FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 585    Det tyska fastighetsboksystemet. Förtjänsterna och bristerna hos ett fastighetsboksystem framträda till fullo, först när systemet varit ganska länge i bruk och kommit att arbeta så att säga under full belastning. Av åtskilliga tecken att döma har det tyska fastighetsboksystemet icke helt bestått provet. Detta beror både på rättsreglernas invecklade beskaffenhet och på bokföringsteknikens ålderdomlighet. (Jfr VINDING KRUSES kritik i "Tinglysning».) I en del tyska uttalanden från senaste tid påtalas med skärpa dessa missförhållanden. I Juristische Wochenschrift 1929 s. 1935 framhåller en förf. (Amtsgerichtsrat Dr MERTEN, Kiel), att de svåröverskådliga och komplicerade reglerna på fastighetsrättens område hota att förlama de tillämpande myndigheternas arbete och att det nuvarande tillståndet i längden är outhärdligt för det ekonomiska livet. Med ett citat från en annan förf. frågar han, om registerväsendet skall vara en hemlig, för de intresserade parterna outgrundlig vetenskap. Till dessa uttalanden må rättvisligen påpekas, att förhållandena i hög grad komplicerats genom "Aufwertungs"-lagstiftningen, som belastat inskrivningsväsendet med en oerhörd arbetsbörda.
    Under tidens lopp ha olägenheterna av systemet med inbundna fastighetsböcker blivit alltmer framträdande. Böckerna bli oöversiktliga och till stor del fyllda med dött material. Följden blir långsam expedition och risk för felaktigheter. I Deutsche Juristen-Zeitung 1928 s. 586 klagar sålunda en förf.(Justizinspektor CHRISTIAN, Jauer), att ärendenas avgörande tager alldeles för lång tid och att det döda materialet hopas i böckerna. Ständigt förekomma klagomål från fastighetsägare och inteckningshavare. En genomgripande reform av fastighetsboksväsendet är därför påkallad. Såsom botemedel rekommenderar förf. införande av lösbladsystem. 

K. O.

 

    Tysk juriststämma 1930. Nästa års tyska juriststämma torde komma att hållas i Lübeck och bland annat följande ämnen — med reservation för den slutliga formuleringen — skola förekomma: Bör en laglig reglering ske av »Treuhänderverhältnisse» ? — Bör en ny ordning skapas beträffande makes förmögenhetsförhållanden och äktenskapets personliga rättsverkningar? — Bör samtidigt med den nya strafflagens ikraftträdande högsta instansen (Reichsgericht) befrias från att vara bunden av sina förutvarande avgöranden (»Präjudizien»)? — Erfordras ett starkare legalt skydd för yrkeshemligheter? — Lekmäns deltagande i arbetsdomstolarna. — Böra lagbestämmelser meddelas till inskränkande av eds- och vittnesbevisningen i förhållande till andra bevismedel, särskilt urkundsbeviset? — Bör en genomgående ändring vidtagas av domstolsorganisationen? (Se närmare I). J.-Z. 1929 s. 833—834.)

 

    Tysk juriststämma i Tjeckoslovakien. Den fjärde tyska juriststämman i Tjeckoslovakien ägde rum sistlidne pingst i Teplitz-Schönau. Stämman räknade cirka 1,000 deltagare, däribland jurister också från Tyskland, Österrike och Ungern. Bland andra voro följande frågor föremål för överläggning: statens legala skadeståndsplikt, det politiska brottets ställning i strafflagstiftningen, lekmäns deltagande i rättsskipningen, elektricitetsrättens kodifikation. (Se närmare D. J.-Z. 1929 s. 834 — 837).

 

    Fastighetsböckerna i Holland. Enligt en förordning d. 29 nov. 1928 skall från och med innevarande år föras en rad nya register till fastighets

586 FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.böckerna, framför allt ett alfabetiskt namnregister å alla, vilka förekomma såsom parter i ärende, varom anteckning skett i fastighetsboken.