REPLIK ANGÅENDE TILLITSTEORIN.

 

    I anledning av prof. LUNDSTEDTS genmäle i förra häftet av Sv. J. T. mot min uppsats om Julius Lassens tillitsteori anhåller jag få svara följande.
    Den framställning av tillitsteorin i Lundstedts skrifter, som jag vände mig mot, kritiserade denna teori såsom vilande på tvenne fristående tankefel, som här må kallas a och b. Jag utvecklade i min artikel, att påståendet angående b grundade sig på missuppfattningar och att enligt min åsikt tankefelet var obefintligt. Rörande a yttrade jag, att den frågan låg på ett annat plan och inte skulle av mig diskuteras. Lundstedts genmäle består väsentligen däri, att han förklarar b = a. Med min, visserligen i skolastik snärjda hjärna kan jag härav ej draga annan slutsats än att Lundstedt nu nödgats medgiva obefintligheten av tankefelet b och vill hålla sig till tankefelet a.
    Då Lundstedt för övrigt utlovar en behandling av mina förirringar i nästa del av Obligationsbegreppet, anser jag mig, med hänsyn till omständigheterna vid löftets avgivande, berättigad tolka detta därhän, att han skall reda upp även sitt mellanhavande med Lassen, eftersom jag särskilt påtalade hans förbiseende av Lassens huvudskrift i ämnet. I denna, såsom jag hoppas, befogade tillit — sit venia verbo — avvaktar jag med intresse nästa delen av hans bok.

Ö. U.