Defensor legis — organ för Finlands Advokatsamfund — har under första halvåret 1929 utsänt sex häften av sin tionde årgång. Av det svensk-språkiga innehållet — tidskriften tryckes delvis på finska — märkas följande uppsatser. I första häftet lämnar ALARIK HERNBERG ett bidrag till frågan om bolagsrättens omdaning. Med utgångspunkt från det av finska lagberedningen år 1914 framlagda förslaget till lag om aktiebolag m. m. diskuterar förf. vissa viktiga frågor beträffande kommanditbolaget. Särskilt uppehåller han sig vid frågorna omfördelningen av vinst och förlust bolagsmännen emellan för det fall, att intet därom bestämts i bolagsavtalet, om bolagsmans rätt att under bolagets bestånd av övriga personligen ansvariga bolagsmän utfå ersättning för vad han utöver sin andel i bolagets skuld betalat på denna, om röstberäkningsgrund och om preskription av utträdd kommanditärs ansvarighet. I andra och tredje häftena påbörjar ERIK AF HÄLLSTRÖM under rubriken "Vilja, förklaring, tillit" en undersökning rörande verkan av bristande överensstämmelse mellan vad en förmögenhetsrättslig viljeförklaring objektivt tolkad faktiskt ger uttryck åt och vad den förklarande åsyftat. Förf. utdömer den hittills av den finländska doktrinen enhälligt omfattade viljeteorien såsom hörande till en gången tidsamt söker att från förklaringsteoriens utgångspunkter lösa en räcka problem, som uppstå i olika fall av villfarelse hos den förklarande. KUNO ALFTHAN redogör i häfte 4—6 för ett försök vid Åbo Rådstuvurätt att på frivillighetens väg åstadkomma större snabbhet i handläggningen av civila mål, vilket försök enligt förf. icke lett till nämnvärda resultat. Förf. belyser därefter flera missförhållanden i underrätternas behandling av civilmål och framlägger ett förslag, åsyftande att genom frivilliga åtgärder från ombudens sida åstadkomma en bättre ordning. I samma häfte undersöker ALARIK HERNBERG i en uppsats "Nytt vin på gamla läglar" konsekvenserna av den arvsrätt, som enligt 1925 års adoptionslag tillerkänts adoptant resp. adoptivbarn, i avseende å vissa i finsk rätt ännu kvarstående inskränkningar i förfoganderätten över arvejord.