474 NOTISER.    Femtonde nordiska juristmötet. Såsom redan meddelats genom annons i denna tidskrifts fjärde häfte för året, har den svenska styrelsen för de nordiska juristmötena beslutat lämna svenska juridiska sammanslutningar och enskilda jurister tillfälle att före utgången av innevarande år till styrelsen under adress Rosenbad 2IV, Stockholm, inkomma med förslag till överläggningsämnen vid det femtonde nordiska juristmötet, som skall hållas i Stockholm 1931.

 

    Föreningen Svensk Avdelning av International Law Association avhöll sitt ordinarie sammanträde för året d. 29 april. Till ledamöter av styrelsen utsågos förutvarande ledamöterna konsuln Th. Alpen, försäkringsdirektören Harald Andersson, revisionssekreteraren Algot Bagge, justitierådet Birger Ekeberg, landshövdigen Hj. L. Hammarskjöld, v. häradshövdingen G. Huselius, generalkonsuln Axel Ax:son Johnson, justitierådet Albert Kôersner, advokaten Eliel Löfgren, v. häradshövdingen Frans Malmros, advokaten C. L. Schönmeyr, utrikesministern Ernst Trygger, professorn Östen Undén, bankdirektören K. A. Wallenberg och hovrättsrådet Hugo Wikander. Till revisorer valdes advokaterna Tom Forssner och Nils Berglund med advokaten Wilhelm Fraenckel såsom suppleant.
    Vid härefter samma dag hållet sammanträde med avdelningens styrelse utsågos till styrelsens ordförande herr Hammarskjöld, och till dess vice ordförande herr Wallenberg. Till föreningens sekreterare och kassaförvaltare utsågs herr Huselius.
    Till ledamöter av verkställande utskottet, som enligt beslut vid sammanträdet skulle till dess styrelsen annorlunda bestämde utöva styrelsens verksamhet i styrelsens ställe, utsågos — förutom såsom enligt stadgarna självskrivna styrelsens ordförande och vice ordförande — därjämte herrar Ekeberg, Kôersner, Löfgren och Undén med herrar Bagge och Schönmeyr såsom suppleanter.

 

    Sveriges advokatsamfunds årsmöte hölls d. 25 maj 1929 i Stockholm. Sammanträdet bevistades av — förutom inbjudna gäster — omkring ett hundratal ledamöter från huvudstaden och landsorten.
    Till ordf. i samfundets styrelse återvaldes hr Tom Forssner, Stockholm, och till v. ordf. hr Erik Leman, Göteborg. Till övriga ledamöter av styrelsen utsågos hrr A. Hemming-Sjöberg, Uppsala, Rolf Nordenstedt, Malmö, Anders Nordström, Norrköping, Folke Sjögren, Göteborg samt Georg Stjernstedt och Sven Themptander, Stockholm. Styrelsesuppleanter blevo hrr Georg Bodén, Göteborg, Emil Henriques, Göran Kalling, Otto Lagerström, Carl Lundqvist, Axel T. Nilsson, Torsten Svensson och Ernst Treffenberg alla i Stockholm samt Matts Åvall, Hälsingborg.
    Landsdommer C. Bærentsen, Köpenhamn, höll föredrag om »Forholdet mellem dommere og sagförere i retssalen». Härefter inledde advokaten Tom Forssner diskussion om »Mål och medel för advokatsamfundets disciplinära verksamhet».
    Bland vid mötet närvarande gäster märktes utrikesministern Trygger, justitieministern Bissmark, presidenterna Marks von Würtemberg och Schlyter, justitieråden von Seth, Wedberg, Kôersner och Alexanderson, justitieombudsmannen Geijer m. fl.