvidare följande:

NOTISER. 189Svea hovrätt:

Första huvudavdelningen:

    Hovrättsrådet Kiellanders division: hovrättsråden L. Kiellander, ordf., F. W. Grönwall, vice ordf., och A. V. Rosengren*, assessorn K. Persson samt e. o. assessorn G. Beling; t. f. fiskal: J. Nordenfalk; bitr. fiskal: A. Rudling; notarie: F. Drake.
    Hovrättsrådet Weidenhielms division: hovrättsråden C. Weidenhielm, ordf., S. Bjurner*, vice ordf., och E. Drangel, assessorn F. Rudewall samt e. o. assessorn B. Björklöf; t. f. fiskal: E. Grunden; bitr. fiskal: K. Funkquist; notarie: E. Nilsson.
    Hovrättsrådet von Oelreichs division, tillika vattenöverdomstol: hovrättsråden A. von Oelreich, ordf., frih. A. Giertta, vice ordf., och C. Mörner*, assessorerna E. Säll och T. W. Strandberg. I vattenöverdomstolen tjänstgör även kammarrådet Th. Wohlin. T. f. fiskal: H. Larsson; bitr. fiskal: A. Rudling; notarie: E. Ljungberg.
    Hovrättsrådet frih. af Ugglas' division: hovrättsråden frih. M. af Ugglas, ordf., och frih. A. Staël von Holstein*, vice ordf., assessorerna S. Lindby, M. Wijnbladh och G. Strandell; t. f. fiskal: H. Krumlinde; bitr. fiskal: T. Bergquist; notarie: N. Elliot.
    Hovrättsrådet frih. von Rosens division: hovrättsråden frih. H. von Rosen,ordf., S. Ström*, vice ordf., och Ph. Aastrup, assessorerna A. Thelin och N.Quensel; t. f. fiskal: H. F. K:m Karlsson; bitr. fiskal: K. Funkquist; notarie:C. Lundquist.
Andra huvudavdelningen:
    Hovrättsrådet Lagerbielkes division: hovrättsråden J. Lagerbielke, ordf., frih.H. Nordenskjöld, viee ordf., A. Johansson och G. Holmberg*, assessorn R. Nordenadler samt e. o. assessorn T. Wärn; t. f. fiskal: G. Welinder; bitr. fiskal:T. Bergquist; notarie: E. Magnusson.
    Hovrättsrådet Renströms division: hovrättsråden A. Renström, ordf., G. Olin, vice ordf., och J. Sjögren*, assessorn S. Nyström samt e. o. assessorn K. Elliot; t. f. fiskal: Z. Schmidt; bitr. fiskal: E. Aderlund; notarie: E. Nilsson.
    Hovrättsrådet Billmans division: hovrättsråden J. A. Billman, ordf., och H. Glimstedt, vice ordf., assessorerna S. Afzelius*, K. Nissen och S. J. Lindeberg; t. f. fiskal: M. Lindheimer; bitr. fiskal: E. Aderlund; notarie: E. Magnusson.

 

Extra divisionerna:

    IX div.: hovrättsråden Hj. Himmelstrand, ordf., H. Leijon och K. Lamm*assessorn I. Hessius och e. o. assessorn O. Ekecrantz; referentfiskaler: M. Mellbin och G. Quensel; t. f. notarie: B. Sabelström.
    X div.: hovrättsråden J. H. Lemke, ordf., och R. Lundbergh, assessorerna C. G. Hagendahl och M. Zuhr* samt e. o. assessorn J. Hagander; referentfiskaler: T. Boye och H. Söderström; t. f. notarie: B. Sabelström.
    E. o. assessorerna E. Leche, O. Thulin och S. Björklund inneha tillfälliga förordnanden såsom adjungerade ledamöter.

 

Göta hovrätt:

    I div.: hovrättsråden E. Kellgren, ordf., A. Lindman*, vice ordf., och B. Palmgren samt assessorerna O. Lundin och F. Drangel; t. f. fiskaler: H. Åkesson och K. Westholm; t. f. notarie: C. E. Lindgren.
    II div.: hovrättsråden H. Zetterberg, ordf., A. Olsén, vice ordf., och B. Aurellsamt assessorerna B. Öhlin och P. G. Lindström; t. f. fiskaler: T. Lundqvist och E. Ekstedt; notarie: frih. G. Leijonhufvud.
    III div.: hovrättsråden A. Nordin, ordf., C. Rydin, vice ordf., och O. Löthner*samt assessorerna H. Schneider och G. Engzell; t. f. fiskaler: A. Ramfors och T. Gislander; notarie: A. Linderholm.
    IV div.: hovrättsråden R. Lejman, ordf., C. M. Ericsson, vice ordf., och H. Hellichius, assessorn G. Eriksson* och e. o. assessorn C. Romberg; t. f. fiskaler: G. Olovsson och Ch. Gemzell; notarie: I. Wieslander.
    V div.: hovrättsråden G. Fischer, ordf., J. Herrlin och H. Ljungholm samt assessorerna T. Fredriksson och G. A. Bouveng*; amanuens: A. Torpe.

 

* Betyder Sv. J. T:s ombud å divisionen för insamling och utval av rättsfall.

190 NOTISER.Hovrätten över Skåne och Blekinge:

    I div.: hovrättsrådet T. Ljungman, ordf., assessorerna C. L. Werner*, K. Ulfsparre och G. Carlsson samt e. o. assessorerna C. G. Hellquist och E. Anderberg; t. f. fiskal: J. Laurin; bitr. fiskal: C. Davidsson; notarie E. Kock.
    II div.: hovrättsråden E. Schartau, ordf., G. Beskow*, vice ordf., och A. Strandberg samt assessorerna G. Dahlman, H. Backman och G. Nilsson; t. f. fiskal: E. Dymling; bitr. fiskal: Å. Braunstein; notarie: E. Kock.