Festskrift för presidenten, jur. utr. dr BERNDT JULIUS GROTENFELT, utg. av Juridiska Föreningen i Finland. Helsingfors 1929. Simelii arvingar. 341 s. Fmk 150.00.

 

    Till presidenten Grotenfelts 70-årsdag, d. 12 april d. å., har utgivits en festskrift med bidrag av 23 författare inom och utom Finland. Från Sverige komma följande bidrag: C. G. BJÖRLING: Oåterkallelig fullmakt; BIRGER EKEBERG: Om bevisskyldigheten för testamentes laga tillkomst; ALBERT KÔERSNER: Till frågan om gäldenärs skadeståndsskyldighet vid försummad penningebetalning; K. SCHLYTER: Bör i första instans finnas både över- och underåklagare?; NILS STJERNBERG: Några blad ur horsbrottets historia i svensk rätt; samt BIRGER WEDBERG: Militära ledamöter i Konungens Högsta domstol. Övriga bidrag från grannländerna äro Højesteretsdommer EYVIND OLRIK, Danmark: Dommerbetragtninger, Lovgivning; sorenskriver ERIK SOLEM, Norge: Den norske

250 LITTERATURNOTISER.rettergangen. Bemerkninger om dens første virkeår; højesteretsdommer Lárus H. BJARNASON, Island: Landsretten, och prof. ÓLAFUR LÁRUSSON: Das Isländische Wasserrecht. Bland de finska bidragen märkas akademikanslern frih. R. A. WREDE: Till frågan om utsökningsförfarandets juridiska natur, och presidenten KARL SÖDERHOLM: Kompetensfrågor i högsta förvaltningsdomstolen. Svenskspråkiga bidrag från Finland lämnas ytterligare av justitieborgmästaren A. CANDOLIN: Om aktiebolags hörande såsom fastighetsägare i inteckningsärenden; justitiekanslern AXEL CHARPENTIER: Om städernas rätt att uppbära väg-, bro och färjpenningår; prof. ERNST ESTLANDER: Några ord om rättsskydd för adligt namn i äldre tid; justitierådet O. Hj. GRANFELT: Finlands nya lag om skiljemannaförfarande; docenten ALARIK HERNBERG: Strövtåg på lösöresakrättens område; hovrättsrådet EDVARD HÄLLFORS: Några synpunkter i frågan om ackomodationsrevers och ägarehypotek; samt presidenten KAARLO IGNATIUS: Om benådningsrätten. Härutöver innehåller festskriften fyra bidrag på finska språket.
    Festskriften betingar i bokhandeln ett pris av 150 fm. Prenumeranter å Sv. J. T. erhålla emellertid arbetet vid direkt rekvisition från Juridiska Föreningens i Finland förlagsexpedition, Regeringsg. 2 B, Helsingfors, till ett nedsatt pris av 10 kr. (inberäknat fraktkostnad).