LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar avgivit utlåtande över följande till detsamma remitterade lagförslag:

1928

Maj11förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 20 juni 1924 angående förverkande i visst fall av spritdrycker och vin. Föredragande: hovrättsassessorn R. Gyllenswärd. 

MAJ11FÖRSLAG TILL LAG OM ÄNDRAD LYDELSE AV 1 § I LAGEN D. 28 JUNI 1907 OM BREDDEN AV HJULRINGAR Å ARBETSÅKDON PÅ LANDET, SÅDAN NÄMNDA PARAGRAF LYDER ENLIGT LAGEN D. 20 JUNI 1924. FÖREDRAGANDE: HOVRÄTTSASSESSORN R. GYLLENSWÄRD
Juli3Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets ombildning, så vitt angår betänkandets huvudgrunder. Föredragande: professorn Th. Engströmer, hovrättsråden N. Vultvon Steyern och T. Liljestrand samt häradshövdingen K. Schlyter.
okt.18Förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen. Föredragande: docenten R. Bergendal. 
»18Förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen för krigsmakten. Föredragande docenten R. Bergendal.
»22Förslag till lag angående befrielse i visst fall för befälhavare å luftfartyg, hörande till krigsmakten, från skyldighet att gälda skada eller kostnad m. m. Föredragande: hovrättsassessorn R. Gyllenswärd.
nov.19Förslag till lag om begränsning eller avlösning i vissa fall av fastighets ansvar för inteckning, lag om ändrad lydelse av 37 § 6 mom i förordningen d. 16 juni 1875 angående inteckning i fast egendom och lag om ändrad lydelse av 121 § utsökningslagen. Föredragande: hovrättsassessorn R. Gyllenswärd.»
»26Förslag till lag med vissa bestämmelser i avseende å kronans rätt vid återbetalning av lån från statens avdikningslånefond(odlingslån) samt lag om ändring i vissa delar av lagen d. 8 nov.1912 om avlösning av vissa frälseräntor. Föredragande: hovrättsassessorn H. Sjögren.
dec20Förslag till lag om ändrad lydelse av 30 kap. 21 § rättegångsbalken. Föredragande: chefen för justitiedepartementets lagavdelning A. Afzelius.

 

1929

Jan.11Förslag till lag om ändring i lagen d. 4 juli 1910 om sjukkassor och till lag om ändring i lagen d. 29 juni 1912 om understödsföreningar. Föredragande: hovrättsassessorn P. Santesson.
»24.Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 18 juni 1925 om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område. Föredragande: revisionssekreteraren S. Ekberg.
»24.Förslag till lag om ändrad lydelse av 7 § i lagen d. 5 juni 1909 ang. husbehovsskogar inom vissa områden. Föredragande: revisionssekreteraren S. Ekberg.
»24.Förslag till lag om ändrad lydelse av 7 kap. 1 § och 8 kap. 1 § i lagen d. 18 juni 1926 om delning av jord å landet. Föredragande: byråchefen J. Hamrin.
»25.Förslag till lag om sinnessjuka och om undersökning ang. sinnesbeskaffenhet samt till lag om ändrad lydelse av 7 § i lagen d. 12 juni 1885 ang. lösdrivares behandling. Föredragande:revisionssekreteraren S. Lawski.
»25.Förslag till lag om ändrad lydelse av 12 kap. 3 § i lagen d. 27 juni 1924 om förmynderskap, till lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen d. 1 juli 1898 innefattande vissa bestämmelser om beräkning av strafftid och till lag om ändrad lydelse av 4 § i lagen d. 27 juni 1902 ang. verkställighet av domstols förordnande om tvångsuppfostran. Föredragande: revisionssekreteraren S. Lawski.
Febr.1.Förslag till lag om insändande till hovrätt av protokoll i vissa mål och ärenden rörande jorddelning. Föredragande:hovrättsassessorn R. Gyllenswärd.
»14.Förslag till lag om trafikförsäkring å motorfordon m. fl. därav betingade förslag till ändring i vissa lagar. Föredragande: hovrättsassessorn W. Hemberg.