MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 283    Ett vittnespsykologiskt bidrag av stort intresse erbjuder ett nyligen i Tyskland avgjort mål. I en insändare till pressen beskyllde en »Hauptlehrer» R. ombudsmannen (Geschäftsführer) för ett politiskt parti att å ett politiskt möte ha kallat två högre ämbetsmän för »Schweine». Detta beedigades inför rätta av R. och två andra såsom vittnen hörda lärare. Utredningen i målet visade emellertid otvivelaktigt, att beskyllningen var grundlös, och på yrkande av åklagaren frikändes den tilltalade politikern. Den, som under målet varit huvudtalare på motsidan, förklarade inför rätta, att han noga åhört sin motståndares lugna och sakliga utläggningar men ej hört det ifrågavarande yttrandet och att han ansåge den tilltalade ej vara i stånd att fälla ett dylikt yttrande. Att motsatsen kunde beedigas av tre vuxna och bildade män är onekligen av stort vittnespsykologiskt intresse; man tänke sig det fall, att det ej varit möjligt anskaffa bevisning mot de tre vittnenas utsagor. (Se närmare D. J. Z. 1929 s. 431.)

 

    Ny lag om medborgarskap i Jugoslavien. D. 4 aug. 1928 har en ny lag om medborgarskap utfärdats i Jugoslavien. Medborgarskap förvärvas 1) genom födsel eller legitimation. Barn av obekanta föräldrar, som födes eller anträffas i riket, anses såsom jugoslavisk medborgare, tills motsatsen bevisas. 2) av utländsk kvinna genom giftermål med jugoslavisk medborgare, med mindre hon enligt sitt hemlands lag före äktenskapet gjort förbehåll om bevarandet av sitt tidigare medborgarskap. 3) genom naturalisation av utlänning. Villkor härför är, att sökanden fyllt 21 år, att han under 10 år oavbrutet vistats i riket, att han genom naturalisation blir fri från tidigare medborgarskap, att han är känd för hederlig vandel och kan försörja sig och sin familj och att en jugoslavisk kommun tillförsäkrat honom »die Aufnahme in den Gemeindeverbund». Gift kvinna kan ej ensam förvärva medborgarskap. För personer av serbisk-kroatisk-slovenisk härstamning gälla mindre stränga villkor.
    Åtskilliga omständigheter medföra förlust av jugoslaviskt medborgarskap- Nämnas må, att kvinna förlorar sitt medborgarskap genom giftermål med utlänning, med mindre hon enligt mannens lag förvärvar medborgarskap i hans hemland eller hon förbehållit sig sitt jugoslaviska medborgarskap. Genom äktenskapsskillnad återfår kvinna sin förutvarande nationalitet.

 

    Ny advokatlag i Jugoslavien har utfärdats d. 17 okt. 1928. Lagen upp. ställer vissa fordringar för rätt att driva advokatyrket, vilket betecknas såsom ett »der öffentlichen Ordnung dienender Beruf». Advokaternas organisation består — liksom i Tyskland — av ett antal advokatkamrar, en för varje appelationsdomstols jurisdiktionsområde. Dessa utöva genom sina utskott den disciplinära bestraffningsrätten. Talan mot dylikt beslut föres hos kassationsdomstolen; i dess avgörande skola deltaga fem ledamöter, därav två advokater.

 

    Nya aktiebolagslagar i Polen och England. Genom en lag d. 22 mars 1928 har Polen erhållit en ny och enhetlig aktiebolagsrätt. Denna lag är en av de första privaträttsliga kodifikationerna i den nya polska staten och utgör början till en blivande handelslagbok. Den nya lagen överensstämmer i form och uppställning samt beträffande många av de särskilda stadgandena med motsvarande tyska bestämmelser i ämnet. I ett flertal hänseenden av-

284 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.viker emellertid den polska lagen från den tyska. Se närmare Juristische Wochenschrift 1929 häft 10 s. 617—618.
    Också i England har antagits en ny aktiebolagslag, »Companies Act 1928». Denna har ännu ej trätt i kraft, beroende därpå att den skall hoparbetas med förut gällande bestämmelser i ämnet och sedan utfärdas såsom »Companies Act 1908 to 1928».